Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Slik informasjon er viktig for næringen slik at den kan møte den nye grenseverdien for dieseleksos som trådte i kraft 21. februar 2023.  Grenseverdien er på 0,05 mg/m3 og har betegnelsene K (kjemikalier som en skal vurdere som kreftfremkallende) og G (EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller betegnelse for stoffet).

Tidligere har nitrogendioksid blitt brukt som markør for gassfasen i dieseleksos, som kan måles med direktevisende elektrokjemiske sensorer eller absorbert på filter. I den nye grenseverdien skal dieseleksos måles i form av elementært karbon, som er en markør for den partikulære fasen i dieseleksos. Elementært karbon måles ved å samle opp dieseleksospartikler på filter. For å forenkle risikostyringen har petroleumsnæringen spurt etter direktevisende utstyr for måling av dieseleksos. Det finnes foreløpig ingen standardisert direktevisende metode for å bestemme konsentrasjonen av elementært karbon.

Hovedfokuset i prosjektet er å oppsummere hvilke nivåer som er rapportert for elementært karbon. I tillegg skal informasjon om bruken av dieseldrevet utstyr i næringen hentes inn, samt kartlegge mulige direktevisende sensorer. Kunnskapsoppsummeringen inneholder informasjon om dieseleksoseksponering fra vitenskapelige publiserte artikler, tidligere publiserte STAMI-rapporter og en spørreundersøkelse til bedrifter innen petroleumsnæringen. Dette vil gi en oversikt over risikobilde for petroleumsnæringen, samt  bidra til økt bevissthet og kunnskapsnivå rundt utfordringer knyttet til eksponering for dieseleksos.

Eksterne samarbeidspartnere

Hilde Nilsen (PTIL), Sølvi Sveen (PTIL), Morten Lunde (PTIL)

Økonomiske bidragsytere

Petroleumstilsynet (PTIL)