Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Informasjonen kan brukes til å forbedre risikovurdering og risikohåndtering ved arbeid som innebærer trestøveksponering, og vil gi økt kunnskapen om helserisiko knyttet til støveksponering hos dem som jobber i trevareindustrien.

Helseeffekter

Trevareindustrien i Norge har over 100 000 sysselsatte, ifølge SSBs statistikkbank. Cirka 29% av tømrere og snekkere oppgir at de tydelig kan se eller lukte organisk støv på jobb, ifølge tall fra NOA, og mesteparten av dette er sannsynligvis trestøv fra trebearbeiding.

Eksponering for trestøv kan føre til en rekke luftveisplager og -sykdommer, som astma, kronisk bronkitt, betennelsestilstander i slimhinnene i øyne og nese, samt akutte og kroniske endringer i lungefunksjon. Slik sykelighet kan igjen føre til økt sykefravær og frafall blant arbeidstakerne. Trestøveksponering er også assosiert med økt risiko for nese- og bihulekreft.

Hvorvidt trestøveksponering gjenspeiles i økt sykefravær og sykdomsutvikling av sykdom blant ansatte i trevareindustrien, er ikke undersøkt tidligere. Norsk offentlig sykefraværsstatistikk offentliggjør data primært data fra hele bygg- og anleggsbransjen, og det er derfor et behov for en mer detaljert oversikt.

Ulike utfall

Med støtte fra IA-bransjeprogrammet for bygg og anlegg skal STAMI beskrive legemeldt sykefravær, bruk av arbeidsavklaringspenger (AAP), spesialistvurderte eller sykehusvurderte sykdomsdiagnoser og uførepensjon blant ansatte i trevareindustrien, både i dag og tilbake i tid. Mulige sammenhenger mellom disse utfallene og eksponering for trestøv skal også studeres.

Den nasjonale avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA- avtalen) ble først inngått i 2001, og har hatt som mål å redusere sykefraværet og øke arbeidsdeltakelsen. IA-bedrifter har hatt tilgang til flere tiltak og midler som kan brukes for å tilrettelegge arbeidsplassen og forebygge fravær som kan skyldes jobbforhold. Mulige effekter av IA-avtalen på fravær og frafall fra trevareindustrien spesielt, har ikke vært undersøkt tidligere.

Eksterne samarbeidspartnere: IA-bransjeprogrammet for bygg og anlegg, Boligprodusentenes Forening, Norske Trevarer, Arbeidstilsynet

Økonomiske bidragsytere: IA-bransjeprogrammet for bygg og anlegg