Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Ved brann fines det en risiko for at asbestfibre frigjøres fra bygningsmateriale og spres i omgivelsene. Flere studier har funnet en økt kreftrisiko hos brannmenn og peker på en mulig sammenheng mellom asbesteksponering hos brannmenn og en økt kreftrisiko. Risikoen for asbesteksponering for brannmenn var sannsynligvis høyere før når bruken av asbest i byggematerialer var større og i tillegg ble det tidligere brukt asbest i vernebekledning for brannmenn.

Det har vær gjort få nye målinger på asbesteksponering ved slokking av brann. Dette prosjektet vil undersøke eksponering for asbest ved slokking av brann og også undersøke eksponering for asbest ved arbeid på branntomt og sanering av branntomter.

Ved høye temperaturer (over 1200 °C) vil asbestosefibrene forandre krystallstruktur. Denne forandringen av krystallstrukturen i asbest kan starte allerede ved 500 °C, men vil være avhengig av asbesttype. Disse termisk transformerte asbestfibrene antas å være mindre skadelige en vanlige asbestfibre. Prosjektet vil studere om det skjer strukturelle endringer i asbestfibrene ved brann.

Vi har i et første prosjekt gjort noe prøvetakinger ved brann og arbeid på branntomter, men det var utfordrende å få gjort målinger. Det ble derfor startet ett nytt prosjekt som kommer å gå over flere år for å samle prøver fra flere branner.

Ekstern samarbeidspartner: Regionale verneombud (Fellesforbundet)

Økonomisk bidragsyter: Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen