Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Tema

En stor andel helsearbeidere opplever høye psykiske og fysiske jobbkrav, og lav jobbkontroll. Mange rapporterer også om muskel-skjelettsmerter, hodepine, og følelse av psykisk utmattelse. Over tid er dette faktorer som kan gi større helseplager og økt sykefravær.

I yrker som karakteriseres av høy arbeidsbelastning og tidspress, er det antatt at pauser i arbeidet kan beskytte mot utviklingen av slike helseplager. Det er også antatt at måten pausene organiseres på, har betydning for den beskyttende effekten.

På denne bakgrunn ønsker STAMI å evaluere effekten av innføring eller endret organisering av arbeidspauser med det formål å redusere arbeidsrelaterte stressfaktorer, psykiske og fysiske helseproblemer og sykefravær hos helsearbeidere.

Dette skal undersøkes gjennom en systematisk kunnskapsoppsummering av tilgjengelige, internasjonalt publiserte og fagfellevurderte studier. Det vil gjennomføres elektroniske søk i databasene MEDLINE, Embase, Amed, PsycINFO, og Web of Science. Søkestrategiene er basert på relevante MeSH-termer (medical subject headings) og friteksttermer som tar utgangspunkt i bestemte seleksjonskriterier.

Befolkningsutvalget av interesse vil være ansatte i helsesektoren med lønnet klinisk arbeid. Kvaliteten på enkeltstudier vil bli evaluert ved bruk av verktøyene Cochrane Risk Of Bias tool 2.0 (ROB2) og Risk Of Bias In Non-randomized Studies of Interventions (ROBINS-I). Det samlede evidensgrunnlaget vil bli vurdert ut fra metoden Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE).