Prosjekter

Prosjekt 27. mars 2023

Måling av asbest ved brann og ved arbeid på branntomter

Selv om det fra 1985 har vært forbudt å bruke asbest i byggematerialer i Norge finnes det fortsatt mye asbestholdige byggematerialer igje...

Pågående Prosjektperiode 2023 – 2029
Prosjekt 15. mai 2023

nanoPASS - utvikling av nye metoder for risikovurdering av nanopartikler

EU-prosjektet nanoPASS har som mål å utvikle og verifisere nye tilnærminger og metoder for risikovurdering av nanopartikler.

Pågående Prosjektperiode 2023 – 2026
Prosjekt 4. januar 2023

Eksponering for kirurgisk røyk ved avhorning av kalver og killinger

Avhorning av kalver og geitekillinger med varmepistol gir kirurgisk røyk i arbeidsluften. Dette prosjektet skal gi ny og nødvendig kunnsk...

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2025
Prosjekt 5. januar 2023

Motivers betydning for hvordan ansatte oppfatter arbeidsmiljøet

Prosjektet skal undersøke om kjønn, alder og lederrolle har betydning for motiver for arbeidet (verdier) og kartlegge om ansattes motiver...

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2024
Prosjekt 14. februar 2022

Effekter av kontorkonsepter for ansattes helse og arbeidsevne

Rundt 40 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber med kontoroppgaver mesteparten av dagen. Åpne kontorlandskap og bruk av hjemmekontor ...

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2025
Prosjekt 29. april 2022

PARC - Partnership for Assessment of Risk of Chemicals

EU-prosjektet Partnership for Assessment of Risks from Chemicals - PARC - har som mål å fremme forskning, dele kunnskap og forbedre metod...

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2029
Prosjekt 26. mai 2023

Dieseleksponering i petroleumsnæringen – Hva vet vi og hva vet vi ikke?

I dette prosjektet skal vi innhente og bearbeide kunnskap knyttet til dieseleksoseksponering i petroleumsnæringen.

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2022
Prosjekt 9. juni 2023

Effekter av rollekonflikt og rolleuklarhet på psykiske plager og utbrenthet – en systematisk kunnskapsoppsummering

Prosjektet vil undersøke hvilke dokumenterte sammenhenger som finnes mellom rollekonflikt og rolleuklarhet, påfølgende psykiske plager og...

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2023
Prosjekt 9. juni 2023

Effekter av pauser i arbeidet på psykisk og fysisk helse hos helsearbeidere – en systematisk kunnskapsoppsummering

Prosjektet vil bidra med kunnskapsbasert informasjon om virkningen av enkle organisatoriske tiltak som kan ha direkte effekter på sykefra...

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2023
Prosjekt 23. november 2021

Eksponering for virus i ulike arbeidsmiljø (VIRIAM)

Prosjektet skal gi bedre kunnskap om forekomst av virus og bidra til en bedre forståelse av risikoen for biologisk eksponering i kloakk- ...

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2025
Prosjekt 12. juni 2023

Psykiske helseeffekter av arbeid, en systematisk kunnskapsoppsummering

Prosjektet skal gi oppdatert og pålitelig kunnskap om psykiske helseeffekter av å være i arbeid.

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2023
Prosjekt 8. oktober 2021

Plastics Fate and effects in the human body

Målet med prosjektet er å gi betre forståing av kva verknad mikro- og nanoplastpartiklar og tilknytte tilsettingsstoff og forureinande st...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2025
Prosjekt 9. desember 2021

Nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID)

I 2020 fikk STAMI i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å etablere Nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID). A-TID skal gi et ...

Pågående Prosjektperiode 2021 – -
Prosjekt 15. oktober 2021

Undersøking av om styreneksponering kan gi auka risiko for lymfohematopoietisk kreft

Prosjektet skal sjå på mogleg auka risiko for lymfohematopoietisk kreft ved eksponering for styren ved å kombinere og harmonisere eksiste...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2023
Prosjekt 9. mai 2022

Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST) - forskning på innsamlede data

MUST er et kunnskapsbasert, digitalt verktøy for medarbeiderundersøkelser. STAMI vil benytte datagrunnlaget fra MUST i sin forskning om p...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2024
Prosjekt 8. november 2021

Arbeidsmiljøets betydning for sykefraværet til ansatte i hjemmetjenesten

Formålet med dette forskningsprosjektet er å få kunnskap om faktorer i arbeidsmiljøet som kan bidra til å forklare risikoen for sykefravæ...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2024
Prosjekt 17. november 2021

Nattarbeid, årstider og søvnighet - sikkerhet på arbeidsplassen i Nordområdene (Noralert)

Prosjektet skal avgjøre om årstidene i Nordområdene innvirker spesielt på arbeidstakere som jobber natt, med konsekvenser for søvnighet p...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2027
Prosjekt 7. oktober 2021

Eksponeringskarakterisering ved produksjon av silisium og silisium-baserte nanopartikler (Silufta)

Dette prosjektet fokuserer på å identifisere og karakterisere eksponeringa i laboratoriet der Si-nanopartiklar blir produsert.

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2022
Prosjekt 23. november 2021

Eksponering for plantevernmidler og mikrobiologisk mangfold blant veksthusansatte

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om eksponering for utvalgte plantevernmidler blant veksthusarbeidere i Norge, hvordan denne ...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2024
Prosjekt 7. oktober 2021

Kartlegging og karakterisering av eksponering i byggebransjen ved riving og renovering av bygg (ByggX)

I dette prosjektet vil vi kartlegge den eksponeringen bygningsarbeidere utsettes for når de arbeider med renovering. Vi vil også karakter...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2025
Prosjekt 8. oktober 2021

Muskelaktivitet, pauser og nakkesmerter (MetaEMG)

Mange som arbeider har ein stor og aukande mengde repetitivt og monotont arbeid i kvardagen sin. Denne typen arbeid aukar risikoen for na...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2023
Prosjekt 25. november 2021

Proteiner i luft – Ny markør for luftbåren eksponering i næringsmiddelindustrien?

Formålet med prosjektet er å undersøke om proteiner i luft kan være en god markør for luftbåren eksponering i næringsmiddelindustrien, sa...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2025
Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye te...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Prosjekt 20. desember 2022

Nattarbeid i kalde omgivelser

Turnus med nattarbeid, innebærer å være våken, bevege seg og spise når man egentlig skulle sovet. Dette fører til at den naturlige døgnry...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2024
Prosjekt 26. januar 2022

Eksponering for trestøv og andre viktige forbindelser ved trebearbeiding

Prosjektet skal fremskaffe mer detaljert kunnskap om eksponering ved trebearbeiding, blant annet hvilke komponenter som finnes i støvet o...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2023