Hjem Nyheter Ingen sammenheng mellom trerelatert arbei[...]

Ingen sammenheng mellom trerelatert arbeid og testikkelkreft

Forskere har undersøkt om barn av foreldre som jobber i trerelaterte yrker, har økt risiko for å få testikkelkreft. Nei, er konklusjonen i en ny studie som STAMI har bidratt i.

Testikkelkreft representerer mindre enn én prosent av krefttilfellene hos menn over hele verden, men er den kreftformen som oftest diagnostiseres hos menn mellom 15 og 44 år i høyinntektsland.

De høyeste forekomstene finnes i de nordeuropeiske landene og har hatt en særlig stor økning i Norge og Danmark, der tallene har doblet seg de siste 40 årene. I disse landene rapporteres det om omtrent 12 nye tilfeller per 100.000 menn per år.

I en ny studie har forskere vurdert sammenhengen mellom foreldrenes eksponeringer i jobber i trevareindustrien og risikoen for testikkelkreft hos deres avkom.

Møbelsnekkere er unntaket

Ingen av de spesifikke trerelaterte jobbene, som tapetsere, sagere eller bygningssnekkere, var forbundet med økt risiko for testikkelkreft hos deres guttebarn.

Det eneste unntaket ble observert i en delanalyse som viste økt risiko i den lille gruppen av sønner av fedre som jobber som møbelsnekkere. Resultatet støttes av studier på testikkeltoksisitet fra kjemikalier som i denne jobben

Om studien

Denne store registerbaserte studien ble utført i Sverige, Finland og Norge. I en registerstudie blir opplysninger om testikkelkreft i Kreftregisteret sammenstilt med eksponeringsopplysninger i form av jobbtittel hentet fra Folke- og boligtellingsdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og de tilsvarende statistiske institusjonene i våre naboland.

Alle tilfeller av testikkelkreft mellom 1965 og 2011 og to-fire kontroller som ble valgt ut per krefttilfelle, ble studert. Forskerne analyserte deretter risikofaktorer med yrke som eksponeringsfaktor for de viktigste undertypene av testikkelkreft for å kvantifisere risikoen for testikkelkreft knyttet til foreldrenes yrke.

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk