Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Plantevernmidler brukes til å bekjempe skader på avlinger, skog, planter og parker forårsaket av sopp, skadedyr og ugress. Vekstregulatorer brukes for å påvirke enkelte plantekulturers vekst og utvikling. Mange av plantevernmidlene godkjent for bruk i Norge er mistenkt å kunne gi flere krefttyper, nevrologiske sykdommer, forplantningsskader og endokrine sykdommer.

Eksponering blant veksthusarbeidere har blitt assosiert med økt risiko for respiratoriske sykdommer, nedsatt fertilitet, nevrologiske symptomer og hudirritasjon. Eksponering kan skje via hud eller inhalasjon ved håndtering av plantevernmidler, planterester eller nylig behandlede planter, men i hvilken grad dette skjer er tidligere ikke undersøkt med direkte målinger i Norge.

Det er heller ikke utført noen norske studier på hvordan bruk av plantevernmidler påvirker mikrobiologisk resistens og det mikrobiologiske mangfoldet (mikrobiomet) i arbeidsplassluft, eller i hud og nese hos ansatte i veksthus.

Hvor store konsentrasjoner?

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om eksponering for utvalgte plantevernmidler blant veksthusansatte i Norge, hvordan denne eksponeringen gjenspeiles i biologiske prøver og hvordan den kan påvirke det mikrobiologiske mangfoldet på hud og nese. Målgruppen er produsenter av både prydplanter og av agurk, tomat, salat og krydderurter.

Luftprøver, urinprøver og prøver fra huden og nesen vil tas av arbeidere i veksthus under håndtering, tilberedning og spraying av plantevernmidler, og også ved håndtering av planter etter at plantevernmidler er påført. Luftprøver, urinprøver og hudprøver vil analyseres for de aktuelle plantevernmidlene. Luftprøver, samt prøver fra de ansattes hud og nese vil analyseres for mikrobiologisk mangfold.

Studien er forventet å gi basiskunnskap om hvilke konsentrasjoner av plantevernmidler ansatte i veksthus blir utsatt for gjennom inhalasjon og hudeksponering, og i hvilken grad konsentrasjonene gjenspeiles i urinen. I tillegg tar prosjektet sikte på å skape kunnskap om hvilke mikroorganismer veksthusarbeidere er eksponert for gjennom inhalasjon og hud, og hvordan det mikrobielle mangfoldet varierer og påvirkes ved bruk av plantevernmidlene.

Samarbeidspartnere

Dette prosjektet har fått støtte fra Landbruksdirektoratet over Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler og er forankret blant arbeidslivets parter og aktører relevante for plantevernmidler gjennom Gartnerforbundet, Norsk Landbruksrådgivning, Norges Bondelag, Arbeidstilsynet og Landbruksdirektoratet.

Prosjektet vil kunne brukes av arbeidsgivere og arbeidstakere i veksthus for tilpasning av arbeidsmetoder og verneutstyr, og av myndigheter i forbindelse med risikovurderinger og rådgivning rundt arbeid med plantevernmidler. Prosjektet vil også kunne danne grunnlag for videre forskning på dette feltet.