Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

Tall fra Petroleumstilsynet (RNNP) viser et generelt høyt sikkerhetsnivå, men på landanlegg var det i 2020 allikevel en økning i antall hendelser med potensial til å utvikle seg til storulykker.

Det overordnede målet med prosjektet er å redusere risikonivået og forebygge slike hendelser i norsk petroleumsindustri.

− For å nå dette målet trenger vi mer kunnskap om særskilt risiko ved skiftarbeid i Nordområdene, også hvordan årstidsvariasjoner i lysforhold og kuldeeksponering virker inn, sier Dagfinn Matre og Fred Haugen, forskerne bak prosjektet ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Sesongvariasjoner

I prosjektet skal forskerne måle sesongvariasjoner i eksponering for temperatur, lys og søvn blant skiftarbeidende petroleumsarbeidere i Nordområdene, og kartlegge hvordan disse henger sammen med indikatorer på søvnighet og døgnrytmeforstyrrelser.

De vil også teste og utvide en matematisk modell av søvnighetshormonet adenosin i hjernen for å kunne forutsi søvnighet under arbeidsforhold med stor årstidsvariasjon i lys og temperatur. Daglige målinger av søvnighet samt søvnmønster, søvnvaner og døgnrytmeforstyrrelser vil bli utført i mørketiden og den lyse årstiden, for å fange opp sesongvariasjon.

Bruker matematiske modeller

Ved bruk av matematiske modeller vil vi avgjøre om søvnighet på jobb kan forutsies basert på arbeidsplan og de spesifikke arbeidsmiljøfaktorer som kjennetegner Nordområdene.

Prosjektets nyhetsverdi ligger i å kombinere målinger i et naturlig arbeidsmiljø i Nordområdene med matematisk modellering. Vi forventer å forbedre eksisterende modeller, slik at disse kan brukes til å designe arbeidsplaner som optimaliserer søvn og minimerer risikoen for sikkerhetshendelser.

Prosjektet er en del av ICELAB-gruppen, STAMIs strategiske satsning på arbeid i kulde.

Økonomisk bidragsyter

Norges forskningsråd