STAMIs hovedinnsatsområder forskning, arbeidsmiljøovervåking, undervisning, formidling, forvaltningsstøtte og virksomhetsstøtte har vært i god utvikling i 2021, men har i varierende grad blitt påvirket av smittevernstiltak i tilknytning til nasjonal og lokal pandemihåndtering. Like fullt peker de fleste av våre nøkkeltall og styringsindikatorer igjen i positiv retning, etter tilbakeslag på mange områder i 2020 som en følge av pandemien.

2021 i korte trekk

Etter en lang periode med kontinuerlig utvikling og vekst, er det betryggende at vi selv i et pandemiår som har lagt begrensninger på vår aktivitet, har lykkes med å få pilene til igjen å peke i riktig retning, skriver direktør Pål Molander i sin lederberetning i årsrapporten.

Instituttet har hatt en høy vitenskapelig produksjon i løpet av året, representert ved det nest høyeste antall vitenskapelige publikasjoner fra instituttet noensinne. Vi har også en solid økning i tilslag på prosjekter med EU-finansiering, hvilket indikerer høy vitenskapelig kvalitet og at vi er en attraktiv samarbeidspartner i internasjonal målestokk.

I 2021 er det også lagt ned betydelig innsats i digitale satsinger som avansert infrastruktur for arbeidsmiljøkartlegginger og nasjonalt arbeidstidsregister, som vil være viktige for fremtidig forskningsinnsats ved STAMI. STAMIs aktiviteter i nye arbeidsmiljøsatsingen i tilknytning til avtalen om et inkluderende arbeidsliv har hatt god utvikling i 2021, og vi begynner å se resultater av satsingen. Vi når bredere ut med kunnskap gjennom satsingens plattformer, inklusive arbeidsmiljøportalen.no.

Kunnskap knyttet til arbeidsorganisering med mye fjernarbeid under pandemien, og utsikter til mer av dette også fremover, har vært særlig etterspurt, og representanter fra instituttet har synliggjort kunnskap om denne tematikken gjennom mange kanaler i betydelig omfang, inkludert i de store riksmediene. STAMI sluttførte en systematisk kunnskapsoppsummering om dette temaet i 2021, og denne har vært vår hovedkilde til kunnskap på området, i tillegg egne originalartikler på temaet. Slike systematiske kunnskapsoppsummeringer vil være et satsingsområde for STAMI også fremover.

Se tidligere årsrapporter:

STAMIs årsrapport 2020
STAMIs årsrapport 2019