Grunnlaget for effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid er faktakunnskap knyttet til de konkrete arbeidsmiljøutfordringene du står overfor i egen bransje eller yrke. I Faktaboka om arbeidsmiljø og helse og på nettsiden  noa.stami.no  publiserer vi det nasjonale risikobildet innen arbeidsmiljø og helse i Norge i ulike yrker og næringer som kan være til god hjelp når man skal jobbe med arbeidsmiljøet sitt.

Oppdatert faktabok om arbeidsmiljø og helse i 2021

Den femte Faktaboka om arbeidsmiljø og helse ble utgitt våren 2021, og presenterer det som for en stor del er den nasjonale tilstandsbeskrivelsen av arbeidsmiljø og helse ved inngangen til 2020. Store deler av 2020 og første halvår av 2021 må karakteriseres som en unntaksperiode. Covid-19-pandemien har påvirket liv, helse, økonomi og arbeidsplasser i Norge, og den har også hatt konsekvenser for arbeidsmiljøet.

Som et bakteppe for denne Faktaboka har vi derfor innledningsvis kommentert hvordan arbeidsmiljøtilstanden kan ha blitt påvirket av pandemisituasjonen, og hvordan dette er omtalt i Faktaboka.

Arbeidslivet tjener på å rette fokus på arbeidsmiljø etter pandemien

Arbeidsmiljøet er et viktig virkemiddel som kan bidra til å utvikle produktive arbeidsplasser gjennom blant annet å fremme jobbmotivasjon og forebygge helseproblemer. I den akutte fasen av pandemien var det rimelig å anta at endringene i arbeidsmiljøet ble ansett som mindre viktige enn å håndtere viruset og sikre at virksomhetene overlevde på kort sikt.

Pandemien er ikke lenger en akutt situasjon, og arbeidslivet har gradvis gått inn i en ny normal. Derfor mener STAMI at virksomhetene igjen vil være tjent med å rette oppmerksomheten mot eget arbeidsmiljøarbeid.

Faktaboka gir oversikt

Faktaboka er et resultat av flere års arbeid med utvikling og forbedring av datakilder, som gir et samlet og kvalitetssikret bilde av status og utviklingstrekk på arbeidsmiljøområdet i Norge før pandemien. Faktaboka gir et overordnet bilde over arbeidsmiljøtilstanden i norsk arbeidsliv, og er et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til konstruktive diskusjoner om veien videre i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Den bør brukes som et oppslagsverk med oppdatert statistikk, utviklingstrekk og analyser av arbeidsmiljø og helse. Vi anbefaler å laste ned boka og bruke søkefunksjonen for å finne fram til temaer.

noa.stami.no presenteres et temabasert oppslagsverk av alle indikatorene i overvåkingssystemet. På nettsiden publiserer vi flere analyser, blant annet arbeidsmiljøprofiler som viser hvordan eksponeringer og helseplager varierer mellom ulike grupper. Alle figurer kan fritt lastes ned til eget bruk. En oversikt over yrker og næringer som vi overvåker finner du her. Les mer om bruken av nettsiden her.

Vi oppfordrer til å bruke både Faktaboka og nettsiden når du skal gjøre deg kjent med status og utviklingstrekk for norsk arbeidsliv.

Vi har også utviklet konseptet NOA+, der arbeidsmiljøfakta om ulike bransjer blir oppsummert og presentert på en enklere måte. Dette kaller vi bransjeprofiler. Bransjeprofilene er et godt utgangspunkt for alle som ønsker å jobbe målrettet for å skape gode arbeidsmiljø. NOA+ finner du her.

Aktuelle lenker

  • Faktabok om arbeidsmiljø og helse gir et overblikk over status og utviklingstrekk på arbeidsmiljøområdet. Faktaboka kommer ut hvert tredje år, og årets utgave er nylig lansert. Faktaboka kan brukes som et oppslagsverk med oppdatert statistikk, trender og analyser av arbeidsmiljø og helse i Norge.

  • Nasjonal statistikk om arbeidsmiljø og helse - temabasert oppslagverk av alle indikatorene som danner basis for Faktaboka. Vi oppfordrer til å bruke både Faktaboka og nettsiden for å gjøre seg kjent med status og utviklingstrekk i norsk arbeidsliv.

  • Oversikt over ansatte ved NOA

  • Les om hva du finner på nettsiden noa.stami.no og hva du kan bruke den til.