Publisert

Sist oppdatert

  • 18. desember 2023

 

Det er dokumentert at forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap om hva som har effekt er en god investering.

Har man et godt arbeidsmiljø vil det virke positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte, men også på produktivitet og resultater i virksomheter og kostnader for samfunnet.

Men hva handler arbeidsmiljø om?

Definisjon av arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om arbeidet, altså først og fremst om det vi gjør på jobben.

  • Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
  • Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever ulike tilnærminger
  • Arbeidsmiljø påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater og produktivitet.

Dette er viktig for alle arbeidsplasser

Alle arbeidsplasser er unike, noe som også gjør at arbeidsmiljøet er forskjellig ut fra hva slags arbeidsplass du har, og krever ulike tilnærminger. Men det er noen sider ved arbeidsmiljøet som vi ut fra forskning vet er viktig på alle arbeidsplasser:

 

  • God organisering og planlegging av arbeidet – klarere roller. Å stå i en arbeidssituasjon over tid hvor ansvarsforholdet og rollene er uavklart, er belastende for den enkelte og for arbeidsmiljøet.
  • Balanse mellom krav i jobben og mulighet for kontroll over egen arbeidssituasjon. Dette bidrar til mer engasjement, jobbtilhørighet og effektive arbeidsprosesser.
  • Balanse mellom innsats og belønning. Å få anerkjennelse, tilbakemeldinger, og positiv oppmerksomhet for den jobben man gjør, betyr mye for arbeidsmiljøet.
  • Rettferdig og støttende lederskap. Lederskap som gir tillit og ansvar, men også ressurser og muligheter til å løse oppgavene er en viktig faktor i arbeidsmiljøet.
  • Forutsigbarhet når rammebetingelser endres. Ved omstillinger er det viktig med størst mulig grad av forutsigbarhet for de ansatte.

Ulike sider ved arbeidsmiljø

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er et forskningsinstitutt som skaper kunnskap om arbeidsmiljø og helse.

Vårt samfunnsoppdrag er å gjøre norsk arbeidsliv best mulig i stand til å forebygge arbeidsrelaterte helseproblemer, sykdom og skade. Vi forsker på ulike områder innen arbeidsmiljø.

Disse områdene er summen av alt som påvirker deg på arbeidsplassen.

Forskning viser at alle disse områdene har innvirkning på arbeidstakeres helse, fravær og frafall i arbeidslivet. Derfor er det viktig å jobbe forebyggende og systematisk med dem.

Alle arbeidstakere, i alle typer jobber, har et psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, men eksponeringer innen fysisk, ergonomisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass.

Finn ut hva som er viktig på din arbeidsplass

Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever alle ulike tilnærminger. For å sette i verk gode tiltak for eget arbeidsmiljø, er det lurt å undersøke hva slags arbeidsmiljøutfordringer som er særlig aktuelt å tenke på i den spesifikke bransjen.

STAMI har statistikk, fakta og ulike verktøy som kan bidra til å få kunnskap om dette.

En bra dag på jobb er et gratis verktøy utviklet av STAMI som skal hjelpe ansatte i virksomheter til å samarbeide om å skape et godt arbeidsmiljø.

Gå til verktøyet En bra dag på jobb

En bra dag på jobb baserer seg på forskning fra STAMI og er utviklet gjennom dialog med virksomheter. Verktøyet er spesialtilpasset ulike bransjer, og foreløpig har verktøyet blitt utviklet for åtte bransjer.

Ved å presentere filmer med typiske utfordringer i en bestemt bransje, legges det til rette for at ansatte kan diskutere utfordringene på sin egen arbeidsplass. I fellesskap skal man komme fram til en konkret handlingsplan som vil hjelpe til å få et bedre arbeidsmiljø.

STAMI har en egen avdeling som overvåker arbeidsmiljøtilstanden i Norge.

Avdeling for nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) utgir nasjonal statistikk og faktakunnskap som beskriver arbeidsmiljøtilstanden, helseplager og sykefravær i ulike yrker og næringer gjennom nettsiden noa.stami.no og Faktaboka om arbeidsmiljø og helse (2021) som blir oppdatert hvert tredje år.

Ved hjelp av Faktaboka og nettsiden noa.stami.no får du oversikt over arbeidsmiljøutfordringer i Norge, og hva som er mest aktuelt å tenke på når det gjelder sin bransje, sitt yrke og arbeidsmiljø. Nettsiden presenterer fakta og statistikk for hele 47 yrker og et bredt utvalg næringer.

Gå til noa.stami.no

23 prosent av yrkesaktive i Norge opplyser at de blir utsatt for støv, røyk, gass, damp, eksos og andre kjemikalier på jobben.

EXPO Online er en nettløsning som virksomheter kan bruke for å registrere og samle inn luftmålinger fra arbeidsplassen sin. Her får man oversikt over hva man blir utsatt for, og om nivåa er høye eller lave.

→ Mer info om EXPO

Arbeidsmiljøportalen.no finner du fagstoff og forskjellige verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet og forebygge sykefravær. Her er informasjon om hvordan man effektivt kan jobbe forebyggende med arbeidsmiljø i ulike bransjer, sektorer og virksomheter.

Innholdet er bransjerettet og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringene i de ulike bransjene.

Arbeidsmiljøportalen er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, NAV og Statens arbeidsmiljøinstitutt og Petroleumstilsynet.

Gå til Arbeidsmiljøportalen.no

Artikler om arbeidsmiljø