Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Rollekonflikt vil si at man møter ulike krav i arbeidet som ikke lar seg forene, for eksempel ved at rollen som arbeidstaker og medmenneske kommer i konflikt, eller at kravene til to arbeidsoppgaver er direkte motstridende. Rolleuklarhet viser til mangel på tydelige mål og forventninger til jobben som skal utføres.

Å oppleve rollekonflikt og rolleuklarhet på jobb er antatt å gi økt risiko for utvikling av psykiske helseplager, som symptomer på angst og depresjon, og muskel-skjelettplager. Dette er de to største diagnosegruppene bak langtidssykefravær i Norge.

På bakgrunn av dette ønsker STAMI å undersøke hvilke sammenhenger som finnes mellom rollekonflikt og rolleuklarhet, påfølgende psykiske plager og yrkesmessig utbrenthet.

Undersøkelsen skal gjøres gjennom en systematisk kunnskapsoppsummering av fagfellevurderte forskningsartikler som er publisert på engelsk eller et skandinavisk språk i perioden januar 2011 til april 2022. Det vil gjennomføres elektroniske søk etter fulltekstartikler i databasene Scopus, Web of Science, MEDLINE, Embase og PsycINFO. Referanselister over inkluderte studier vil bli gjennomgått manuelt, for å fange opp ytterligere relevante studier.

Søkestrategien inkluderer et bredt sett av søketermer for å fange opp studier av arbeidstakere, studier på rollekonflikt og rolleuklarhet, samt studier på psykiske plager og utbrenthet.

Kvaliteten på enkeltstudier vil bli evaluert ved bruk av verktøyene Cochrane Risk of Bias tool 2.0 (ROB2), Risk of Bias in Non-randomized Studies of Interventions (ROBINS-I) og Risk of Bias in Non-randomized Studies – of Exposures (ROBINS-E). Det samlede evidensgrunnlaget vil bli vurdert ut fra metoden Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE).