Nyheter

Nyhetsarkiv

Filtrer nyheter

 • Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at nye sprayflaskedyser brukt til profesjonell rengjøring kan redusere renholderes eksponering for farlige stoffer med mer enn 90 prosent. Dette kan ha betydning for mer enn 55.000 ansatte i renholdsbransjen.

 • Arbeids- og sosialdepartementet har satt ned en uavhengig ekspertgruppe for å gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesten (BHT). Gruppen skal ledes av Pål Molander, direktør ved STAMI.

 • Kvinner har høyere sykefravær enn menn. Årsakene til denne forskjellen mellom kjønnene er fortsatt uavklart, til tross for at dette forholdet har fått mye oppmerksomhet. Se opptak fra frokostseminar 16. februar.

 • The National Institute of Occupational Health (STAMI) has a vacancy for a 3-year full-time postdoctoral position on the project ICElab “Impact of Cold Exposure – a laboratory approach: Patterns of exposure, mechanisms, and health.”

 • STAMI er på banen

  Når Follobanen står ferdig om fem år, har fire tunnelboremaskiner og nærmere 500 arbeidere skapt Nordens hittil lengste jernbanetunnel. STAMI er med på ferden gjennom fjellet og forsker på helsen til tunnelarbeiderne underveis.

 • Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) inviterer til kurset "Lean and the Work Environment", 3. - 6. april i København.

 • Ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er det ut 2017 ledig et engasjement som avdelingsingeniør ved Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (KBA), Gruppe for kjemisk arbeidsmiljø.

 • En ny doktorgradsavhandling fra STAMI belyser hvordan skiftordninger og psykologiske og sosiale faktorer på jobb kan påvirke arbeidstakeres psykiske helse. Mona Berthelsen disputerer 10. februar for ph.d.-graden med avhandlingen “Effects of shift work and psychological and social work factors on mental distress. Studies of onshore/offshore workers and nurses in Norway.”

 • Dei største helseutfordringane i Noreg både når det gjeld omfang og kostnader i form av redusert helse og produksjonstap er knytt til muskel- og skjelettlidingar og psykiske lidingar. Kostnader til uføretrygd og sjukefråvær relatert til desse diagnosegruppene er estimert til nærare 88,6 mrd. kroner per år, eller oppimot 60 prosent av produksjonstapet.

 • Et godt arbeidsmiljø er mye mer enn kos og kake på fredager. Arbeidsmiljø handler først og fremst om selve arbeidet som utføres. God arbeidsflyt og riktige rutiner veier tyngst – også på bunnlinja. Det må til når hver tredje norske jobb spås å være erstattet av ny teknologi innen 20 år og det i flere land nå snakkes om en ny industriell revolusjon, sier STAMIs direktør Pål Molander.

 • Kjønns-, alders- og utdanningssammensetningen i ulike yrkesgrupper har betydning for hvilke arbeidshelseutfordringer man står overfor. Også størrelsen på virksomheten man jobber i, og hvor mange som jobber der, kan ha innvirkning på arbeidsforholdene.

 • På dette frokostseminaret ser vi særlig på endringer i nevropsykologiske funksjoner på grunn av eksponeringer for vibrasjoner ved arbeid i manuelle yrker. Vi vil også se noe hvordan alderseffekter hos arbeidstakeren som kan påvirke arbeidet. Foredragsholder er forskningssjef Rita Bast Pettersen ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI.

 • Er kjemikaliene jeg bruker på jobben farlige? Kan jeg fortsette å jobbe natt? STAMI har i over 20 år tilbudt rådgivning om gravides arbeidsmiljø, og 22. mars arrangerer vi dagsseminar om hvordan man kan legge arbeidet til rette for at gravide arbeidstakere kan stå i jobb så lenge de ønsker og kan.

 • Hvilke psykososiale faktorer som er viktigst for sykefraværet i Norge er ikke tidligere studert i et populasjonsrepresentativt utvalg av norske yrkesaktive. I sin doktoravhandling har Cecilie Aagestad ved STAMI lagt særlig vekt på sykefravær og risikofaktorer blant kvinnelige ansatte i helse- og sosialyrker.

 • Forskere ved STAMI har undersøkt hvorvidt økt fysisk aktivitet i fritiden, gjennom et aktivitetsprogram initiert av arbeidsgiver, kunne ha positiv innflytelse på hjerte- og karstatus hos veiarbeidere og kontoransatte innen veivedlikehold.

 • Et arbeidsskadedødsfall blir definert som en arbeidsskade som fører til at den skadde dør innen ett år etter at ulykken skjedde. Dette er en viktig indikator for risikonivået i arbeidslivet. I et langsiktig perspektiv, dvs. hvis vi ser flere tiår tilbake, har det vært en klar nedgang i arbeidsskadedødsfall.

 • Helsepersonell har arbeidsforhold som mange opplever som belastende. Dette gjelder ikke minst sykepleiere. I en ny, internasjonal studie av sykepleiere fant forskerne at kvinnelige sykepleiere rapporterte flere psykosomatiske symptomer, ulike plager uten sikre fysiske årsaker, enn mannlige sykepleiere. Det var en sterkere forbindelse mellom stressende arbeidsforhold og psykosomatiske symptomer blant menn enn blant kvinner.

 • Håndtering av avløpsvann medfører en risiko for eksponering for flere type forurensning: toksiske gasser, kjemikalier fra industriutslipp, infeksiøse bakterier og virus, samt ikke-infeksiøse mikroorganismer og mikrobielle komponenter.

 • Mekaniske eksponeringer i arbeid består stort sett av utøvelse av kraft og bevegelser. Det er en allmenn antakelse i befolkningen at fysisk tungt arbeid kan forårsake muskelskjelettplager. Kunnskapen om virkninger av fysisk tungt arbeid bygger i hovedsak på forekomst av helseplager og sykefravær i yrker med antatt tungt arbeid.

 • Det er mange utviklingstrekk i samfunnet som peker i en retning av at det vi lever av og det vi jobber med vil kunne endres raskt. Dette vil selvsagt også ha betydning for hvordan arbeidsmiljøet vil utvikle seg. Se frokostseminar med STAMIs direktør Pål Molander på web-tv.

 • Alle som utfører arbeid påvirkes av psykologiske, sosiale og organisatoriske faktorer. Det psykososiale arbeidsmiljøet i Norge vurderes som positivt i de fleste internasjonale studier og sammenlikninger. Like fullt er det fortsatt utfordringer og forbedringspotensial i norsk arbeidsliv knyttet til forebygging av psykososiale og organisatoriske arbeidsforhold.

 • Arbeid som innebærer direkte kontakt med kunder, klienter og pasienter kan være belastende. I en nylig publisert studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fant forskerne at arbeidstakere som ofte må undertrykke følelser, eller vise følelser som ikke er i overensstemmelse med egne følelser, har en økt risiko for sykefravær.

 • Mange yrkesgrupper er utsatt for eksponeringer som man mistenker kan gi økt tremor/skjelving. Derfor inngår måling av tremor i mange studier av arbeidstakere med fysiske eller kjemiske eksponeringer. I en ny studie utført av forskere ved Sahlgrenska sykehus og Universitetet i Göteborg i samarbeid med Statens Arbeidsmiljøinstitutt, undersøkte man tremor i en gruppe eldre sveisere, for å vurdere ulike målemetoder.

 • Norsk sagbruksindustri omfatter over 200 sagbruk spredt over hele Norge, og sysselsetter ca. 5000 ansatte. STAMI er i gang med å undersøke om dagens eksponering i norske sagbruk har uheldige effekter på luftveiene og induserer luftveisinflammasjon. En bred eksponeringskarakterisering er nå gjennomført, og resultatene samlet i en STAMI-rapport.

 • Resultater fra den sjette europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (EWCS) som ble lansert 17. november viser en positiv utvikling i arbeidsmiljøet blant yrkesaktive i EU. Samtidig peker den på at det fortsatt er en rekke utfordringer, spesielt knyttet til arbeidsmiljøforhold i spesifikke grupper av yrkesaktive sett i forhold til kjønn, alder og virksomhetsstørrelse. Det er også opphopning av risikofaktorer i enkelte yrkes- og næringsgrupper.

Side 1 av 912345...Siste »