Ansatte og avdelinger

 • Therese Hanvold er direktør i STAMI.

 • Dag Ellingsen er forskningsdirektør ved STAMI.

 • Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for å utvikle og følge opp instituttets kommunikasjon, instituttet sine nettsider, intranett og profiler i sosiale medier. Avdelingen har også ansvar for å utvikle og planlegge instituttets kurstilbud. Her finner du i tillegg presse- og mediekontakter.

 • Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved STAMI arbeider for å knytte sammen statistikk, analyse og forskning på arbeidsmiljø for å gi en helhetlig framstilling av arbeidsmiljø- og helsetilstanden til yrkesaktive i Norge. NOA står bak og leverer Faktabok om arbeidmiljø og helse.

 • Gruppe for arbeidspsykologi og -fysiologi studerer virkninger av psykologiske, sosiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer, samt betydningen av mekaniske, fysiske og psykososiale arbeidsforholds påvirkning på helse og mulige mekanismer for slike sammenhenger.

 • Gruppe for arbeidsmiljøkjemi utvikler kunnskap om kjemiske og biologiske eksponeringer i arbeidslivet. Gruppen gir råd og veiledning om prøvetaking og tilbyr analyser av luft- og biologiske prøver for yrkeseksponeringer. I tillegg til dette drifter gruppen den nasjonale databasen for eksponeringsmålinger (EXPO).

 • Gruppe for arbeidstoksikologi arbeider med forskning og kunnskapsoppbygging om toksiske virkninger på arbeidstakeres helse med opphav i kjemisk og biologisk eksponering. Gruppen gir råd og veiledning om risikoforhold, tiltak, grenseverdier, og prioriteringer knyttet til arbeidsmiljøforhold i norsk arbeidsliv.

 • Gruppe for arbeidsmedisin og epidemiologi utvikler og anvender kunnskap om arbeid og helse, blant annet gjennom utredning av sykdom som mistenkes å ha sammenheng med arbeid, med forskning på arbeid og helse, og med støtte til forvaltningen og virksomhetene/bedriftshelsetjenestene på arbeid og helse-feltet.

 • Administrasjonsavdelingen har blant annet ansvaret for lønn og personalforvaltning, økonomiforvaltning, HMS og bygningsdrift. Har du spørsmål vedrørende økonomi, regnskap eller faktura, ber vi deg kontakte okonomi@stami.no

 • IT

  IT-området er ansvarlig for drift og teknisk forvaltning av STAMIS IT-tjenester, systemportefølje og underliggende infrastruktur. Spørsmål knyttet til instituttets IT-miljø rettes til it@stami.no.

Få nyhetsbrev
Lukk