Kontakt

Trygghet for gravide i arbeid

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidet skal være trygt under graviditet, ikke bare for den gravide, men også for det ufødte barnet.

Både gravide og arbeidsgivere kan være usikre på hva et trygt arbeidsmiljø innebærer, og hva som skal til for å oppnå dette. Det er arbeidsgiver som etter Arbeidsmiljøloven har ansvaret for å vurdere om arbeidet utgjør en risiko, hvilke behov det er for tilrettelegging eller omplassering og å innføre de nødvendige tiltakene for gravide i arbeid. Arbeidsgiver vil ofte ha spesiell nytte av kvalifisert hjelp av fagpersonalet i bedriftshelsetjenesten for å sikre et trygt arbeidsmiljø gjennom en grundig risikovurdering og etterfølgende risikohåndtering.

En måte å komme fram til gode løsninger er den såkalte trepartssamtalen hvor den gravide, arbeidsgiver og representant for bedriftshelsetjenesten diskuterer seg fram til behovet for spesiell tilrettelegging.

Jordmor eller lege som har det medisinske ansvaret for oppfølgingen av den gravide i barselomsorgen vil også kunne bidra for å sikre den gravide et trygt arbeidsmiljø.

STAMIs rådgivningstjeneste

STAMIs rådgivningstjeneste for gravide i arbeid kan bistå med råd om hvordan gjennomføre risikovurdering av arbeidsmiljøet for gravide og hvilke undersøkelser og vurderinger som bør legges til grunn for tilrettelegging av arbeidet.

Vi gir råd til gravide ansatte, bedriftshelsetjenester og annet helsepersonell ved behov, men vi går ikke inn i selve arbeidet med risikovurdering eller tar rollene til de andre aktørene i tilretteleggingsarbeidet.

Rådgivningstjenesten kan og skal derfor ikke overta ansvaret som påligger arbeidsgiver eller jordmor/lege i barselomsorgen. Vår rolle er rådgivende, og via råd og veiledning kan vi bidra med faglig støtte i vanskelige problemstillinger.

De fleste som kontakter rådgivingstjenesten er gravide, ansatte i bedriftshelsetjenester og annet helsepersonell. Jordmødre er en spesielt aktiv yrkesgruppe. Andre grupper er hovedsakelig arbeidsgivere og verneombud.

Tjenesten er forankret i dokumentert kunnskap, dels fra egen forskning og dels fra andres forskning. Henvendelsene angår i hovedsak kjemisk arbeidsmiljø, men inkluderer også fysisk belastning, arbeidstidsordninger, smitterisiko, støy, vibrasjon, stråling, voldsrisiko og psykososialt arbeidsmiljø.

Alle som har behov om råd kan kontakte rådgivningstjenesten på epost: graviditet@stami.no

Gå videre til