Den daglig ansvarlige skal, før det samles inn personopplysninger eller sensitive personopplysninger direkte fra respondenten/deltakeren, informere respondenten/deltakeren om: – formålet med behandlingen av personopplysningene – at Statens arbeidsmiljøinstitutt er behandlingsansvarlig – hvorvidt opplysningene vil bli utlevert videre, og hvem som eventuelt er mottaker – at det er frivillig å gi fra seg opplysningene – hvor lenge personopplysningene lagres – at respondenten/deltakeren kan kreve innsyn om hvilke opplysninger som er registrert på seg – at respondenten/deltakeren kan kreve å få slettet informasjon om seg selv (Slett meg) – at respondenten/deltakeren kan når som helst be om å ikke lenger delta i forskningsprosjekt Forskningsprosjekter som omfattes av mandatet til REK, skal i tillegg forholde seg til deres retningslinjer for utforming av informasjonsskriv.

Innsyn

Dersom den som ber om innsyn er respondent/deltaker, skal direktøren eller den daglig ansvarlige for prosjektet opplyse om: – hvilke opplysninger om respondenten som behandles, og – sikkerhetstiltakene ved behandlingen, i den grad innsyn ikke svekker sikkerheten. Henvendelser om innsyn skal besvares uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn.

Retting av mangelfulle personopplysninger

Deltakere som blir oppmerksom på at STAMI har registrert personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan kreve å få rettet de mangelfulle opplysningene. Henvendelser fra respondenten om retting skal besvares uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger i forskningsprosjektene må ikke utleveres til utenforstående. Utlevering kan allikevel skje: – som informert om ved innhenting av personopplysningene – med samtykke fra respondenten – med hjemmel i lov, eller forskrift gitt med hjemmel i lov

Sletting av personopplysninger

Dersom du ønsker å avslutte din deltakelse i et forskningsprosjekt ved STAMI, og /eller du ønsker alle data som er samlet inn om deg slettet kan du ta kontakt med oss på postmottak@stami.no Ved krav om utlevering av personopplysninger, eller sletting av de samme, må vedkommende som ber om utlevering, som et sikkerhetstiltak mot utlevering av feil personopplysninger til feil person, kunne fremvise sikker identifikasjon.

Se Datatilsynets sider for ytterligere informasjon.

Se også STAMIs personvernerklæring