Hele 23 prosent av de sysselsatte oppgir at de er utsatt for støv, røyk, gass, damp, eksos eller andre kjemikalier på jobb. Dersom ansatte i din virksomhet blir utsatt for noe av dette, vil EXPO Online være et nyttig hjelpemiddel for å få oversikt over eksponeringene.

Kjennskap til hva man utsettes for på jobb, og om verdier er lave eller høye, gir grunnlag for hvor målrettede tiltak bør iverksettes for å redusere eksponeringene – så vel som informasjon om hvor det forebyggende arbeidet er tilstrekkelig. Dette er svært nyttig i virksomheter sitt HMS-arbeid, og for å sikre at ansatte ikke blir syke av jobben sin.

Gratis løsning for virksomheter

EXPO Online er en gratis og sikker nettløsning som virksomheter kan bruke for å registrere og lagre sine luftprøver, som vil gi virksomheter oversikt over egne luftmålinger. En av fordelene med å lagre målingene på ett sted er at man kan sammenligne målinger over tid, og se om tiltak har gitt resultat.

Nettløsningen er et trygt lagringsarkiv som ingen andre har tilgang til enn virksomheten selv. STAMI kan benytte begrenset informasjon, informasjonen som ikke er mulig å spore tilbake til virksomheter, i oversikter over hvilke eksponeringer norsk arbeidsliv er utsatt for. Dette kan igjen kan fortelle oss om hva som bør forskes på i norsk arbeidsmiljø, og  hvor det bør gjøres mer i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

For å gjøre luftmålinger, trenger man utstyr til selve prøvetakingen. Ta kontakt med et analyselaboratorium for avtale om analyse og utstyr til prøvetakingen. STAMI er en av leverandørene som tilbyr slike laboratorietjenester.

Videre til