Nyhetsarkiv

Nyhet 26. januar 2022

Tydelige rapporteringsmønstre om søvnløshet og smerter 

Tidligere studier har vist at opplevd trakasserende ledelse har sammenheng med både psykiske og fysiske plager. En ny studie fra Statens ...

Nyhet 24. januar 2022

Slik kan kontorarbeidsplasser jobbe med arbeidsmiljø

Omtrent 40 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber med kontoroppgaver mesteparten av dagen. Det forskningsbaserte verktøyet ‘En bra da...

Nyhet 24. januar 2022

Hvordan påvirker teknologi og innovasjon framtidens arbeidsmiljø?

PODKAST: Ny teknologi og innovasjon påvirker arbeidsmiljø, og arbeidsmiljø påvirker ny teknologi og innovasjon. I podkasten Arbeidsmiljør...

Nyhet 21. januar 2022

Kartlegger partikler som dannes under laserskjæring

Forskere fra STAMI har for første gang kartlagt partiklene arbeidstakere i norske laserskjæringsbedrifter utsettes for.

Nyhet 17. januar 2022

Nå kan varehandelen bruke vårt verktøy for et bedre arbeidsmiljø

‘En bra dag på jobb’ gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø. Verktøyet skal hjelpe ansatte i varehandelen med planlegging, organisering...

Nyhet 14. januar 2022

Har funnet nye biomarkører hos kornstøvutsatte arbeidere

Ny studie har funnet fem biomarkører som kan ha potensiale som tidlige sykdomsmarkører hos dem som utsettes for kornstøv i arbeidet.

Nyhet 4. januar 2022

‘En bra dag på jobb’ er klart til bruk i skolen

Verktøyet ‘En bra dag på jobb’ skal hjelpe ansatte i undervisningssektoren til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær.

Nyhet 4. januar 2022

Hvordan har IA-avtalen fungert i to pandemiår?

PODKAST: Avtalen fra 2019 som skal redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet, løper ut om et år. I denne perioden blir det ekstra van...

Nyhet 15. desember 2021

Nå kan bilbransjen ta i bruk 'En bra dag på jobb'

STAMIs arbeidsmiljøverktøy 'En bra dag på jobb' lanserer nå filmer og materiell for arbeidsplasser i bilbransjen.

Nyhet 14. desember 2021

Vold og trusler på arbeidsplassen utbredt i deler av arbeidslivet

Vold og trusler på arbeidsplassen er fortsatt utbredt i mange yrker, og kvinner er mer utsatt enn menn. Andelen sysselsatte som rapporter...

Nyhet 9. desember 2021

Ny avdelingsdirektør ved NOA

Therese Hanvold har tiltrådt som avdelingsdirektør ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitu...

Nyhet 8. desember 2021

Skiftarbeid kan øke risikoen for muskelskjelettplager

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) støtter hypotesen om at skiftarbeid er assosiert med kroniske muskel- og skjeletts...

Nyhet 8. desember 2021

Les årets nummer av magasinet Arbeid og helse

I årets utgave av magasinet Arbeid og helse vil vi tydeliggjøre hvordan det STAMI gjør og forsker på kan brukes i praksis i norske virkso...

Nyhet 7. desember 2021

Hjemmekontor og forventninger om å være tilgjengelig på fritiden: arbeidsmiljø, tanker om å slutte i jobben og helse

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at hjemmearbeid er assosiert med både positive faktorer, slik som blant anne...

Nyhet 6. desember 2021

Sinnsstemning har liten innflytelse på besvarelser av spørreskjemaer i forskning

Bak ethvert forskningsfunn ligger en vitenskapelig metode til grunn. Metode med bruk av spørreskjema gjelder nesten all forskning om psyk...

Nyhet 3. desember 2021

Mulig å venne seg til kaldt arbeidsmiljø

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) åpner opp for at langvarig kuldeeksponering endrer sammensetningen av sensorer i n...

Nyhet 1. desember 2021

Beslutninger under press

KOMMENTAR: Selv alle som er strålende fornøyd med egen besluttsomhet, må akseptere at beslutningsprosesser blir svekket under press.

Nyhet 26. november 2021

Flykaptein: – Det er vanskelig å vurdere egen våkenhet

Mangel på søvn og hvile er et utbredt helseproblem blant skiftarbeidere. Flykaptein Kristin Lund har kjent på farene utmattelse kan skape...

Nyhet 18. november 2021

Bidrar til ny kunnskap om hva som får folk i jobb

Den skal sørge for at færre blir syke og at flere kommer i jobb. Men hvor godt fungerer egentlig IA-avtalen? Et nytt forskningsprosjekt v...

Nyhet 16. november 2021

Støy på arbeidsplassen – hva gjør det med oss?

Vi pepres med lyd. Alt fra ringelyder fra mobiler og kollegaens utestemme, til skjærende verktøy og buldrende maskineri. Hvordan påvirker...

Nyhet 16. november 2021

Stort potensial for å forebygge sykefravær blant sykepleiere

Høye jobbkrav, liten kontroll, emosjonelle belastninger og rollekonflikter er alle faktorer som kan føre til sykefravær, og som i stor gr...

Nyhet 11. november 2021

Hvorfor får brannkonstabler oftere kreft?

Brannkonstabler er mer utsatt for kreft. En omfattende norsk undersøkelse kan gi svar på hvorfor.

Nyhet 8. november 2021

Ny europeisk definisjon: Yrkesmessig utbrenthet

Hva vil det egentlig si å være utbrent? Til tross for at begrepet har blitt brukt i snart 50 år, er det først nå vi har fått en enhetlig ...

Nyhet 3. november 2021

Lågaste skadetal i bygg- og anleggsbransjen sidan 2014

Det viser den årlege analysen av arbeidsskadar i bransjen. Talet på ikkje-dødelege skadar har vore stabilt synkande over tid.

Nyhet 27. oktober 2021

Endra avfallshandtering kan gi auka helseproblem blant renovasjonsarbeidarar

I samarbeid med andre arbeidsmiljøinstitutt i Europa har STAMI evaluert faktorar som påverkar eksponering for mikroorganismar ved avfalls...