Kontakt

Publisert

Sist oppdatert

  • 26. juni 2023

Kort om MUST

  • Medarbeiderundersøkelsen i staten er en vitenskapelig kvalitetssikret undersøkelse med cirka 70 spørsmål om arbeidsmiljøfaktorer som har betydning for arbeidstakeres helse, fravær, trivsel og engasjement.
  • MUST kartlegger krav og forventninger til jobbutførelse, opplevelse av selvbestemmelse i arbeidssituasjonen, lederskap, selvledelse, sosial samhandling, kompetanseutvikling og kontorløsninger.
  • Undersøkelsen kan utvides med flere valgfrie temaer innen områdene organisasjonsendring, brukernærhet, ledelse, kontorløsning, medarbeideransvar, «fremtidens arbeidsmiljø» (relatert til teknologi) og kompetanseutvikling.

MUST kartlegger et bredt utvalg arbeidsmiljøfaktorer. Verktøyet er utviklet i samarbeid med DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). DFØ tilbyr MUST gratis til virksomheter i statlig tariffområde og har utviklet støttemateriell.

Kartlegging gir et godt grunnlag for utvikling av arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljø og arbeidsinnhold kan ha avgjørende betydning for trivsel og motivasjon, men også for helse, sykefravær og uførhet. De senere årene har det dessuten kommet ny kunnskap og ny bevissthet knyttet til arbeidsmiljøets betydning for virksomheters tjenestekvalitet, resultater og produktivitet.

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen, sammen med støttemateriellet fra DFØ, kan brukes aktivt til:

  • å utvikle arbeidsmiljøet i virksomheten
  • å styrke samarbeidet mellom de sentrale arbeidsmiljøaktørene
  • å løfte arbeidsmiljø inn i styringen av virksomheten

Undersøkelsen kartlegger positive og negative sider ved det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet, altså hvordan arbeidet er organisert og utformet, og den sosiale samhandlingen i virksomheten. I tillegg til et bredt utvalg sentrale temaer er det mulig å utvide med flere temaer som passer ekstra godt for akkurat deres virksomhet.

Se oversikt over temaområder i MUST

Slik går du frem for å bestille MUST

Det er flere ting man må kjenne til ved bestilling og gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen. Her finner du oversikt over hva du som har ansvar for gjennomføringen av MUST i virksomheten må sørge for.

Resultater og videre arbeid

Etter kartleggingen får virksomheten tilgang til egne resultater i form av rapporter som viser både risikofaktorer og beskyttende faktorer.

Her kan du se eksempler på ulike rapporter.

Rapportene er utformet for å gi informasjon til bruk i forbedrings- og utviklingsarbeid. Undersøkelsen gir grunnlag for diskusjoner i fellesskap om hva som er viktig for å oppnå, vedlikeholde og forbedre en god arbeidssituasjon. Dersom virksomheten gjennomfører undersøkelsen flere ganger, får man dessuten informasjon om utviklingstrekk i arbeidsmiljø og arbeidsinnhold.

Forskning på innsamlede data

MUST har også et vitenskapelig formål, noe som gir undersøkelsen verdi utover den praktiske nytten for den enkelte statlige virksomhet og den enkelte medarbeider. Likevel kan personer som deltar, selv velge om deres egen besvarelse skal kunne brukes i forskningen eller ikke.

I forskningen vil data fra undersøkelsen brukes som kilde til kunnskap om hvilke psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som (positivt eller negativt) påvirker helse, fravær og frafall, trivsel, motivasjon og produktivitet.

Les mer om forskningen her

Tilgjengelighetserklæring for MUST