Nøkkeltall

  • Instituttet har mer enn 150 ansatte som skaper, bruker og formidler kunnskap om arbeid og helse.
  • Vi har et tverrfaglig kunnskapsmiljø med kompetanse innen medisin, fysiologi, kjemi, biologi, psykologi og andre fag.
  • STAMI er engasjert i rundt 60 forskningsprosjekter hvert år. Dette er både grunnforskingsprosjekter som går over mange år, utredninger og kortere studier med et mer praktisk utgangspunkt.

 

Skal vi opprettholde velferden i fremtiden, må flere ta del i arbeidslivet. Vi må sørge for at flere inkluderes, færre blir syke av jobben sin, og flere kan stå lenger i arbeid.

Kunnskap om arbeidsmiljø og arbeidshelse er selve grunnmuren for å lykkes med et inkluderende arbeidsliv. Arbeidslivet bruker STAMIs kunnskap og STAMIs verktøy hver dag for å forbedre arbeidsmiljøet på hver enkelt arbeidsplass.

Resultatet er bedre helse, sterkere jobbengasjement og økt produktivitet. Vår kunnskap bidrar til at flere kan stå i jobb – som igjen bidrar til økt verdiskapning for samfunnet.

STAMIs forskning

STAMI er den eneste aktøren i Norge som forsker på alle sider ved arbeidsmiljø og arbeidshelse.

Alt fra hvordan relativt få medarbeidere i avfallsbransjen eksponeres for farlige gasser, til emosjonelle belastninger i jobben, som gjelder hele 20 000 sykepleiere hver dag.

Våre ansatte er blant landets fremste forskere innen blant annet medisin, fysiologi, kjemi, biologi, sosiologi og psykologi.

Våre rundt 60 aktive forskningsprosjekter danner kunnskapsgrunnlaget som det norske arbeidslivet støtter seg på, når vi som samfunn skal skape bedre arbeidshelse.

I tillegg overvåker STAMI det norske arbeidslivet. Vi samler inn forskning, tall og fakta, og gjør det tilgjengelig for alle – som systematiske kunnskapsoppsummeringer og som statistikk i forskningsportalen vår, NOA.

Tjenester

STAMI tilbyr en rekke tjenester knyttet til arbeidsmiljø, rettet mot ulike målgrupper i arbeidslivet. Noen av disse er:

Se oversikt over alle tjenester.

Utdanning, kurs og undervisning

STAMI har et spesielt ansvar for utdanning og opplæring innen arbeidsmiljøfeltet.

Våre kurs og opplæring er basert på forskning og særlig rettet mot personell i bedriftshelsetjenester og leger i spesialisering innen arbeidsmedisin.

STAMI arrangerer også webinarer og fagseminarer rettet mot et mer allment publikum.

Mer om STAMI

Direktoratet for arbeidstilsynet startet i 1947 et laboratorium for kjemisk analyse og vurdering av eksponering i norsk arbeidsliv. I 1963 ble et Yrkeshygienisk institutt opprettet ut fra dette miljøet, underlagt Kommunal- og arbeidsdepartementet. Dette instituttet ble snart omdøpt Arbeidsforskningsinstituttene, da de nyopprettede instituttene for Arbeidsfysiologi og Arbeidspsykologi, og i 1981 da Muskelfysiologisk institutt, kom til.

I 1986 ble Arbeidspsykologisk institutt skilt ut under navnet Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). AFI jobber hovedsaklig med anvendt, det vil si praktisk, forskning innenfor organisatoriske og psykososiale forhold.

De tre gjenværende instituttene ble slått sammen under navnet Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og yrkeshygiene, som i 1988 skiftet navn til det nåværende Statens arbeidsmiljøinstitutt.