Hjem Våre tjenester Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST)

Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST)

SIDENE ER UNDER UTARBEIDING. MUST er et kunnskapsbasert, digitalt verktøy for medarbeiderundersøkelser som er utviklet til bruk for statlige virksomheter. 

Kontakt

Kort om MUST

  • Medarbeiderundersøkelsen i staten er en vitenskapelig kvalitetssikret undersøkelse der hoveddelen har cirka 70 spørsmål om faktorer som har betydning for de ansattes helse, trivsel og fravær.
  • Undersøkelsen har også flere valgfrie moduler. Modulene kartlegger organisasjonsendring, brukernærhet, ledelse, kontorløsning, medarbeideransvar, fremtidens arbeidsmiljø og opplæring eller kompetanseutvikling.

Undersøkelsen legger vekt på arbeidsmiljøfaktorer, og er utviklet av STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) i samarbeid med med DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Den tekniske plattformen for MUST er gratis for virksomheter i statlig tariffområde.

Kartlegging gir et godt grunnlag

Arbeidsmiljø og arbeidsinnhold kan ha avgjørende betydning for trivsel og motivasjon, men også  helse, sykefravær og uførhet. De senere årene har det også kommet ny kunnskap og ny bevissthet knyttet til betydningen for virksomheters tjenestekvalitet, resultater og produktivitet.

Ved aktivt å bruke resultatet fra undersøkelsen, og det utviklede støttemateriellet fra DFØ vil Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST) være et viktig bidrag til:

  • å utvikle arbeidsmiljøet i virksomheten
  • å bedre samarbeidet mellom de sentrale arbeidsmiljøaktørene
  • å løfte arbeidsmiljø inn i styringen

Hva blir undersøkt i MUST?

Undersøkelsen kartlegger det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet, altså hvordan arbeidet er organisert og utformet, og den sosiale samhandlingen i virksomheten. Det er dermed et bredt utvalg av viktige faktorer i arbeidssituasjonen som blir kartlagt. I tillegg til hovedstammen i undersøkelsen er det mulig å velge ulike moduler som passer ekstra godt for virksomheten der undersøkelsen skal gjennomføres.

Se oversikt over faktorer i hovedundersøkelsen og i de valgfrie modulene

Resultater og videre arbeid

Etter gjennomført kartlegging vil virksomheten få resultatene i form av presentasjoner som blant annet viser risikofaktorer og beskyttende faktorer.

Det å gjennomføre medarbeiderundersøkelsen MUST gir virksomheten informasjon som kan brukes i forbedrings- og utviklingsarbeid. Undersøkelsen gir grunnlag for diskusjoner i fellesskap om hva som er viktig for å oppnå, vedlikeholde og forbedre en god arbeidssituasjon. Dersom virksomheten deltar i undersøkelsen flere ganger får man informasjon om utviklingstrekk i arbeidsmiljø og arbeidsinnhold.

Forskning på innsamlede data

MUST har også et vitenskapelig formål, noe som gir undersøkelsen verdi utover nytten for den enkelte statlige virksomhet og den enkelte medarbeider.

STAMI vil bruke data fra undersøkelsen for å skape kunnskap om hvilke psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som (positivt eller negativt) påvirker helse, fravær og frafall, trivsel, motivasjon og produktivitet.

Les mer om forskningen i MUST og oppbevaring av innsamlede data

Gjennomføre MUST i virksomheten

Det er flere ting man må kjenne til både når man skal bestille og administrere medarbeiderundersøkelsen. Her finner du oversikt over hva du som har ansvar for gjennomføringen av MUST i virksomheten må sørge for.

Få nyhetsbrev
Lukk