Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

Siste nyheter

 • STAMI-TV: Nevropsykologisk forskning og arbeidsmiljø

  På dette frokostseminaret ser vi særlig på endringer i nevropsykologiske funksjoner på grunn av eksponeringer for vibrasjoner ved arbeid i manuelle yrker. Vi vil også se noe hvordan alderseffekter hos arbeidstakeren som kan påvirke arbeidet. Foredragsholder er forskningssjef Rita Bast Pettersen ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI.

 • Er det trygt for meg å fortsette i jobben nå som jeg har blitt gravid?

  Er kjemikaliene jeg bruker på jobben farlige? Kan jeg fortsette å jobbe natt? STAMI har i over 20 år tilbudt rådgivning om gravides arbeidsmiljø, og 22. mars arrangerer vi dagsseminar om hvordan man kan legge arbeidet til rette for at gravide arbeidstakere kan stå i jobb så lenge de ønsker og kan.

 • Doktorgrad ved STAMI: Psykososiale risikofaktorer og høyt sykefravær blant norske yrkesaktive

  Hvilke psykososiale faktorer som er viktigst for sykefraværet i Norge er ikke tidligere studert i et populasjonsrepresentativt utvalg av norske yrkesaktive. I sin doktoravhandling har Cecilie Aagestad ved STAMI lagt særlig vekt på sykefravær og risikofaktorer blant kvinnelige ansatte i helse- og sosialyrker.

 • Ny STAMI-rapport: Trening i fritiden motivert av arbeidsgiver

  Forskere ved STAMI har undersøkt hvorvidt økt fysisk aktivitet i fritiden, gjennom et aktivitetsprogram initiert av arbeidsgiver, kunne ha positiv innflytelse på hjerte- og karstatus hos veiarbeidere og kontoransatte innen veivedlikehold.

 • Fakta fra STAMI: Arbeidsskadedødsfall

  Et arbeidsskadedødsfall blir definert som en arbeidsskade som fører til at den skadde dør innen ett år etter at ulykken skjedde. Dette er en viktig indikator for risikonivået i arbeidslivet. I et langsiktig perspektiv, dvs. hvis vi ser flere tiår tilbake, har det vært en klar nedgang i arbeidsskadedødsfall.

 • Psykosomatiske symptomer hos sykepleiere

  Helsepersonell har arbeidsforhold som mange opplever som belastende. Dette gjelder ikke minst sykepleiere. I en ny, internasjonal studie av sykepleiere fant forskerne at kvinnelige sykepleiere rapporterte flere psykosomatiske symptomer, ulike plager uten sikre fysiske årsaker, enn mannlige sykepleiere. Det var en sterkere forbindelse mellom stressende arbeidsforhold og psykosomatiske symptomer blant menn enn blant kvinner.

Meld deg på kurs hos STAMI

 • Kurs i aktuell arbeidsmedisin 2017 (januarkurset)

  STAMI inviterer til kurs i aktuell arbeidsmedisin 25.–26. januar 2017. Med dette kurset ønsker STAMI å gi relevant, nødvendig og motiverende kunnskap om arbeidsmiljø og helse. Kurset retter seg mot arbeidsmedisinere, men er åpent også for andre med interesse for sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse.

 • Basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT

  STAMI arrangerer 14. og 15. mars 2017 basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT. Kurset vektlegger betydningen av kunnskap om sammenhengen mellom sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet og yrkesrelaterte sykdommer. Målrettede helsesamtaler/helsekontroller og informasjon trekkes fram som særlig viktige verktøy i kartleggingen av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer og i oppfølgingen av de ansatte. Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og behov for oppfølgingstiltak. KURSET ER FULLTEGNET

 • Dagsseminar: Hvordan tilrettelegge arbeidet for gravide arbeidstakere?

  De fleste gravide ønsker å være i jobb, hvis mulighetene er tilstede. Mye av fraværet blant gravide kan derfor unngås med bedre tilrettelegging av arbeidsforholdene. STAMI arrangerer dagsseminar 22. mars 2017 om hvordan man kan legge arbeidet til rette for at gravide arbeidstakere kan stå i jobb så lenge de ønsker og kan.

 • Basiskurs i prøvetaking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

  STAMI arrangerer et tredagers kurs 27. - 29. mars 2017 for ansatte som har kort erfaring fra arbeid med overvåking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø. Kurset tar sikte på å gi helt grunnleggende kunnskap i prøvetakingsstrategier, målemetoder, biologisk monitorering og vurdering av resultater, og retter seg mot de som arbeider som yrkeshygieniker, verneingeniør eller med lignende oppgaver innen kjemisk og biologisk arbeidsmiljø i bedrifter og bedriftshelsetjenester.

STAMI i media

Siste fra STAMI-TV

Publikasjoner

Prosjekter