Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid er løftet frem som et særskilt innsatsområde og virkemiddel for å nå IA-avtalens mål om høy sysselsetting gjennom å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

I avtalen vektlegges det at innsatsen skal rettes mot bransjer og sektorer hvor potensialet for å redusere fravær og frafall er størst. Og det fremheves at grunnlaget for effektiv forebyggende aktivitet er forskningsbasert kunnskap knyttet til de konkrete arbeidsmiljø- og helseutfordringene man står overfor i spesifikke yrker, bransjer eller næringer.

Høyt sykefravær

Det høyeste sykefraværet i Norge finner vi blant kvinner i typiske kvinnedominerte yrker innenfor helse- og sosialtjenester. Det gjelder uavhengig av om man ser på det legemeldte korttidsfraværet eller det legemeldte langtidsfraværet (17 dager eller mer).

Muskel-skjelettdiagnoser og i hovedsak lettere psykiske lidelser, samt angst og depresjon, ligger til grunn for 40 prosent av korttidsfraværet og 60 prosent av langtidsfraværet i Norge. Særlig utsatt innen helse- og sosialtjenester er ansatte i hjemmetjenesten, hvor sykefraværet er nær dobbelt så høyt sammenlignet med den generelle yrkesbefolkningen.

Formålet med dette forskningsprosjektet er å få kunnskap om faktorer i arbeidsmiljøet som kan bidra til å forklare risikoen for sykefravær blant ansatte i hjemmetjenesten. Målet er å bidra til identifisering av konkrete organisatoriske, psykososiale og mekaniske risikofaktorer for diagnosespesifikt sykefravær, til hjelp for å oppnå en målrettet og prioritert forebyggende arbeidsmiljøinnsats i hjemmetjenesten.

Vi vil undersøke samspillet mellom psykososiale stressorer og mekaniske belastninger på sykefraværet, og vi vil undersøke hvilken effekt endringer i eksponeringer har på sykefraværet. Dessuten vil vi gi estimater på hvor stor andel av sykefraværet som kan tilskrives faktorer i arbeidsmiljøet, slik at det kan dannes et inntrykk av hvor mye av sykefraværet som potensielt kan forebygges ved en systematisk arbeidsmiljøinnsats.

Følgende tre artikler er planlagt:
1) Effects of psychosocial factors at work on medically certified sick-leave due to mental diagnosis: A nationwide prospective study of home-care services employees
2) The proportion of cause-specific sick-leave cases attributable to adverse social behaviors at work: A nationwide prospective study of home-care services employees
3) The joint contribution of organizational, psychosocial, and mechanical factors at work to medically certified sick leave due to musculoskeletal disorders: A nationwide prospective study of home-care services employees

Ambisjonen til prosjektet er å kunne bidra med verdifull kunnskap som partene i arbeidslivet kan nyttiggjøre seg av for å nå IA-avtalens mål om å redusere sykefraværet i spesielt utsatte sektorer; særlig med hensyn til å målrette innsatsen ved å identifisere hvilke faktorer det forebyggende arbeidet bør rettes mot.