Hjem Prosjekter Effekter av pauser i arbeidet på psykisk [...]

Effekter av pauser i arbeidet på psykisk og fysisk helse hos helsearbeidere – en systematisk kunnskapsoppsummering

Prosjektet vil bidra med kunnskapsbasert informasjon om virkningen av enkle organisatoriske tiltak som kan ha direkte effekter på sykefraværet.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Tema

En stor andel helsearbeidere opplever høye psykiske og fysiske jobbkrav, og lav jobbkontroll. Mange rapporterer også om muskel-skjelettsmerter, hodepine, og følelse av psykisk utmattelse. Over tid er dette faktorer som kan gi større helseplager og økt sykefravær.

I yrker som karakteriseres av høy arbeidsbelastning og tidspress, er det antatt at pauser i arbeidet kan beskytte mot utviklingen av slike helseplager. Det er også antatt at måten pausene organiseres på, har betydning for den beskyttende effekten.

På denne bakgrunn ønsker STAMI å evaluere effekten av innføring eller endret organisering av arbeidspauser med det formål å redusere arbeidsrelaterte stressfaktorer, psykiske og fysiske helseproblemer og sykefravær hos helsearbeidere.

Dette skal undersøkes gjennom en systematisk kunnskapsoppsummering av tilgjengelige, internasjonalt publiserte og fagfellevurderte studier. Det vil gjennomføres elektroniske søk i databasene MEDLINE, Embase, Amed, PsycINFO, og Web of Science. Søkestrategiene er basert på relevante MeSH-termer (medical subject headings) og friteksttermer som tar utgangspunkt i bestemte seleksjonskriterier.

Befolkningsutvalget av interesse vil være ansatte i helsesektoren med lønnet klinisk arbeid. Kvaliteten på enkeltstudier vil bli evaluert ved bruk av verktøyene Cochrane Risk Of Bias tool 2.0 (ROB2) og Risk Of Bias In Non-randomized Studies of Interventions (ROBINS-I). Det samlede evidensgrunnlaget vil bli vurdert ut fra metoden Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE).

Få nyhetsbrev
Lukk