Om STAMI

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstituttet innen arbeidsmiljø og arbeidshelse, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Vår visjon er at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom, fremme god helse og skape verdier gjennom å utvikle bærekraftige arbeidsmiljøer.

Nøkkeltall

 • Instituttet har mer enn 130 ansatte som skaper, bruker og formidler kunnskap om arbeid og helse.
 • Vi har et tverrfaglig kunnskapsmiljø med kompetanse innen medisin, fysiologi, kjemi, biologi, psykologi og andre fag.
 • STAMI er engasjert i rundt 60 forskingsprosjekter hvert år. Dette er både grunnforskingsprosjekter som går over mange år, utredninger og kortere studier med et mer praktisk utgangspunkt.

 

STAMI skal frembringe, foredle og formidle kunnskap om arbeidsmiljø og arbeidshelse ved å

 • skape ny kunnskap gjennom relevante forskningsprosjekter
 • ha oversikt over og fortolke den internasjonale vitenskapelige forskningsfronten
 • overvåke og avdekke utviklingstrekk og nye risikofaktorer i norsk arbeidsliv
 • gjøre kunnskap om risikofaktorer og forebyggende virkemidler kjent i norsk arbeidsliv
 • bidra til kunnskapsbasert myndighetsutøvelse
 • utdanne og dyktiggjøre bedriftshelse- og vernepersonell

Målgrupper

STAMI formidler kunnskap til beslutningstakere og til andre fagmiljøer innen arbeidslivsfeltet, som hovedsammenslutninger og bedriftshelsetjenester.

Instituttet kommuniserer i økende grad direkte med ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i norske virksomheter.

Oppgaver

Illustrasjon

Forskning er STAMIS kjerneoppgave, og instituttet er den fremste vitenskapelige aktøren på arbeidsmiljø- og arbeidshelseområdet i Norge.

Den vitenskapelige kompetansen utgjør fundamentet også for våre øvrige oppgaver, som omfatter forvaltnings- og arbeidslivsstøttende funksjoner, overvåking av arbeidsmiljøtilstanden i Norge samt kommunikasjon og opplæring.

Som del av arbeidsmiljøsatsingen gjennom IA-avtalen 2018-2024 har STAMI fått et særlig ansvar for å frambringe relevant kunnskap og tilrettelegge for kunnskapsbaserte tiltak på norske arbeidsplasser. Dette gjør vi blant annet ved å

 • Utvikle og oppdatere de bransjerettede verktøyene NOA+ og En bra dag på jobb
 • Gjennomføre, samle og populærformidle systematiske kunnskapsoppsummeringer
 • Bidra med kunnskapsgrunnlaget for og bransjerettet fakta til Arbeidsmiljøportalen og Arbeidsmiljøhjelpen
 • Styrke data- og arbeidsmiljøovervåkingsgrunnlaget for hele det norske arbeidslivet
 • Styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget og også kunnskapsformidlingen på IA-området

Tjenester

STAMI tilbyr en rekke tjenester knyttet til arbeidsmiljø, rettet mot ulike målgrupper i arbeidslivet.

 • NOA – Nasjonal statistikk og fakta om arbeidsmiljø, som produserer og formidler faktakunnskap om arbeidsmiljø og -helse i ulike yrker og næringer i Norge.
 • A-TID – Nasjonalt arbeidstidsregister, som gir faktabasert kunnskap om positive og negative effekter av ulike arbeidstidsordninger. Registeret gir også verdifull viten om samspillet mellom arbeidstidsordninger og helse og sikkerhet blant arbeidstakere i Norge.
 • MUST – Medarbeiderundersøkelser i staten, som er en vitenskapelig kvalitetssikret undersøkelse om arbeidsmiljøfaktorer med betydning for arbeidstakeres helse, fravær, trivsel og engasjement.
 • EXPO – Nasjonal database for kjemisk eksponering i arbeidsmiljøet
 • Det nasjonale referanselaboratoriet for kjemiske og biologiske arbeidsmiljømålinger
 • Spesialtjenester for risikorelatert arbeidsmiljø
 • Sekretariatet for bedriftshelsetjenesten
 • Arbeidsmedisinsk poliklinikk, som utreder pasienter med mulige arbeidsrelaterte sykdommer
 • Rådgivningstjeneste for gravide i arbeid
 • Nasjonalt arbeidsmiljøbibliotek

Utdanning, kurs og undervisning

STAMI har et spesielt ansvar for utdanning og opplæring innen arbeidsmiljøfeltet. Opplæringsvirksomheten er forskningsbasert og særlig rettet mot personell i bedriftshelsetjenester og leger i spesialisering innen arbeidsmedisin. STAMI arrangerer også webinarer og fagseminarer rettet mot et mer allment publikum.

Mer om STAMI

Kort historikk om STAMI

Direktoratet for arbeidstilsynet startet i 1947 et laboratorium for kjemisk analyse og vurdering av eksponering i norsk arbeidsliv. I 1963 ble et Yrkeshygienisk institutt opprettet ut fra dette miljøet, underlagt Kommunal- og arbeidsdepartementet. Dette instituttet ble snart omdøpt Arbeidsforskningsinstituttene, da de nyopprettede instituttene for Arbeidsfysiologi og Arbeidspsykologi, og i 1981 da Muskelfysiologisk institutt, kom til.

I 1986 ble Arbeidspsykologisk institutt skilt ut under navnet Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). AFI jobber hovedsaklig med anvendt, det vil si praktisk, forskning innenfor organisatoriske og psykososiale forhold.

De tre gjenværende instituttene ble slått sammen under navnet Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og yrkeshygiene, som i 1988 skiftet navn til det nåværende Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Få nyhetsbrev
Lukk