Hjem Nyheter Å være trøtt på jobb kan øke risikoen for[...]

Å være trøtt på jobb kan øke risikoen for mobbing

Å hjelpe ansatte med å redusere trøtthet vil ikke bare bidra til at de presterer bedre på jobb, men også redusere risikoen for at de blir mobbet.

Det viser en ny studie som STAMI har bidratt i.

Arbeid og søvn henger sterkt sammen. På den ene siden kan eksponering for stressfaktorer på arbeidsplassen påvirke søvn og restitusjon negativt. På den annen side vil det å gå på jobb når du føler deg sliten, svekke kognitive evner og dermed gå utover fokus og ytelse.

I den begrensede forskningslitteraturen som finnes, er mobbing undersøkt både som både årsak til og konsekvens av søvnproblemer i forlengelsen av å være sliten og trøtt på jobb. Noen forskere peker på et gjensidig forhold mellom eksponering for mobbing på arbeidsplassen og  , der arbeidsrelatert stress og trøtthet forsterker hverandre og blir en ond sirkel.

− Mer kunnskap om hvordan mobbing på arbeidsplassen og trøtthet henger sammen, er derfor svært viktig. Både når det gjelder hvordan trøtthet kan reduseres hos arbeidstakere og for hvordan man opprettholder god funksjon og ytelse på arbeidsplassen, sier Morten Birkeland Nielsen, professor i psykologi og forsker på STAMI.

I et samarbeid med Universitetet i Linköping har han gjennomført en studie det målet var mer kunnskap om dette toveis forholdet mellom eksponering for mobbing på arbeidsplassen og trøtthet på jobb.

Et sekundært mål med studien var å undersøke hvordan arbeidsplassens klima for konflikthåndtering påvirker de den gjensidige forbindelsen mellom mobbing på arbeidsplassen og trøtthet på jobb.

En risikofaktor for mobbing

− I analysene kom det frem at trøtthet på jobb er en risikofaktor for påfølgende mobbing, forteller Birkeland Nielsen.

− Men eksponering for mobbing var ikke assosiert med endringer i trøtthet, legger han til.

Videre fant forskerne at konflikthåndteringsklimaet på arbeidsplassen modererte sammenhengen mellom tretthet og påfølgende mobbing.

Risikoen for å bli utsatt for mobbing etter trøtthet økte når konflikthåndteringsklimaet var dårlig og reduserte risikoen når klimaet var godt

 

Hva er mobbing?

Faktaboks: Hva er mobbing?

Mobbing vil si å bli utsatt for gjentatte trakasserende handlinger over tid, der den som er utsatt opplever en maktubalanse i forhold til mobber, noe som gjør det vanskelig å forsvare seg mot handlingene.

Mobbehandlinger kan for eksempel være at man blir utsatt for verbale angrep, å bli baksnakket, eller bli sosialt ekskludert. Det kan også være handlinger rettet mot arbeidet, slik som å bli satt til arbeid under kompetansenivå eller å ikke bli gitt informasjon som er nødvendig for å gjennomføre arbeidsoppgaver.

Disse mobbehandlingene kan også foregå digitalt, ved at man for eksempel blir utelatt fra epostkommunikasjon, ikke blir invitert inn i digitale møtepunkt eller at man blir latterliggjort på sosiale medier.

 

Viktig å håndtere konfliktene

Studieresultatene har viktige praktiske implikasjoner for både arbeidstakere og arbeidsgivere.

− Siden tretthet på arbeidsplassen kan øke risikoen for å bli mobbet på, vil det være viktig å finne måter å hjelpe ansatte med å redusere tretthet på. Ikke bare vil det hjelpe dem til å prestere bedre på jobben, men også redusere risikoen for at de blir utsatt for mobbing, påpeker Birkeland Nielsen.

− Som resultatene våre viser, kan etablering av et godt konflikthåndteringsklima forhindre at mobbing oppstår i utgangspunktet, og fungere som en buffer hvis en sliten person provoserer frem aggresjon fra medarbeidere.

For å bygge et slikt klima mener forskerne det er avgjørende at overordnede og toppledelsen i en organisasjon

  • viser støtte og engasjement gjennom involvering og at de innfører tiltak for å rette opp problemer som kan ha en negativ effekt på mellommenneskelige relasjoner og konflikt
  • kommuniserer med ansatte om problemer som kan påvirke sikkerheten på arbeidsplassen
  • involverer og konsulterer ansatte, verneombud, tillitsvalgte og fagforeninger i prosessen med å sikre god arbeidshelse

Ifølge Faktabok for arbeidsmiljø og helse 2021 rapporterer 3,5 prosent av alle ansatte, om lag 89 000 personer, at de minst én gang i måneden blir utsatt for mobbing på arbeidsplassen. 2,4 prosent opplever mobbing fra kollegaer, 1,9 prosent opplever mobbing fra leder, og noen opplever mobbing fra både kollegaer og leder. Serviceyrker, byggearbeid og barnehage har høyest prosentandel ansatte som oppgir at de opplever mobbing på arbeidsplassen.

 

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk