Om STAMI

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstituttet innen arbeidsmiljø og arbeidshelse, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Vår visjon er at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom, fremme god helse og skape verdier gjennom å utvikle bærekraftige arbeidsmiljøer.

Nøkkeltall

  • Instituttet har mer enn 140 ansatte som skaper, bruker og formidler kunnskap om arbeid og helse.
  • Vi har et tverrfaglig kunnskapsmiljø med kompetanse innen medisin, fysiologi, kjemi, biologi, psykologi og andre fag.
  • STAMI er engasjert i rundt 70 forskingsprosjekter hvert år. Dette er både grunnforskingsprosjekter som går over mange år, utredninger og kortere studier med et mer praktisk utgangspunkt.

 

Målet er at instituttet skal frembringe, foredle og formidle kunnskap om arbeid og helse gjennom å

  • skape ny kunnskap gjennom relevante forskningsprosjekter
  • ha oversikt over og fortolke den internasjonale vitenskapelige forskningsfronten
  • overvåke og avdekke utviklingstrekk og nye risikofaktorer i norsk arbeidsliv
  • gjøre kunnskap om risikofaktorer og forebyggende virkemidler kjent i norsk arbeidsliv
  • bidra til kunnskapsbasert myndighetsutøvelse
  • utdanne og dyktiggjøre bedriftshelse- og vernepersonell

Instituttet retter seg mot alle deler av norsk arbeidsliv

STAMI er et forskningsinstitutt, men også et institutt med mange forvaltningsnære oppgaver som omfatter rådgiving til og i direkte dialog med norsk arbeidsliv. Vi jobber med arbeidsmiljøovervåking, kartlegger miljø- og helseforhold, vurderer risiko og kommer med forslag til forebyggende tiltak på arbeidsplassene.

Instituttet har en arbeidsmedisinsk klinikk som utreder pasienter med mulige arbeidsrelaterte sykdommer, gir råd til gravide arbeidstakere og har til rolle å koordinere arbeidet ved de arbeidsmedisinske avdelinger ved helseforetakene.

Vi utvikler og driver også den nasjonale databasen for kjemisk eksponering i arbeidsmiljøet (EXPO), drift av det nasjonale referanselaboratoriet for kjemiske- og biologiske arbeidsmiljømålinger, arbeider med regulatorisk toksikologi og har utleie av prøvetakingsutstyr til norske virksomheter.

Instituttet har også ansvar for formidlingen av sammenhengen mellom arbeid og helse, gir praktisk og forskningsbasert undervisning samt har det nasjonale arbeidsmiljøbiblioteket som er åpent for alle interesserte.

Mer om STAMI

Kort historikk om STAMI

Direktoratet for arbeidstilsynet startet i 1947 et laboratorium for kjemisk analyse og vurdering av eksponering i norsk arbeidsliv. I 1963 ble et Yrkeshygienisk institutt opprettet ut fra dette miljøet, underlagt Kommunal- og arbeidsdepartementet. Dette instituttet ble snart omdøpt Arbeidsforskningsinstituttene, da de nyopprettede instituttene for Arbeidsfysiologi og Arbeidspsykologi, og i 1981 da Muskelfysiologisk institutt, kom til.

I 1986 ble Arbeidspsykologisk institutt skilt ut under navnet Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). AFI jobber hovedsaklig med anvendt, det vil si praktisk, forskning innenfor organisatoriske og psykososiale forhold.

De tre gjenværende instituttene ble slått sammen under navnet Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og yrkeshygiene, som i 1988 skiftet navn til det nåværende Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Få nyhetsbrev
Lukk