Nyhetsarkiv

Nyhet 16. mai 2023

Hvorfor er det høyt sykefravær i hjemmetjenesten?

Det høyeste sykefraværet i Norge finner vi blant kvinner i typiske kvinnedominerte yrker innenfor helse- og sosialtjenester. STAMI er nå ...

Nyhet 11. mai 2023

Sopp-partikler kan påvirke helsa til ansatte i avfallsbransjen

Nå har Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for første gang beskrevet hvordan soppsporer og sammensettingen av sopparter påvirker immunf...

Nyhet 3. mai 2023

Podkast: Kva er eigentleg jobben til bedriftshelsetenesta?

I 2023 har bedriftshelsetenesta fått nye reglar som definerer klarare kva som er deira samfunnsoppdrag. Kva går desse nye reglane ut på? ...

Nyhet 2. mai 2023

Lavere eksponering for løsemidler i bilbransjen  

En ny STAMI-rapport viser at det generelt er lave nivåer av løsemidler i forhold til gjeldende grenseverdi ved arbeid med billakkering og...

Nyhet 27. april 2023

Godt arbeidsmiljø er ein menneskerett

Eit godt og trygt arbeidsmiljø er ein grunnleggande rett for alle i arbeidslivet. Eit nytt regelverk for bedriftshelsetenesta kan styrke ...

Nyhet 20. april 2023

Obligatorisk opplæring for BHT kommer snart i nytt format

Kurset Obligatorisk opplæring for BHT på 1-2-3 som STAMI har sendt som videoundervisning siden januar, kommer snart i nytt format som e-l...

Nyhet 20. april 2023

Nattarbeid og lange arbeidsdager kan påvirke hjerte- og karsystemet

STAMI har undersøkt om skiftarbeid med nattarbeid gir økt risiko for negative helseeffekter på hjerte- og karsystemet.

Nyhet 20. april 2023

STAMIs årsrapport 2022

Årsrapporten gir en oversikt over STAMIs aktiviteter, innsatsområder og resultater i 2022.

Nyhet 14. april 2023

Hva påvirker eldre arbeidstakere til å slutte eller bli i jobben?

En ny STAMI-studie ser nærmere på hvilke aspekter ved jobben som påvirker eldre arbeidstakere om å slutte eller bli i sin nåværende jobb.

Nyhet 12. april 2023

God effekt av å få veiledning etter arbeidsmiljøkartlegging

Forskere ved STAMI har undersøkt om tilbakemeldingsmøter etter arbeidsmiljøkartlegginger kan bidra til å styrke arbeidsmiljøet, bedre hel...

Nyhet 11. april 2023

Ønsker mer kunnskap om arbeidsmiljøet i veksthus

STAMI samarbeider nå med produsenter i gartneribransjen for å få mer kunnskap om arbeidsmiljøet inne i veksthus. Forskerne ønsker også å ...

Nyhet 22. mars 2023

Flere melder seg syke i kontorlandskap enn på enekontor

Arbeidstakere i åpne kontorlandskap med faste plasser har høyere egenmeldt sykefravær sammenliknet med arbeidstakere i enekontor, viser e...

Nyhet 20. mars 2023

Et enkelt verktøy for et bedre arbeidsmiljø i landbruket

Arbeidsmiljøverktøyet 'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber i landbruket til å få bedre arbeidsflyt, høyere motivasjon og mind...

Nyhet 14. mars 2023

IA-avtalen heldt fleire i jobb etter sjukefråvær

Å arbeide i ei IA-verksemd auka sannsynet for å bli verande i jobb, og for å kome tilbake i jobb, etter sjukefråvær lenger enn 16 dagar.

Nyhet 9. mars 2023

Tall på vold og trusler i barnevernet avhenger av metoden man bruker

Barnevernsansatte er ofte utsatt for vold og trusler. Nå har forskere fra STAMI undersøkt dette nærmere i akkurat denne yrkesgruppen. Hvi...

Nyhet 3. mars 2023

Therese Nordberg Hanvold blir ny direktør ved STAMI

I statsråd 3. mars ble Therese Nordberg Hanvold (45) beskikket til ny direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for en åremålspe...

Nyhet 23. februar 2023

– En bra dag på jobb gir ei oppvakning i verksemdene

Ein bedriftshelseteneste (BHT) i Bergen bruker arbeidsmiljøverktøyet En bra dag på jobb, for å bistå verksemder med god førebygging i trå...

Nyhet 21. februar 2023

Dieseleksos kan vere ei helseutfordring i petroleumsnæringa

I ei ny kartlegging oppgir ein stor del av verksemder i næringa at eksponering for dieseleksos er ei arbeidsmiljøutfordring.

Nyhet 15. februar 2023

Her finn du tal og statistikk om arbeidsmiljø i ulike yrke og næringar

STAMI har ein eigen nettstad med tal og statistikk om arbeidsmiljø. Her kan du få oversikt over arbeidsmiljøutfordringane i di næring og ...

Nyhet 14. februar 2023

Meir kunnskap om straumskader er avgjerande i elektrobransjen

Straumskader er meir relevant i arbeidslivet enn før. 18. til 20. april arrangerer STAMI og NIVA eit kurs om førebygging, eksponering, be...

Nyhet 8. februar 2023

Her utviklar STAMI ny kunnskap om nanopartiklar i lungene

Forskarar ved STAMI og NILU har utvikla og testa ein avansert lungemodell for å få betre kunnskap om korleis nanopartiklar verkar på menn...

Nyhet 2. februar 2023

Overnattings- og serveringsbransjen kan førebygge mykje av sjukefråværet

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utvikla eit verktøy for overnattings- og serveringsbransjen som gjer det enkelt å jobbe med å s...

Nyhet 25. januar 2023

Disse yrkene påvirker hørselen mest over tid

Forskere på Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har studert hørselsendring i ulike yrker i Norge de siste 20 årene. Størst langsiktig h...

Nyhet 23. januar 2023

Ulik risiko for jobbavgang for kvinner og menn

Forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har undersøkt sammenhengen mellom arbeidsmiljøfaktorer og alder ved avgang fra arbeid ...

Nyhet 11. januar 2023

Lær meir om eksponering for mikroorganismar

Mikroorganismar er overalt – også på mange arbeidsplassar. I mars arrangerer STAMI og NIVA kurs om eksponering og risikovurdering av mikr...