Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Når et bygg skal totalrenoveres må byggeelementer bestående av betong og mur rives eller bearbeides for å få på plass de nye løsningene. Denne type arbeid vil ofte involvere knusing, skjæring, saging, boring, sliping og fresing i mur- eller betongelementer. Dette er arbeidsoppgaver som vil kunne danne mye støv. I støvet finnes partikler med forskjellige størrelse. De minste partiklene kan pustes inn helt ned i den dypeste delen av lungen og kalles derfor respirable partikler.

Noen av partiklene i støvet vil være farligere å puste inn enn andre. Et eksempel er kvartspartikler. Kvarts er et veldig vanlig mineral som finnes i sand og stein. Når veldig mange respirable kvartspartikler pustes inn over lengre tid, kan det føre til lungesykdommer. Kvartspartikler som pustes lengst ned i lungen er i tillegg klassifisert som kreftfremkallende. Grenseverdien for respirabel kvarts ble 1.juli 2021 endret fra 0,1 mg/m3 til 0,05 mg/m3. I Norge vet vi lite om hvor mye partikler, og da særlig kvartspartikler, som arbeidstakerne innen byggebransjen utsettes for når de jobber med støvgenerende arbeid. Byggenæringen er samtidig en stor næring i Norge med rundt 177 000 sysselsatte.

Et større fokus på at bygninger skal brukes om igjen fører til mer innvendig rivning og bearbeiding av eksisterende bygningsmasse. Dette prosjektet har derfor som hensikt å kartlegge den eksponeringen bygningsarbeidere har når de arbeider med renovering. Vi vil også karakterisere de forskjellige typene av partikler som støvet kan inneholde. Siden størrelsen av partiklene sier noe om hvor langt ned i lungene partiklene kan nå, vil partikkelstørrelsesfordelingen i støvet undersøkes. Det er nødvendig med gode målinger som kan si noe om dagens eksponeringer for å vite hvor tiltak skal rettes. Siden arbeidsoppgaver som fører til støveksponering ofte vil involvere vibrerende verktøy, vil det i prosjektet også gjøres en forenklet kartlegging av vibrerende verktøy.