Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Kravene til åpent kontorlandskap og hjemmekontor er de samme som for andre kontorarbeidsplasser. Disse må arbeidsgiver kjenne og ta hensyn til når virksomheten planlegger og utformer arbeidsplasser som best mulig kan ivareta ansattes helse og trivsel.

Hvis man skal sikre at kontorløsninger som innføres i norsk arbeidsliv er bærekraftige med hensyn til ansattes helse og arbeidsevne, er det imidlertid behov for ny kunnskap om hvordan ulike kontorkonsepter bidrar til helse, arbeidsevne, fravær og frafall fra arbeidslivet. Med utgangspunkt i data fra Levekårsundersøkelsen er hensikten med dette prosjektet å undersøke:

1) Hvordan ulike kontorkonsepter (celle, delt, åpne løsninger og hjemmekontor) kan påvirke ansattes helse, arbeidsevne og risiko for fravær og frafall fra arbeidslivet

2) Mekanismer som kan forklare hvordan kontorkonsepter er forbundet med helse, arbeidsevne, fravær og frafall.

Prosjektet vil ha et særskilt søkelys på hvordan arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, slik som nedsatt syn eller hørsel, kan arbeide i åpne og aktivitetsbaserte kontorløsninger.

Resultatene fra prosjektet kan brukes til bedre tilrettelegging av arbeidsplass for kontorarbeidere. Ved å undersøke effekter av kontorløsninger med hensyn til arbeidstakeres helse og fravær, samt mekanismer som forklarer disse effektene, vil prosjektet fremskaffe kunnskap som er viktig for både arbeidsgivere og arbeidstakere, samt myndigheter. Prosjektet er balansert og nøytralt med hensyn til partene i arbeidslivet. I og med at prosjektet har fokus på funksjonsnedsetting, arbeidsevne og frafall har det også stor relevans for IA-samarbeidet om inkluderende arbeidsliv.