Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Temaovergripende

Pandemien i 2020 førte til en ”revolusjon” i bruken av fjernarbeid. Praktisk talt over natten ble 37 prosent av arbeidstakerne i EU satt på hjemmekontor, med de høyeste forekomstene i de nordiske landene (mellom 50 % og 60 %). Mange av systemene og ordningene som ble innført den gang, er videreført i etterkant av pandemien.

Mangel på studier

STAMIs systematiske kunnskapsoppsummering fra 2021 avdekket at det var gjort relativt få studier om effekten av fjernarbeid på helse og arbeidsmiljø. Flesteparten av studiene var dessuten tverrsnittstudier av begrenset kvalitet. Svært få tok utgangspunkt i nordiske forhold, og få fulgte utvikling over tid. Dette ga et kunnskapsgrunnlag som gjorde det utfordrende å trekke sikre konklusjoner om helse- og arbeidsmiljøeffekter av hjemmekontorbruk.

Studier som følger deltakere over tid

I forbindelse med oppdateringen av kunnskapsgrunnlaget er det gjort omfattende litteratursøk i to runder. I første runde ble det søkt kun etter studier publisert etter sluttdato for 2021-rapporten. Søket ble dessuten avgrenset til studier gjennomført i kontekstene «normalsituasjon pre-pandemi» og «pandemisituasjon», slik at bare studier hvor deltagere er fulgt over tid ble inkludert. Dette for å følge opp konklusjonene fra 2021-rapporten, som slo fast at det var behov for studier som kan gi bedre svar om sammenhenger.

Studier av «ny normal»

For studier som er gjennomført i konteksten «normalsituasjon post-pandemi», var inklusjonskriteriene de samme som for 2021-rapporten. Dermed er også tverrsnittstudier hvor eksponering og utfall er målt på ett og samme tidspunkt, inkludert i denne runden.

Årsaken er en mangel på studier som kan gi kunnskap om effekter av «den nye normalen», slik at et bredere informasjonssøk for denne perioden er hensiktsmessig. Prosjektet inkluderer slike studier med publiseringsdato fra 01.01.2022, da det sannsynligvis ikke er publisert studier på «ny normal» før denne datoen. Studier som overlapper med 2021-rapporten blir ikke inkludert. Systematiske oversikter vil heller ikke inkluderes.

Presentasjon av resultater

Les omtale av rapporten «Oppdatert kunnskap om hjemmekontor, arbeidsmiljø og helse – en sonderende oversikt»