Aktuelt

Kurs og seminar

Ønsker du å lære mer om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse? STAMI arrangerer ulike kurs og seminar med basis i egen og internasjonal forskning på arbeidsmiljø.

STAMIs frokostseminar og dagsseminar presenterer aktuelle tema og er åpne for alle interesserte. For alle ansatte i bedriftshelsetjenesten har vi egne basiskurs, grunnkurs og videreutdanning som varer fra to-tre dager opptil et helt semester. STAMI har også ansvar for noen av de obligatoriske kursene for leger som spesialiserer seg innen arbeidsmedisin.

Meld deg på STAMIs nyhetsbrev for å få informasjon om kommende kurs og seminarer.

Kommende kurs

 • Kurs i aktuell arbeidsmedisin – januarkurset 2020

  Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til kurs i aktuell arbeidsmedisin - også kjent som Januarkurset - onsdag 29. - torsdag 30. januar 2020. Med kurset ønsker STAMI å gi oppdatert, relevant og motiverende kunnskap om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse.

  Kurs/opplæring

 • Statens grunnkurs for BHT (bedriftshelsetjenesten) våren 2020

  Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse som gjør deg tryggere på hvordan du kan fylle rådgiverrollen.

 • Basiskurs i prøvetaking 17.-19. mars 2020

  STAMI arrangerer tre dagers basiskurs i prøvetaking for ansatte med kort erfaring fra arbeid med overvåking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø. Kurset tar sikte på å gi helt grunnleggende kunnskap om prøvetakingsstrategier, målemetoder, biologisk monitorering og vurdering av resultater.

 • Statens videreutdanning for bedriftshelsetjenesten (VUP)

  Kurset retter seg mot erfarne BHT-ansatte som har tatt Grunnkurset og ønsker videre fordypning i risikokartlegging, bransjerettede tiltak og innen kompetanseområdene arbeidsmedisin, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø og ledelse i BHT.

Faste kurs ved STAMI

 • Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Kursdeltakerne får grunnleggende kunnskap innenfor fagområdene psykososialt arbeidsmiljø, yrkeshygiene, mekaniske eksponeringer og arbeidshelse. Kurset legger vekt på rolleforståelse og BHT sitt samfunnsoppdrag. Kurset er forbeholdt ansatte som jobber i BHT.

 • Videreutdanningsprogrammet retter seg mot erfarne BHT-ansatte som ønsker faglig påfyll og ny inspirasjon. Det søker å gi deltakerne økt forståelse for rammer og lovverk for BHT, økt kunnskap om ulike bransjer og yrkesgrupper i norsk arbeidsliv, økt forståelse av hvordan jobbe kunnskapsbasert med kartlegging og risikovurderinger og i tillegg gi deltakerne større bevissthet rundt ledelse, roller og samarbeid i BHT.

 • Kurset gir deltakerne kunnskap om kjemiske risikofaktorer i arbeidsmiljøet. Kurset fokuserer på risikoforståelse og primærforebyggende tiltak som kan iverksettes for å forebygge ugunstige helseeffekter. Kurset retter seg mot leger i spesialisering, yrkeshygienikere og andre faggrupper som jobber med kjemiske risikofaktorer.

 • Spirometri er et viktig verktøy i oppfølging av arbeidstakere som blir eksponert for støv og andre små partikler. Kurset gir kunnskap om hvorfor det er viktig å tilby spirometri for utsatte arbeidstakere. Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og behov for oppfølgingstiltak. Kurset gir praktisk opplæring i hvordan man gjennomfører spirometri.

 • Hvert år arrangerer STAMI kurs i aktuell arbeidsmedisin, også kjent som Januarkurset. Kurset gir variert innhold og faglig påfyll om arbeidsmiljø og helse.

 • Kurset er et 2-dagers basiskurs om primærforebygging av arbeidsmiljørelaterte muskel- og skjelettplager. Forskrift for organisering, ledelse og medvirkning beskriver blant annet kravet til å jobbe primærforebyggende ved å få bistand fra BHT til kartlegging av arbeidsplasser for å avdekke risikofaktorer for helseskade, samt mulig tilrettelegging for å redusere aktuelle risikofaktorer.

 • Basiskurs i arbeidshelse vektlegger betydningen av kunnskap om sammenhengen mellom sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet og yrkesrelaterte sykdommer. Målrettede helsesamtaler/helsekontroller og informasjon trekkes fram som særlig viktige verktøy i kartleggingen av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer og i oppfølgingen av de ansatte. Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og behov for oppfølgingstiltak.

Kontakt

Se tidligere opptak fra frokostseminar

Få nyhetsbrev
Lukk