Nyheter

Nyhetsarkiv

Filtrer nyheter

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) utfører mange studier som ser på ulike faktorer som påvirker sykefraværet, og bidrar på en slik måte til å bygge et viktig kunnskapsgrunnlag for å bedre mulighetene til å forebygge.

 • Produksjon av aluminium har lenge vore knytt til uønskt eksponering av arbeidstakar for luftforureiningar frå elektrolyseprosessen. Tysdag 9. juni disputerer Nils Petter Skaugset frå STAMI på arbeidet med luftforureiningar i arbeidsatmosfæren ved aluminiumsmelteverk. Han har mellom anna sett på variasjonen i eksponering som funksjon av tid og identifisert arbeidsoppgåver der eksponeringa er høg. Dette for å kunne redusere den totale eksponeringa.

 • Fra 1. juni i år gjelder nye regler for hvordan kjemikalier skal klassifiseres, merkes og emballeres (CLP-regelveket). Blant annet er nye farepiktogrammer nå innført.

 • Norske yrkesaktive trives og er motiverte på jobb, og 9 av 10 oppgir å være fornøyde eller svært fornøyde i sitt arbeid. Vi har gode arbeidsforhold og god helse, og utviklingen går i en positiv retning. Vi ser samtidig ser en viss opphopning av risikofaktorer og særlige utfordringer i enkelte yrker og næringer. De største helseutfordringene, både når det gjelder omfang og kostnader i form av redusert helse, sykefravær og uførhet er knyttet til muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager.

 • Torsdag 28. mai klokken 10.00 offentliggjøres det oppdaterte kunnskapsunderlaget for myndighetene og partene i arbeidslivet. Tilstanden i norsk arbeidsmiljø og arbeidsliv presenteres.

 • I en gruppe der flere tenker likt, er trolig noen overflødige.

 • Disputas ved STAMI

  Komlavi Anani Afanou disputerer 22. mai 2015 for graden ph.d. med avhandlingen «Fungal aerosols: characterization and immunodetection of fungal fragments».

 • Tilgjengeliggjøring av forskningsbasert kunnskap er en av STAMIs viktigste oppgaver, og vårt mål er at vi skal skape kunnskap om og kartlegge sammenhengen mellom arbeid, sykdom og helse og gjøre denne kunnskapen kjent i Norge.

 • Hva skal vi tro på? Kunnskaper om årsaksforhold er sentrale for forebygging og behandling. Hvordan skal man skape sikker kunnskap? Hvilke krav skal man stille til forskning for å være sikker på konklusjonene?

 • Årets andre utgave av tidsskriftet omhandler ni vitenskapelige artikler, samt en redaksjonell artikkel om kroniske korsryggsmerter, kronisk nedsatt arbeidsevne - og ledelsesutfordringer i tilknytning til dette.

 • Syntetiske karbon-nanorør utgjør en stor gruppe av nanomaterialer med utbredt industrielle applikasjoner. Noen av disse har vist seg å indusere betennelse i forsøksdyr og kan dermed potensielt utgjøre helserisiko etter eksponering gjennom både yrke og via forbruk.

 • Nye forskningsfunn publisert i J Natl Cancer Institute viser at mennesker med en bestemt genetisk variasjon i CHRNA5-genet i gjennomsnitt bruker fire år lenger tid på å slutte og røyke. Studien viser også at de har større risiko for å utvikle lungekreft i yngre alder (fire år tidligere), sammenlignet med røykere uten denne genvarianten.

 • Bedriftshelsetjenesten (BHT) i Norge dekker om lag 30.000 virksomheter med til sammen om lag 1,4 millioner arbeidstakere. I BHT arbeider det om lag 3000 som produserer om lag 2500 årsverk, herav om lag 300 legeårsverk.

 • Hvor grønt er grønt?

  I et globalt perspektiv vokser den grønne sektoren med grønne arbeidsplasser knyttet til miljøvennlige løsninger, fornybar energi, gjenvinning og rensing samt jobber med økt energieffektivitet. Jobber som kan bidra til å bevare miljøet og som arbeider for økt bærekraft.

 • Resultatene fra en ny undersøkelse ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det fremdeles er store forskjeller i eksponeringsnivå mellom ulike jobbgrupper i tunnel. Sjaktborere er høyest eksponert for alle målte luftforurensninger sammenliknet med de andre jobbgruppene. Tiltak bør iverksettes for å redusere luftkonsentrasjonene av aerosoler og gasser ved sjaktboring.

 • Engasjement for arbeidet har betydning i tilknytning til arbeidsevne – viser en ny doktorgradsavhandling som presenteres av Arbetshälsoinstitutet, det finske søsterinstituttet til Statens arbeidsmiljøinstitutt.

 • Depresjon leder ofte til nedsatt funksjonsevne, og i mange sammenhenger også til sykemelding. En nylig publisert studie fra Arbetshälsoinstitutet, det finske søsterinstituttet til Statens arbeidsmiljøinstitutt, viser at man gjennom å tilpasse arbeidet, kan redusere antall sykedager sammenlignet med å kun behandle depresjonen.

 • En ny litteraturgjennomgang og metaanalyse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det er en sterk sammenheng mellom eksponering for mobbing og symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse.

 • Flere psykologiske og sosiale faktorer bidrar til arbeidsevnen. Rollekonflikt, positive utfordringer samt vektlegging av menneskelige ressurser, viser seg å være tydelig forbundet med arbeidsevne, også over tid.

 • Resultatene fra en ny studie viser at de som utvikler langvarige ryggsmerter har forhøyede forhøyet nivåer av cytokinene IL-6 og IL-8 i serum. Dette taler for en lavgradig systemisk inflammasjon hos dem som utvikler kroniske ryggplager.

 • Vitenskapelige studier tyder på at ulike risikofaktorer kan ha betydning for utvikling av muskelskjelettplager. Både psykososiale arbeidsforhold og mekaniske belastninger er viktige.

 • Fysioterapeut og forsker Therese Nordberg Hanvold ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), har studert nakke- og skulderplager blant unge arbeidstakere, med spesielt fokus på mekanisk arbeidsbelastning.

 • En bestemt type flervegget nanokarbonrør blir av Verdens Helseorganisasjons kreftforskningsinstitutt International Agency for Research on Cancer (IARC) klassifisert som potensielt kreftfremkallende.

 • I en ny publikasjon har forskere fra blant annet Statens arbeidsmiljøinstitutt og Universitetet i Bergen studert forholdet mellom konstruktiv ledelse, laissez-faire ledelse, og tyrannisk ledelse og ansattes trivsel på jobb og funnet sammenhenger mellom ledelse og trivsel på både på kort og lang sikt.

 • Etter 5 år med godkjenningsordning gjennomførte Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) en undersøkelse for å kartlegge erfaringene med ordningen. Undersøkelsen viser at 56 prosent mener at godkjenningsordningen har ført til høyere kvalitet i deres bedriftshelsetjeneste (BHT) og nesten 47 prosent mener at BHT i Norge er blitt bedre på grunn av godkjenningsordningen.