Nyhetsarkiv

Nyhet 27. september 2022

Hva betyr maktforholdet mellom mobber og offer på arbeidsplassen?

Å bli utsatt for hyppig mobbing på arbeidsplassen ser ut til å være skadelig for alle, uavhengig av hvordan mobbeofferet opplever maktfor...

Nyhet 21. september 2022

Direktør Pål Molander slutter i STAMI

Direktør Pål Molander vil f.o.m. 1. oktober slutte i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for å bli administrerende direktør i Norsk ins...

Nyhet 20. september 2022

Slik kan arbeidsplassen forhindre mobbing

En ny studie viser at virksomheter kan forebygge mobbing ved å skape og opprettholde et sterkt klima for konflikthåndtering.

Nyhet 15. september 2022

Verktøyet som styrker lærernes arbeidsmiljø

'En bra dag på jobb' hjelper ansatte i undervisningssektoren til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær.

Nyhet 8. september 2022

Risiko for spredning av frie asbestfibre ved brann

En ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ser på mulig eksponering for asbest hos brannkonstabler ved arbeid under brann og...

Nyhet 7. september 2022

Anbefaler grenseverdikriterier for kjemikalier i arbeidsmiljøet

Den nordiske ekspertgruppen for kriteriedokumentasjon av kjemikalier (NEG) har nylig gitt ut en oversikt over kunnskap om grenseverdier f...

Nyhet 6. september 2022

Fant ingen sammenheng mellom lange arbeidsdager og subjektive smerter

Forskere fra STAMI har undersøkt om fire påfølgende lengre arbeidsskift henger sammen med økt risiko for subjektive smerter, søvnvarighet...

Nyhet 1. september 2022

Ansatte i eventyrbad reagerer kraftigere på stoffer i vannet 

De som jobber i svømmehaller med mye vann i bevegelse, har høyere forekomst av øye-, nese og halsirritasjon enn ansatte i mer tradisjonel...

Nyhet 29. august 2022

Blir nervesystemet påvirket av aluminiumseksponering?

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har sett på om yrkeseksponering for aluminium påvirker nervesystemet. Det er det l...

Nyhet 26. august 2022

Styrker forskningen på arbeidshelse i Europa

Det store OMEGA-NET-prosjektet, som STAMI har ledet, er nå ved veis ende. Prosjektet har bidratt til vitenskapelig koordinering og fremdr...

Nyhet 22. august 2022

Godt arbeidsmiljø er viktig for en bærekraftig samfunnsutvikling

Hvordan henger arbeidsmiljø sammen med en bærekraftig samfunnsutvikling? STAMI inviterte toppene i norsk arbeidsliv til debatt under Aren...

Nyhet 19. august 2022

Slik kan frisører jobbe godt med arbeidsmiljø

Hele 96 prosent av frisørene i Norge er generelt både motiverte og engasjerte i jobben sin. Likevel finnes det noen utfordringer i arbeid...

Nyhet 10. august 2022

STAMI på Arendalsuka 2022

Møteplassen i sørlandsbyen er et viktig sted for diskusjoner om utfordringer i arbeidslivet i Norge. STAMI er til stede og deltar på mang...

Nyhet 3. august 2022

Hvordan vil det nye arbeidslivet se ut?

Det vokste fram en entusiasme for hjemmekontor under koronapandemien. Hva kan det bety for hvordan vi organiserer arbeid i Norge − på et ...

Nyhet 30. juni 2022

Korleis påverka koronapandemien arbeidsmiljøet på sjukehusa?

STAMI deltar i ein tverrfagleg studie om stress og helseplager hos sjukehuspersonell under covid-19-pandemien.

Nyhet 29. juni 2022

Sjukefråværet auka i 2021

Målet i IA-avtalen er 10 prosent reduksjon i sjukefråværet, men i 2021 auka det med 0,2 prosent. Koronapandemien har gjort det vanskeleg ...

Nyhet 27. juni 2022

Desse er mest utsett for seksuell trakassering på jobben

I 8 av 10 tilfelle er det kundar, klientar, elevar og andre som ikkje arbeider der det skjer, som står bak seksuell trakassering på arbei...

Nyhet 24. juni 2022

Rom for mangfald og eigenart på arbeidsplassen

Arbeidslivet er komplekst, og utfordringane i ulike delar av yrkesbefolkinga er samansett. Det vil det også vere for LHBT-befolkinga.

Nyhet 21. juni 2022

Ein stor del av fråværet i industrien skuldast arbeidet

Det er mange grunnar til sjukefråvær i industrien i Norge. Men når arbeidet er årsak til mykje av fråværet, er det mykje arbeidsplassen k...

Nyhet 20. juni 2022

Derfor bør du gripe inn om kollegaen blir mobba

Ein ny studie viser kor viktig det er å gripe inn når ein kollega blir mobba på arbeidsplassen. Å ikkje gjere noko, gir ein tredobbel ris...

Nyhet 13. juni 2022

Korleis påverkar arbeidsmiljøet din psykiske helse?

Kva er dei største psykososiale risikofaktorane i arbeidsmiljøet? Det kan du få med deg i dette korte webinaret.

Nyhet 8. juni 2022

Podkast: Kan godt arbeidsmiljø dempe eldrebølga?

Eldrebølga kjem! Dette vil på ulike måtar påverke velferdsstaten slik vi kjenner den i dag, og vi vil trenge fleire yrkesaktive. Korleis ...

Nyhet 3. juni 2022

Fysisk arbeid og trening har ulik effekt på helsa

"Minst 150 minutt med moderat til intensiv aktivitet kvar veke", seier helserådet. No viser ein ny STAMI-studie at fysisk aktivitet på jo...

Nyhet 1. juni 2022

Appen 'Strømulykke' bidrar til meir kunnskap om straumskadar

Det er viktig å raskt søke medisinsk hjelp etter straumulykker, og i tillegg gi god informasjon til helsepersonell. Derfor har STAMI bidr...

Nyhet 25. mai 2022

Kortere sykefravær i IA-bedrifter

Lengden på sykefravær som skyldes muskelskjelettlidelser og psykiske lidelser er kortere blant ansatte i IA-bedrifter, spesielt blant dem...