Hjem Prosjekt Nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID) [...]

Nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID) – forskning på innsamlede data

Det er kjent at ulike arbeidstidsordninger kan påvirke helse og sikkerhet, men vi trenger bedre data om arbeidstid for å undersøke disse effektene.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Temaovergripende

I 2020 fikk STAMI derfor i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å etablere Nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID). A-TID skal gi et bedre data- og kunnskapsgrunnlag om samspillet mellom arbeidstidsordning og helse og sikkerhet blant arbeidstakere i Norge. Alle norske virksomheter som registrerer arbeidstiden elektronisk kan bidra med data til A-TID. Les mer om registeret her.

Logo med symbol og A-TID i fulltekst

Dataene i et slikt register gir helt nye muligheter for forskning, og for å kunne gi kunnskapsbaserte råd og anbefalinger om skiftplanlegging til norske myndigheter og virksomheter.

Kjente utfordringer knyttet til arbeidstidsordninger

I internasjonal sammenheng har Norge gode arbeidstidsordninger. Det er likevel viktig å være klar over at noen ordninger kan påvirke helse og sikkerhet. Dette kommer blant annet frem i en systematisk kunnskapsoppsummering STAMI publiserte i 2021.

Kortsiktige konsekvenser kan være:

 • søvnforstyrrelser
 • feilhandling og ulykker
 • økt sykefravær
 • nedsatt produktivitet
 • arbeid-familie-konflikt

Langsiktige konsekvenser kan være:

 • psykiske plager
 • hjerte- og karsykdom
 • muskel- og skjelettplager
 • kreftsykdom
 • frafall fra arbeidslivet

Med bedre forståelse av hvordan arbeidstid påvirker arbeidstakeres helse og sikkerhet, kan vi bidra til færre arbeidsrelaterte plager og uheldige hendelser, og dermed økt produktivitet.

Slik skal arbeidstidsregisteret brukes til forskning

Hvilke data inneholder A-TID?

Daglige start- og sluttidspunkt for hver arbeidstaker i norske virksomheter som deltar i A-TID. Forenklet fraværsinformasjon.

Formål med A-TID

 • Produsere rapporter og statistikk om arbeidstid.
 • undersøke effekten av ulike arbeidstidsordninger ved kobling til registre over helse, sikkerhet og sykefravær.

Studier av sammenhengen mellom arbeidstid og helse og sikkerhet vil skje i tidsavgrensede forskningsprosjekter. Forskere ved godkjente forskningsinstitusjoner i Norge kan søke tilgang til avidentifiserte data fra A-TID.

En oversikt over forskningsprosjekter basert på A-TID-data vil etterhvert finnes på denne siden.

Nytte for samfunnet

Data om arbeidstid fra registeret, kombinert med resultater fra forskningsstudier, vil anvendes til blant annet:

 • rådgivning av BHT og myndigheter  angående effekter av intervensjoner og som grunnlag for fastsettelse av grenseverdier
 • tilbakemelding til bransjeorganisasjoner om utfordringer i aktuelle bransjer. Forskningsresultatene vil gagne arbeidstakere, ved utvikling av mer optimale skiftordninger, som gjør at de får en bedre arbeidshverdag og redusert risiko for sykefravær, sykdom og ulykker.

Kontakt: a-tid@stami.no

Annen forskning på arbeidstid ved STAMI

Få nyhetsbrev
Lukk