I tillegg til forskning utfører STAMI v/gruppe for arbeidsmiljøkjemi kjemiske analyser av luftprøver i forbindelse med vurderinger av arbeidsmiljøet. Vi gir råd og veiledning i forbindelse med planlegging og gjennomføring av prøvetaking. Vi tilbyr analyser og leie av prøvetakingsutstyr. Alle laboratorietjenester utføres etter forhåndsavtale.

Vi anbefaler å sette seg godt inn i Arbeidstilsynets temaside om kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier før bestilling av prøvetakingsutstyr og analyser.

Alle analyseresultater legges anonymisert inn i den nasjonale databasen for kjemisk eksponering, EXPO. Analyseresultater for luftprøver blir tilgjengelig elektronisk via EXPO Online.

Vi kan også bistå med analyser utover våre standard laboratorietjenester. Spesielt gjelder det problemstillinger som for STAMI kan være interessante i en forskningssammenheng. Ta gjerne kontakt med oss.

Oversikt over laboratorietjenester

Derfor tilbyr STAMI laboratorietjenester

STAMI er et forskningsinstitutt med forvaltningsstøttende oppgaver, og tilbyr ulike tjenester i tråd med vårt samfunnsoppdrag gitt fra vårt departement (Arbeids- og sosialdepartementet). STAMIs laboratorietjenester drives ikke i kommersielt øyemed.

Laboratorietjenestene sikrer STAMI muligheten til å utvikle nye analysemetoder i takt med problemstillinger og behovene i norsk arbeidsliv. STAMI har først og fremst fokus på metoder som ikke andre utfører kommersielt. Nye metoder publiseres åpent slik at også kommersielle aktører kan benytte disse. Det er i STAMIs og norsk arbeidslivs interesse at det finnes et kvalitetsmessig godt kommersielt tilbud for disse tjenestene, og STAMI søker å bidra til dette.

Alle resultater fra luftprøver analysert på STAMI legges inn i den nasjonale databasen for kjemisk eksponering, EXPO, og laboratorietjenestene er derfor et viktig bidrag til økt kunnskap om kjemisk eksponering i norsk arbeidsliv.

Unntatt offentlighet

Prøver analysert ved STAMI er unntatt offentlighet etter offentlighetslova § 13 og forvaltningslova § 13. Dette betyr at informasjon om prøveresultater og bedrift ikke deles med offentligheten.