Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Et av målene i Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er å redusere gjentagende sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Psykiske helseplager er en av hovedårsakene til sykefravær og uføretrygd i Norge, og psykiske lidelser utgjør den største diagnosegruppen blant unge uføre. Samtidig viser forskningen at de fleste norske arbeidstakere trives på jobben, og at arbeid kan være positivt for identitet og livskvalitet. Det er derfor behov for mer kunnskap om sammenhenger mellom arbeid og psykisk helse.

Prosjektet vil oppdatere og bygge videre på kunnskapsoppsummeringen til van Der Noordt og kollegaer fra 2014. Den skal sammenfatte og evaluere internasjonale studier som undersøker effekten av arbeid på depresjon, angst og lettere psykiske plager.

Kvaliteten på studiene som inkluderes, vil bli vurdert. I tillegg vil det gjennomføres meta-analyser og en vurdering av det samlede evidensgrunnlaget på tvers av studier.

Hvis mulig, vil prosjektet også omfatte subgruppeanalyser, for å undersøke om den nordiske velferdsmodellen kan virke modererende på eventuelle helseeffekter av arbeid sammenlignet med andre velferdsmodeller.

Prosjektet skal i tillegg undersøke om det er ulike effekter av deltids- og fulltidsarbeid.

Problemstillinger

  1. Er det noen sammenhenger mellom fast lønnet arbeid og vanlige psykiske helseeffekter (depresjon, angst og lettere psykiske plager) for den andelen av befolkningen som er i yrkesaktiv alder?
  2. Påvirker velferdsmodellen (nordisk sosialdemokratisk versus andre modeller) eller sysselsettingsstatus (heltid vs. deltid), mulige sammenhenger mellom det å være i arbeid og vanlige psykiske helseutfall?

Eksterne samarbeidspartnere

Rigmor C Berg, Patricia Sofia Jacobsen Jardim og Lillebeth Larun ved Folkehelseinstituttet

Karin Proper, Universitetet i Amsterdam