Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Engelsk tittel: Future of Work in a Digital World: How, when, and where work is done and the implications for employees’ well-being.

Teknologiske fremskritt fører til raske endringer i hvordan vi arbeider. Digital kommunikasjon, for eksempel i form av e-post, videomøter, sosiale media og apper blir stadig viktigere for å kunne gjøre en jobb og å holde seg oppdatert på arbeidsrelatert informasjon. Dette gir store muligheter, men også utfordringer. Digitale teknologier utvikler seg hurtig og kan være komplekse, så mange opplever kanskje et krav om å måtte tilpasse seg kontinuerlig og i stor grad. Dette prosjektet tar sikte på å utforske konsekvenser digitale arbeidsmåter kan ha for arbeidsinnhold og arbeidsmiljø, for å kunne vurdere eventuelle virkninger på arbeidstakeres helse.

Fleksible nye måter å jobbe på, basert på digital teknologi, kan altså innebære økte krav til informasjonshåndtering, og kan i seg selv være komplekse og vanskelige å mestre. Ofte fungerer de heller ikke slik vi ønsker og forventer. I tillegg kan fleksible kommunikasjonsverktøy innebære at grensene mellom arbeid og privatliv blir uklare, og at vi i økende grad blir avbrutt og forstyrret, noe som kan bidra til en fragmentering av arbeidsprosessene.

I sum kan altså krav forbundet med nye digitale måter å jobbe på være forbundet med økt psykisk belastning og psykiske plager. Dette omtales ofte som «teknostress» eller «digitalt stress» og er også assosiert med redusert produktivitet, høyere fravær, lavere jobbtilfredshet og til og med økt fare for ulykker.

Ved å undersøke forskjellige aspekter av digitalt stress ønsker vi å bidra til forståelsen av hvordan organisasjoner kan støtte sine ansatte slik at digitale arbeidsmåter kan brukes på en sunn og hensiktsmessig måte. Eksempelvis vil vi utforske om den økte bruken av hjemmekontor kan være assosiert med mer digitalt stress, og om dette kan påvirke balansen mellom arbeid og fritid. Videre vil vi undersøke hvilke ressurser i arbeidsmiljøet som i så fall kan motvirke dette. Disse problemstillingene vil vi utforske ved hjelp av store arbeidsmiljøkartlegginger i norske virksomheter, kombinert med mindre, eksperimentelle studier. I disse studiene vil vi undersøke hvordan informasjonsoverflod og avbrytelser fra digitale teknologier kan påvirke opplevelsen av en arbeidsoppgave og følelser knyttet til dette.