Medarbeiderundersøkelser i staten (MUST) er et kunnskapsbasert, digitalt verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser i virksomheter i det statlige tariffområdet.

STAMI vil bruke data fra undersøkelsene til å skape kunnskap om sammenhengen mellom ulike arbeidsmiljøfaktorer og helse, fravær, frafall og jobbengasjement.

Det ligger et omfattende vitenskapelig og teknisk arbeid bak utviklingen av MUST, og nå er verktøyet klart til bruk for statlige virksomheter i det statlige tariffområdet.

Vellykket pilot

MUST har blitt til i et samarbeid mellom Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og STAMI.

DFØ tilbyr verktøyet gratis til virksomheter i det statlige tariffområdet og utarbeider støttemateriell. STAMI har det faglige ansvaret for innholdet i undersøkelsen og utvikling av den tekniske løsningen som brukes til gjennomføring av MUST.

– Rett etter inngangen til 2022 gjennomførte vi en pilotundersøkelse, der DFØ var testvirksomhet med alle sine ansatte. Den var svært vellykket. Så nå gleder vi oss til å kunne tilby verktøyet til flere virksomheter fra og med begynnelsen av april, sier prosjektleder Live Bakke Finne.

Brukervennlig med vitenskapelig formål

Formålet med prosjektet har vært å utvikle en forskningsbasert, kvalitetssikret og brukervennlig medarbeiderundersøkelse som kan tilbys gratis til virksomheter innenfor det statlige tariffområdet.

– Den enkelte virksomhet kan selv gjennomføre undersøkelsen via en effektiv og selvbetjent teknisk løsning. Resultatene rapporteres automatisk, i et brukervennlig format. Dermed kan virksomhetene enkelt nyttiggjøre seg informasjonen i sitt utviklings- og forbedringsarbeid, forteller Finne.

Men MUST har også et vitenskapelig formål. STAMI vil bruke data fra undersøkelsene til å skape kunnskap om hvilke psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som påvirker helse, fravær og frafall, trivsel, motivasjon og produktivitet – i positiv eller negativ retning.

– Denne kunnskapen vil gi både oss og statlig sektor en unik innsikt i hvilke arbeidsmiljøfaktorer det er viktigst å fokusere på i akkurat denne sektoren, sier Håkon Johannessen, leder for arbeidspsykologi og -fysiologi ved STAMI.

Webinar

Tirsdag 5. april kl. 11.00 lanserte DFØ verktøyet Medarbeiderundersøkelser i staten i et webinar.

Live Bakke Finne fra STAMI presenterte innholdet i undersøkelsen, den tekniske løsningen som undersøkelsen gjennomføres i, og resultatrapportene som hentes ut etter undersøkelsen.

Marianne Sørtømme i DFØ presenterte støttemateriellet som legges ut på DFØ sine nettsider. I tillegg delte DFØs HR-direktør, Kathrine Dahlslett Graff, sine erfaringer etter å ha brukt MUST i sin virksomhet.

Her kan du se opptak av webinaret.