Fakta om forskningen

  • STAMI skaper kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer av betydning for helse og jobbengasjement, og faktorer som bidrar til helseutfordringer, arbeidsrelatert sykefravær og uførhet.
  • Vi søker å avdekke eksponeringsforhold, underliggende mekanismer og årsakssammenhenger, og bidrar med kunnskap om forebyggende tiltak.
  • Områdene som forskes på kan deles inn i psykososiale og organisatoriske forhold, fysiske (inkludert mekaniske) forhold og kjemiske og biologiske forhold.
  • I 2022 publiserte vi 91 vitenskapelige publikasjoner.
  • I 2022 var vi involvert i nær 60 forskningsprosjekter.
bilde av vitenskapelig etablerte sammenhenger mellom arbeidsmiljøeksponeringer og potensielle helseeffekter.

På STAMI forsker vi på sammenhengen mellom det vi blir utsatt for på jobb, altså eksponeringer i arbeidsmiljøet, og hvordan disse påvirker oss; hvilke potensielle helseeffekter eksponeringene kan ha. Dette er en illustrasjon over sammenhenger som er vitenskapelig etablert.