Hjem Prosjekter Nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID)

Nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID)

I 2020 fikk STAMI i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å etablere Nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID). A-TID skal gi et bedre data- og kunnskapsgrunnlag om samspillet mellom arbeidstidsordning og helse og sikkerhet blant arbeidstakere i Norge.

Prosjektleder

 • Dagfinn Matre

  Fagsjef arbeidstidsforskning/ledende seniorforsker

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Temaovergripende

 

A-TID skal inneholde individuelle start- og sluttidspunkt for arbeidsdag og fravær fra norske virksomheter. Det har som formål å produsere rapporter og statistikk om arbeidstid, samt undersøke effekten av ulike arbeidstidsordninger ved å koble arbeidstid med informasjon om helse, sikkerhet og sykefravær.

Forskning viser at ulike arbeidstidsordninger kan påvirke helse og sikkerhet, men i Norge i dag trenger vi mer presise data for å kunne undersøke effekten. I internasjonal sammenheng har Norge gode arbeidstidsordninger, men vi vet også at det kan føre til både kortvarige og langvarige helseutfordringer. Eksempler på dette er:

Kortvarige konsekvenser:

 • Søvnforstyrrelser
 • feilhandling og ulykker
 • sykefravær
 • nedsatt produktivitet
 • Arbeid-familie-konflikt

Langvarige konsekvenser:

 • psykiske plager
 • hjertekarsykdom
 • muskelskjelettplager
 • kreft
 • frafall fra arbeidslivet

Når registeret er etablert og begynner å generere data, vil mer nøyaktige eksponeringsdata kombinert med helseeffekter av arbeidstid, anvendes til blant annet rådgivning av BHT og myndigheter om grenseverdier, rapportering om effekter av intervensjoner og omstillinger, og tilbakemelding til bransjeorganisasjoner om utfordringer i aktuelle bransje. Forskningsresultatene vil gagne arbeidstakere, både ved at de får en bedre arbeidshverdag og redusert risiko for sykdom og ulykker. Arbeidsgiver kan få en gevinst ved redusert sykefravær. Samfunnet vil tjene på at kostnader til sykepenger, langtidsfravær og uførhet reduseres.

Virksomheter vil bli tilbudt arbeidstidsrapporter som f.eks. presenterer tall for en gitt periode: antall lange arbeidsdager per måned, antall lange arbeidsuker per år, antall nattevakter per måned, antall påfølgende nattskift eller antall ganger man har benyttet kort hviletid mellom to skift. Virksomheten vil også kunne sammenligne egne data med tilsvarende data fra egen bransje.

Studier om hvordan arbeidstid påvirker helse og sikkerhet vil skje i tidsavgrensede forskningsprosjekter. Forskere ved STAMI eller ved andre godkjente forskningsinstitusjoner i Norge kan søke tilgang til data fra arbeidstidsregisteret, som så vil kobles til aktuelle helse eller sikkerhetsdata. Eksempler på slike data er STAMI-initierte helse- og arbeidsmiljøundersøkelser, eller data fra sentrale helseregistre, som f.eks. Kreftregisteret, Hjerte- og karregisteret, eller Statistisk sentralbyrås register over arbeidsulykker.

Kontakt: a-tid@stami.no

Få nyhetsbrev
Lukk