Alle arbeidsplasser har utfordringer med arbeidsmiljøet. Et godt arbeidsmiljø bidrar til at vi arbeider bedre, har bedre helse og bedre resultater for virksomheten.

Mange av de med sykefravær i leverandørindustrien oppgir at fraværet helt eller delvis skyldes helseproblemer forårsaket av jobben.

Derfor kan arbeidsplasser forebygge mye av dette fraværet ved å skape et bedre arbeidsmiljø. Det lønner seg!

Finne utfordringene

Arbeidsplasser er ulike og opplever utfordringer på ulike måter. Men vi vet mye om arbeidsmiljø i ulike bransjer i Norge.

Verktøyet ’En bra dag på jobb’ er utviklet av STAMI og bygger på det som forskning har vist har betydning for arbeidsmiljøet i leverandørindustrien, samt erfaring fra virksomheter.

Se verktøyet for leverandørindustrien her

Ved hjelp av filmer og materiell som viser fram de viktigste utfordringene i bransjen, samarbeider ansatte, ledere og tillitsvalgte om å finne utfordringene på arbeidsplassen, og å lage tiltak.

Oversikt over utfordringene

Utfordringer med arbeidsmiljø i leverandørindustrien handler blant annet om omstilling, sikkerhetskultur, støttende ledelse, det fysiske arbeidsmiljøet og innånding av kjemikalier, støv og partikler.

  • 22 prosent av de med fravær oppgir at dette skyldes helseproblemer som
    helt eller delvis er forårsaket av jobben.
  • 47 prosent av de med svekket hørsel sier at dette kan skyldes jobben
  • 43 prosent av de med smerter i nakke/skuldre/arm oppgir at disse kan skyldes jobben
  • 41 prosent av de som oppgir psykiske plager oppgir at dette kan skyldes jobben
  • 33 prosent av de med hodepine mener dette kan skyldes jobben
  • 31 prosent av de med smerter i rygg sier at dette kan skyldes jobben

Mange skal omstille

23 prosent av ansatte i leverandørindustrien oppgir at det er planlagt en større endring i løpet av nærmeste år.

Det kan innebære endrede arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, endringer i organisasjonens struktur eller bemanningssituasjon. Endring kan være bra og nødvendig, men kan føre til økte krav og en opplevelse av lite kontroll.

For å bidra til at endringer oppleves positivt er det viktig å skape forutsigbarhet gjennom – informasjon og involvering.

Samspill gir resultater

Mange i leverandørindustrien opplever å ikke jobbe på samme sted som lederen sin, dette kan oppleves som utfordrende. Det er viktig med god dialog og informasjon slik at ansatte opplever å bli sett av sin nærmeste leder og at arbeidet blir verdsatt.

Over 60 prosent av de ansatte innen leverandørindustrien vurderer samarbeidet mellom ledelse og ansatte representanter som godt.

Det å jobbe med arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess, der det er viktig med tillit mellom ledelse, ansatte og tillitsvalgte.

‘En bra dag på jobb’ er utviklet for at ledelse, tillitsvalgte, verneombud og ansatte skal jobbe sammen og få felles eierskap til arbeidsmiljøarbeidet.

Sammen skal alle finne utfordringene på arbeidsplassen og deretter komme frem til tiltak som passer deres arbeidsplass.