Søk i hele nettstedet

Nyhet 27. oktober 2021

Endra avfallshandtering kan gi auka helseproblem blant renovasjonsarbeidarar

I samarbeid med andre arbeidsmiljøinstitutt i Europa har STAMI evaluert faktorar som påverkar eksponering for mikroorganismar ved avfalls...

Nyhet 27. oktober 2021

Heimekontor kan verke inn på kor mykje du drikk

Viss du jobbar heimanfrå to dagar i veka eller meir, aukar risikoen for at du drikk meir alkohol. Det viser ein ny rapport frå Statens ar...

Nyhet 27. oktober 2021

Arbeidsmiljørådet - ny podkast frå STAMI

Er du oppteken av arbeidsmiljø og korleis arbeidet påverkar helsa vår? Vil du vite korleis ein best kan jobbe med viktige arbeidsmiljøutf...

Side 25. oktober 2021

Arbeidsmiljørådet

En podkast for kunnskapsbaserte diskusjoner om arbeidsmiljø.

Side 22. oktober 2021

Lang arbeidstid og ulykkesrisiko

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Lange arbeidsdagar og -veker påverkar søvnmengda til arbeidstakarane og moglegheitene deira til restitusjon. Kva f...

Nyhet 19. oktober 2021

Internasjonalt seminar om arbeidslivsdeltaking i eit livsløpsperspektiv

For å setja i verk effektive og målretta tiltak som kan redusera sjukefråværet og auka arbeidsdeltakinga, treng vi meir kunnskap om overg...

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Spinal pain in employees exposed to abusive supervision: Evidence of a sex and CRHR1 CTC haplotype interaction

Sannes, Ann-Christin; Risøy, Andrine; Christensen, Jan Olav; Nielsen, Morten Birkeland; Gjerstad, Johannes

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Particle characterisation and bioaccessibility of manganese in particulate matter in silico- and ferromanganese smelters

Hammer, Stine Eriksen; Ervik, Torunn Kringlen; Ellingsen, Dag; Thomassen, Yngvar; Weinbruch, Stephan; Benker, Nathalie; Berlinger, Balazs

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Leadership style, headache, and neck pain the moderating role of the catechol-o-methyltransferase (comt) genotype

Christensen, Jan Olav; Nielsen, Morten Birkeland; Sannes, Ann Christin; Gjerstad, Johannes

Prosjekt 15. oktober 2021

Undersøking av om styreneksponering kan gi auka risiko for lymfohematopoietisk kreft

Prosjektet skal sjå på mogleg auka risiko for lymfohematopoietisk kreft ved eksponering for styren ved å kombinere og harmonisere eksiste...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2023
Publikasjoner Utgivelsesår 2021

A hybrid landmark Aalen-Johansen estimator for transition probabilities in partially non-Markov multi-state models

Maltzahn, Niklas; Hoff, Rune; Aalen, Odd O.; Mehlum, Ingrid S.; Putter, Hein; Gran, Jon Michael

Nyhet 13. oktober 2021

Partiklar frå tannsliping kan vere skadeleg for helsa

Sliping og polering av tenner med nye komposittmateriale kan føre til frigjering av mikro- og nanopartiklar. Tannhelsepersonell som pusta...

Ansatt

Markus Koch

Side 12. oktober 2021

Mobbing og søvnproblem

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Å bli utsett for langvarig trakassering eller sosial ekskludering på jobben, aukar risikoen for å få alvorlege søv...

Prosjekt 12. oktober 2021

Utvikling av realistiske metodar for testing og risikovurdering av nanomaterialar (PATROLS)

Prosjektet har som mål å utvikle effektive laboratorieteknikkar, og bioinformatiske verktøy som kan bli brukt til å gi betre risikovurder...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2021
Prosjekt 12. oktober 2021

Interaksjonar mellom immunceller og partiklar i utviklinga av lungerelaterte helseplager (PartiCell)

Arbeidarar som pustar inn partiklar kan utvikle akutte og kroniske helseplager som astma, KOLS, lungefibrose og hjarte-karsjukdomar. Føre...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Prosjekt 12. oktober 2021

Helseeffektar av nanocellulose – immunceller si rolle i utviklinga av betennelsesreaksjonar i lungene

Prosjektet undersøker immunceller si rolle i utviklinga av betennelsesreaksjonar i lungene, ved innanding av partiklar. Prosjektet fokuse...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2021
Prosjekt 12. oktober 2021

Nano-Cancer: Kreftframkallande effektar av fabrikerte nanopartiklar

Prosjektet handlar om å kartlegge moglege mekanismar for utvikling av kreft som følge av nanopartikkeleksponering. Prosjektet bygger på S...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2022
Film 12. oktober 2021

Kva er systematiske kunnskapsoppsummeringar?

Aktuelt
Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Associations between workplace bullying and later benefit recipiency among workers with common mental disorders

Løvvik, Camilla Margrethe Sigvaldsen; Øverland, Simon Nygaard; Nielsen, Morten Birkeland; Jacobsen, Henrik Børsting; Reme, Silje Endresen

Prosjekt 8. oktober 2021

Plastics Fate and effects in the human body

Målet med prosjektet er å gi betre forståing av kva verknad mikro- og nanoplastpartiklar og tilknytte tilsettingsstoff og forureinande st...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2025
Prosjekt 8. oktober 2021

Muskelaktivitet, pauser og nakkesmerter (MetaEMG)

Mange som arbeider har ein stor og aukande mengde repetitivt og monotont arbeid i kvardagen sin. Denne typen arbeid aukar risikoen for na...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2023
Nyhet 8. oktober 2021

STAMI satsar på kunnskapsoppsummeringar om arbeidsmiljø

«Forsking viser…», kan vi ofte lese på nett og i aviser. At ein får ryggplager av tunge løft, at sosiale medium gjer oss meir stressa ell...

Side 7. oktober 2021

Arbeidsforhold av betydning for sykefravær

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Årsakene til sykefravær er sammensatte, men tidligere forskning har bekreftet at forhold på arbeidsplassen kan spi...

Prosjekt 7. oktober 2021

Eksponeringskarakterisering ved produksjon av silisium og silisium-baserte nanopartikler (Silufta)

Dette prosjektet fokuserer på å identifisere og karakterisere eksponeringa i laboratoriet der Si-nanopartiklar blir produsert.

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2022