Publisert

STAMI har også i 2023 bidratt til solid kunnskapsutvikling på høyt internasjonalt nivå, både i form av egne forskningsprosjekter, men ikke minst ved å hen­te hjem relevant internasjonal kunnskap.

I tillegg har STAMI i 2023 jobbet for å tilgjengeliggjøre kunnskapen på en slik måte at bruken blant arbeidsmiljømyndigheter, arbeidslivets parter, virk­somheter og dekningen i media er økende.

STAMIs 2023 i korte trekk

Vi har samlet et utvalg av viktige styringsindikatorer, resultater og aktiviteter for året 2023 på en side. Kort og godt.

Det har vært et år preget av god fremdrift og utvikling på alle våre nedslagsfelt. STAMIs kjerneoppgave er kunnskapsutvikling, og vi ser at forskningsporteføljen vår har utviklet seg over tid og bærer nå preg av større, mer internasjonale og omfattende prosjekter enn tidligere. EU-prosjektet PARC «Partnership for Assessment of Risks from Chemicals» er et eksempel på dette.

Instituttet har i løpet av 2023 hatt 64 forskningsprosjekter løpende. De dekker alle våre strategiske satsningsområder på en god måte, med hovedtyngden av prosjekter knyttet til kjemiske og biologiske arbeidseksponeringer og psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold. I løpet av 2023 har vi startet opp 15 nye relevante og spennende forskningsprosjekter.

I året 2023 har STAMIs innsats knyttet til arbeidslivsstøttende aktiviteter blitt utviklet videre. Vi er glade for å kunne vise til at ved utgangen av 2023 har totalt 75 virksomheter og nærmere 34 000 ansatte gjennomført arbeidsmiljøkart­leggingen MUST. Dette er et kunnskapsbasert verktøy for medarbeiderundersøkelser i statlig sektor, utviklet av STAMI på vegne av DFØ.

− STAMI skal utgjøre en forskjell for norsk arbeidsliv. I 2023 styrker vi kunnskapsgrunnlaget samtidig som vi lykkes i å nå bredere ut med kunnskapen vår, i tråd med STAMIs strategi og vårt samfunnsoppdrag, sier STAMIs direktør Therese N. Hanvold.

Se tidligere årsrapporter:

> STAMIs årsrapport 2021 (pdf)
> STAMIs årsrapport 2022 (pdf)