Kontakt

Publisert

Sist oppdatert

 • 15. desember 2023

 

Hvorfor er A-TID viktig?

Forskning viser at ulike arbeidstidsordninger (skift, nattarbeid eller mange arbeidstimer i strekk) kan påvirke helse og sikkerhet. Likevel trenger vi mer presise data om den faktiske arbeidstiden for å kunne komme med klarere anbefalinger, tilpasset både virksomhetenes behov og arbeidstakerens helse. Derfor inviterer vi nå norske virksomheter, hvor enkeltansatte registrerer arbeidstiden, til regelmessig å dele disse med A-TID.

I internasjonal sammenheng er norske arbeidstidsordninger gode, men kan også føre til:

 • Søvnforstyrrelser
 • Feilhandlinger og ulykker
 • Psykiske plager
 • Hjertekarsykdom
 • Kreft
 • Muskelskjelettplager og hodepine
 • Sykefravær
 • Frafall fra arbeidslivet
 • Nedsatt produktivitet

Fordeler for virksomheten ved å delta

 • Jevnlige rapporter hvor egne arbeidstidsordninger sammenliknes med egen bransje
 • Bedre kunnskap om alternative arbeidstidsordninger tilpasset virksomhetens behov og ansattes helse
 • De ansatte får råd om hvordan deres arbeidstidsordning kan redusere risikoen for sykefravær

Hvem kan delta i A-TID?

Vi ønsker deltakelse fra alle typer større og mindre virksomheter uansett arbeidstidsordning. Vi starter rekruttering Q2/2022. Ønsker din virksomhet å delta, send en epost til a-tid@stami.no.

Vitenskapelig formål

A-TID har også et vitenskapelig formål. STAMI vil bruke data fra A-TID for å skape kunnskap om hvilke arbeidstidsfaktorer som påvirker helse, sykefravær og frafall, feilhandlinger og produktivitet. Slik kan STAMI formidle kunnskapsbasert informasjon til norsk arbeidsliv om hvilke forhold det er spesielt viktig å sette søkelys på i virksomheters planlegging av arbeidstid.

Ulike yrker og bransjer har ulike utfordringer når det gjelder arbeidstid og arbeidsinnhold. Kunnskap fra A-tid vil gi virksomhetene en unik innsikt i hva som er de viktigste arbeidstidsfaktorene hos hver enkelt virksomhet.  Slik forskningsbasert kunnskap er bærebjelken for effektiv forebygging og virkningsfulle tiltak.

En bedre forståelse av utfordringene og hvordan de påvirker de ansattes helse, kan bidra til økt produktivitet og færre arbeidsrelaterte plager.

Personvern

A-TID vil oppfylle alle kriterier i GDPR-lovverket. Behandlingsgrunnlaget som vil bli benyttet for registeret er GDPR-artikkel 6 (1) bokstav e, som sier at «behandlingen er nødvendig for å utøve en oppgave i allmennhetens interesse» med tilleggene i personopplysningsloven §§ 8 og 9.

Behandlingsgrunnlaget som vil bli benyttet er GDPR artikkel 6 (1) bokstav e ved at «behandlingen er nødvendig for å utøve en oppgave i allmennhetens interesse» med tilleggene i personopplysningsloven §§ 8 og 9. Det følger videre av GDPR artikkel 6 (3) at behandling med grunnlag i (1) e skal fastsettes i unionsretten eller nasjonal rett som den behandlingsansvarlige er underlagt. Slikt grunnlag er tatt inn i personopplysningsloven § 8 i henhold til GDPR artikkel 6 (2) ved at det er gitt anledning til å behandle personopplysninger etter artikkel 9 (2) j dersom behandlingen er «nødvendig for … formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske formål».

I tillegg vil personopplysningene behandles «for bedre å forstå hvordan ulike arbeidstidsordninger påvirker risiko for sykdom, skade, ulykker etc.». Dette tillegget gis støtte i fortalepunkt 157 til GDPR.

Om behandlingen er nødvendig, så innebærer dette at det ikke er andre måter å behandle personopplysninger på for å oppnå formålet som er mindre inngripende og sikrer personvernet til den enkelte. STAMIs vurdering er at behandlingen som her beskrives er nødvendig for å oppnå formålet, og det er vurdert at ingen andre måter vil få frem kunnskap om arbeidstidsordninger enn å behandle opplysninger knyttet nettopp til arbeidstid på den måte som her er beskrevet. Vilkåret anser STAMI derfor å være oppfylt.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har gitt STAMI i oppdrag å etablere A-TID. Hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har jobbet sammen med STAMI i dette arbeidet.

 

Logo med symbol og A-TID i fulltekst

Prosjektleder

Prosjektdeltakere