Nyhetsarkiv

Nyhet 3. august 2022

Hvordan vil det nye arbeidslivet se ut?

Det vokste fram en entusiasme for hjemmekontor under koronapandemien. Hva kan det bety for hvordan vi organiserer arbeid i Norge − på et ...

Nyhet 30. juni 2022

Korleis påverka koronapandemien arbeidsmiljøet på sjukehusa?

STAMI deltar i ein tverrfagleg studie om stress og helseplager hos sjukehuspersonell under covid-19-pandemien.

Nyhet 29. juni 2022

Sjukefråværet auka i 2021

Målet i IA-avtalen er 10 prosent reduksjon i sjukefråværet, men i 2021 auka det med 0,2 prosent. Koronapandemien har gjort det vanskeleg ...

Nyhet 27. juni 2022

Desse er mest utsett for seksuell trakassering på jobben

I 8 av 10 tilfelle er det kundar, klientar, elevar og andre som ikkje arbeider der det skjer, som står bak seksuell trakassering på arbei...

Nyhet 24. juni 2022

Rom for mangfald og eigenart på arbeidsplassen

Arbeidslivet er komplekst, og utfordringane i ulike delar av yrkesbefolkinga er samansett. Det vil det også vere for LHBT-befolkinga.

Nyhet 21. juni 2022

Ein stor del av fråværet i industrien skuldast arbeidet

Det er mange grunnar til sjukefråvær i industrien i Norge. Men når arbeidet er årsak til mykje av fråværet, er det mykje arbeidsplassen k...

Nyhet 20. juni 2022

Derfor bør du gripe inn om kollegaen blir mobba

Ein ny studie viser kor viktig det er å gripe inn når ein kollega blir mobba på arbeidsplassen. Å ikkje gjere noko, gir ein tredobbel ris...

Nyhet 13. juni 2022

Korleis påverkar arbeidsmiljøet din psykiske helse?

Kva er dei største psykososiale risikofaktorane i arbeidsmiljøet? Det kan du få med deg i dette korte webinaret.

Nyhet 8. juni 2022

Podkast: Kan godt arbeidsmiljø dempe eldrebølga?

Eldrebølga kjem! Dette vil på ulike måtar påverke velferdsstaten slik vi kjenner den i dag, og vi vil trenge fleire yrkesaktive. Korleis ...

Nyhet 3. juni 2022

Fysisk arbeid og trening har ulik effekt på helsa

"Minst 150 minutt med moderat til intensiv aktivitet kvar veke", seier helserådet. No viser ein ny STAMI-studie at fysisk aktivitet på jo...

Nyhet 1. juni 2022

Appen 'Strømulykke' bidrar til meir kunnskap om straumskadar

Det er viktig å raskt søke medisinsk hjelp etter straumulykker, og i tillegg gi god informasjon til helsepersonell. Derfor har STAMI bidr...

Nyhet 25. mai 2022

Kortere sykefravær i IA-bedrifter

Lengden på sykefravær som skyldes muskelskjelettlidelser og psykiske lidelser er kortere blant ansatte i IA-bedrifter, spesielt blant dem...

Nyhet 24. mai 2022

Å være trøtt på jobb kan øke risikoen for mobbing

Å hjelpe ansatte med å redusere trøtthet vil ikke bare bidra til at de presterer bedre på jobb, men også redusere risikoen for at de blir...

Nyhet 16. mai 2022

Kulde påvirker utskillelsen av myokiner fra musklene

STAMI-forskere har nå utviklet to nye modeller for å kunne studere hvordan manipulering av muskeltemperatur ved hjelp av ekstern kjøling ...

Nyhet 16. mai 2022

STAMI bidrar i stort EU-prosjekt om kjemisk sikkerhet

Et helt nytt EU-prosjekt skal gi mer kunnskap om å vurdere risiko ved kjemiske stoffer, for å møte nåværende og fremtidige utfordringer i...

Nyhet 3. mai 2022

Kor godt vernar branndressen mot røyk og varme?

Kva slags stoff blir huda eksponert for når brannkonstablane sløkker ein brann, og kva slags verneklede vernar best mot desse stoffa? Det...

Nyhet 29. april 2022

STAMIs årsrapport 2021

Årsrapporten gir en oversikt over STAMIs aktiviteter, innsatsområder og resultater i 2021.

Nyhet 26. april 2022

Podkast: Sykefravær – hvordan kan vi forebygge?

Over 35 prosent av sykefraværet i Norge kan skyldes arbeidsmiljøet. Kan vi forebygge disse tilfellene på arbeidsplassene våre?

Nyhet 26. april 2022

Bedre målemetoder for benzen-eksponering blant oljearbeidere

Nyere studier viser at benzen kan føre til kreft hos mennesker ved lavere konsentrasjoner enn vi tidligere har trodd. Ansatte i olje- og ...

Nyhet 5. april 2022

Mange kan førebygge vald og truslar på arbeidsplassen

Talet på hendingar med vald og truslar på norske arbeidsplassar har vore stabilt over tid, men det er eit stort potensial for å førebygge...

Nyhet 4. april 2022

Slik kan leverandørindustrien til petroleumsbransjen bedre arbeidsmiljøet

Et godt arbeidsmiljø lønner seg. STAMIs verktøy ‘En bra dag på jobb’ hjelper virksomheter i bransjen med å jobbe forskningsbasert for et ...

Nyhet 31. mars 2022

Svakere relasjon mellom hørselstap og frafall fra arbeidslivet

Folk med dårlig hørsel løper en større risiko for å falle utenfor arbeidslivet, men sammenhengen har blitt svakere i løpet av de siste 20...

Nyhet 24. mars 2022

Trakassering på jobb henger sammen med angstsymptomer og smerter i rygg og nakke

Arbeidstakere som trakasseres av sjefen, kan oppleve mer angstsymptomer og nakke- og ryggsmerter viser en ny studie fra Statens arbeidsmi...

Nyhet 15. mars 2022

Podkast: Blir arbeidslivet mindre inkluderende med mer hjemmekontor?

Civitas Kristin Clemet, Agendas Trygve Svensson og Even Bolstad fra HR Norge diskuterer fordelene og ulempene med hjemmekontor og fjernar...

Nyhet 14. mars 2022

Lanseringswebinar: Nytt verktøy for medarbeiderundersøkelser i staten

STAMI har bidratt til å lage et nytt verktøy for medarbeiderundersøkelser i staten. Verktøyet ble lansert i et webinar 5. april.