Kontakt

Publisert

Sist oppdatert

  • 7. mars 2024

I dag registrerer ca 800.000 norske arbeidstakere arbeidstiden sin elektronisk. Ved å bruke de samme dataene kan STAMIs nasjonale arbeidstidsregister A-TID gi et bedre kunnskapsgrunnlag om samspillet mellom arbeidstidsordninger, helse og sikkerhet.

Mer kunnskap kan bidra til å identifisere risikofaktorer og legge til rette for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet, samt å utvikle tiltak for bedre produktivitet.
STAMI henter allerede inn arbeidstidsdata fra en rekke virksomheter til A-TID, og vi ønsker å hente inn data fra så mange som mulig. Alle typer virksomheter uansett arbeidstidsordning kan bidra inn i registeret, både store og små. Slik blir kunnskapsgrunnlaget så bredt som mulig.

Hva innebærer det å delta i A-TID?

Alle arbeidsplasser med elektronisk registrering av arbeidstid kan delta. Eksporten av data fra deres tidregisteringssystem til A-TID skjer automatisk når løsningen er satt opp. STAMI samarbeider med tidregisteringsselskapene, slik at virksomhetene ikke behøver å gjøre noe selv. Hensynet til personvern er godt ivaretatt i datauthentingen, og overføring av arbeidstidsdata fra virksomheten til A-TID skjer gjennom en sikker og kryptert metode.

Som deltakende virksomhet får dere jevnlige rapporter og statistikk om egne arbeidstidsordninger sammenlignet med bransjen, kunnskapsbaserte råd om arbeidstid og godt underlag for risikovurdering og risikoreduserende tiltak.

Ta kontakt på a-tid@stami.no hvis dere vil delta eller har spørsmål.

Hvilken nytte har virksomhetene av A-TID?

Arbeidstid og arbeidsinnhold varierer naturligvis i ulike yrker og bransjer. A-TID kan gi virksomheter unik og detaljert innsikt i hva som er de viktigste arbeidstidsfaktorene hos seg, kombinert med kunnskapsbasert informasjon fra STAMI om hvilke forhold det er spesielt viktig å sette søkelys på for å forebygge uønskede hendelser og negative helseeffekter.

En bedre forståelse av disse problemstillingene kan bidra til at virksomheter i større grad kan identifisere risikofaktorer og planlegge bærekraftige arbeidstidsordninger. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å øke produktiviteten, samt redusere sykefravær og frafall slik at flere kan stå lenger i arbeid. Forskningsbasert kunnskap er bærebjelken for effektiv forebygging og virkningsfulle tiltak!

Mer kunnskap gir bedre anbefalinger

En tredjedel av norske arbeidstakere jobber utenom ordinær arbeidstid. Dette utgjør omtrent 850.000 arbeidstakere. Det å jobbe utenom ordinær arbeidstid kan bety ulike ting. Noen jobber bare kveld, noen veksler hyppig mellom dag og natt, mens andre har lengre perioder med nattskift. Forskningen baserer seg ofte på skiftplaner eller arbeidstakernes hukommelse av egen arbeidstidsordning. Dette gjør det vanskelig å vite nøyaktig når og hvordan folk har jobbet.

Vi vet en god del om hvordan arbeidstid påvirker helsa vår. For eksempel viser forskning at skiftarbeid over mange år øker risikoen for hjerte- og karsykdom, og at nattarbeid kan øke risikoen for kreft.

Samtidig vet vi for lite om hva vi kan og burde forebygge. Hvor mange nattevakter på rad tåler egentlig helsa vår? Hvilken betydning har lengden, hyppigheten og rekkefølgen av de ulike skiftene for helsa vår? Hvilke arbeidstidsfaktorer påvirker helse, sykefravær og frafall, feilhandlinger, ulykker og produktivitet? Og hvilke tiltak kan vi sette inn for å redusere risikoen?

Dette er noen eksempler på hva A-TID kan brukes til å forske på. Vi kan se på trender over tid, og ulike faktorer som påvirker risiko. Det blir mulig å koble arbeidstidsdataene mot ulike helseregistre og virksomhetens egne registre, for eksempel registre over arbeidsrelaterte ulykker.

Derfor har Arbeids- og inkluderingsdepartementet gitt STAMI i oppdrag å etablere A-TID. Hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden jobber sammen med STAMI for å utvikle registeret.

Se film:

Ofte stilte spørsmål om A-TID

Det er kostnadsfritt for virksomheter å delta i A-TID.

A-TID samarbeider med norske tidregistreringsselskaper om overføring av data. Dette gjør at virksomhetene ikke skal bruke noe nevneverdig tid eller ressurser på A-TID.

Hvor mye tids- og ressursbruk det trengs fra virksomhetens side er avhengig av hvilket tidregistreringsselskap virksomheten bruker, og om virksomheten har en lokal løsning eller sky-løsning.

Noen tidregistreringsselskaper har installert A-TID sin eksportmodul i sitt eget system, og trenger kun godkjenning fra virksomheten før de tar seg av selve overføringen. Andre må gi tidregistreringsselskapet pålogging på virksomhetens system før tidregistreringssystemet installer eksportmodulen og overfører data. Noen virksomheter må «huke av» i eget system at de skal delta i A-TID før tidregistreringsselskapet starter overføring av data.

Ta kontakt på a-tid@stami.no dersom du lurer på hvordan det gjøres i din virksomhet.

  • Daglig inn- og ut-tid
  • Egenmeldt sykefravær (kun tiden for fraværet, ikke årsaken)
  • Legemeldt sykefravær (kun tiden for fraværet, ikke årsaken)
  • Ferie
  • Fødsels- og personnummer (for å koble til ulike helseregistre)
  • Ansattnummer

På sikt skal forskere på STAMI koble A-TID sine data opp mot ulike norske helseregistre. Dersom de ansattes fødselsnummer ikke ligger i tidregistreringsselskapets system, må virksomheten sende inn disse via en sikker løsning i Altinn.

Overføring av arbeidstidsdata fra virksomheten til A-TID skjer gjennom en sikker og kryptert metode. Etter overføring av data, er STAMI selvstendig behandlingsansvarlig for personopplysningene som er overført til A-TID. STAMI har som behandlingsansvarlig plikt til å sikre data og personopplysninger i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk. STAMI har dokumenterte prosedyrer, rutiner og tiltak for å oppfylle kravene til behandling av personopplysninger. STAMI vil gi virksomheten tilgang til sikkerhetsdokumentasjon på forespørsel.

Behandlingen av personopplysninger i A-TID anses som nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse (personvernforordningen artikkel 6 (1) e) og artikkel 9 (2) j). Kunnskapssektorens tjenesteleverandør Sikt har, på oppdrag fra STAMI, vurdert at behandlingen av personopplysninger er i samsvar med personvernregelverket.

Data fra A-TID skal kun brukes til forskning og statistikk. Ingen personer eller virksomheter skal kunne identifiseres.

A-TID vil gi unik og detaljert innsikt i virksomhetens egen arbeidstidsordning og kan brukes som et verktøy for å vurdere egne arbeidstidsordninger ut ifra kunnskapsbaserte råd om arbeidstid og helse og virksomhetens behov. Det kan bidra til å identifisere risikofaktorer, øke produktiviteten, samt redusere sykefravær og frafall. Samtidig vil A-TID gi virksomheten mulighet til å se endringer i arbeidstidsordninger over tid gjennom statistikk, og hvordan dette henger sammen med sykefravær og risiko for ulykker.

Ta kontakt på A-TID sin e-post: a-tid@stami.no

Virksomheten må beslutte at de ønsker å overføre sine data til A-TID. Deretter signeres en samarbeidsavtale via Altinn. Virksomheten må også informere sine ansatte om at virksomheten overfører arbeidstidsdata til A-TID. Vi har gjort det enkelt for virksomheten ved at vi har laget et informasjonsskriv som kan deles med de ansatte gjennom virksomhetens egne kanaler.

STAMI vil bruke data fra A-TID for å skape mer presis kunnskap om hvilke arbeidstidsfaktorer som påvirker helse, sykefravær og frafall, feilhandlinger og produktivitet. Dette er et viktig tiltak for å skape et godt forebyggende arbeidsmiljø i norsk arbeidsliv.

A-TID er et viktig verktøy for norske virksomheter fordi STAMI vil kunne komme med råd og anbefalinger om hvilke arbeidstidsfaktorer som kan påvirke helse, og dermed kunne bidra til økt produktivitet og redusert sykefravær. Dette vil gagne de ansattes helse og virksomhetens behov.

På sikt kan forskning på data fra A-TID bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag når partene i arbeidslivet og myndighetene skal vurdere lover og avtaleverk knyttet til arbeidstid.

Ta gjerne kontakt med oss

Prosjektleder for A-TID

Rekrutteringsansvarlig