Prosjektleder

Prosjektdeltakere

nanoPASS, eller Bridging the gaps in nanosafety for animal-free prediction of adverse outcomes, som er prosjektets fulle navn, startet opp i 2023 og vil vare i fire år. Prosjektet vil forene forskningslaboratorier, teknologi og industribedrifter for å oppnå et ambisiøst mål: å lukke kunnskapshullene i nanosikkerhetstesting.

Vurdering av helsefarer av kjemikalier har tradisjonelt blitt gjort på grunnlag av befolkningsundersøkelser eller dyrestudier. Tradisjonell risikovurdering er tids- og ressurskrevende, og bruken av forsøksdyr er forbundet med etiske aspekter. Dette har bidratt til et ønske om et paradigmeskifte i toksisitetstesting for å effektivisere og redusere kostnader ved evaluering av ugunstige helseeffekter av nye kjemikalier. Dette paradigmeskifte i risikovurdering av kjemikalier er kjent som NGRA (nestegenerasjonsverktøy for risikovurdering). I nestegenerasjons risikovurdering brukes verktøy slik som cellemodeller (in vitro), bioinformatiske verktøy (in silico) og gruppering av kjemikalier basert på fysiske og kjemiske egenskaper (in chemico).

I prosjektet nanoPASS er hensikten å utvikle og verifisere nye tilnærminger og metoder for risikovurdering av nanopartikler. Nanopartikler er små partikler som har minst en dimensjon i størrelsesområdet 1-100 nanometer (10-9 til 10-7 meter).  Utviklingen innenfor nanoteknologi har bidratt til en stor økning i produksjon og bruk av disse materialene i norsk næringsliv. Yrkesmessig eksponering av nanopartikler er spesielt bekymringsfullt da eksponeringsnivåene ofte er høyere enn hos den generelle befolkningen og innånding av slike materialer kan utgjøre en helserisiko. Det er derfor et økende behov for risikovurdering av disse materialene. nanoPass-prosjektet fokuserer på helseeffekter av innånding av nanomaterialer ved å bruke etablerte uønskede utfallsveier – adverse outcome athways – i utvikling av lungesykdom og hjerte- og karsykdom. Målet er å utvikle in vitro- og in silico-metoder for å studere tidlige cellulære responser og celleendringer for så å kunne forutsi helseeffekter ved eksponering. I tillegg til fabrikkerte nanomaterialer vil industrielle test-cases brukes. STAMI vil bidra med materialer fra plastgjenvinning og tannfyllingsmaterialer.

Eksterne samarbeidspartnere

  • INSTITUT JOZEF STEFAN,  Slovenia – coordinator
  • INFINITE, RAZVOJ BIO-MEDICINSKIHTEHNOLOGIJ D.O.O., Slovenia
  • HELMHOLTZ ZENTRUM MUENCHEN DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUER GESUNDHEIT UND UMWELT GMBH – HMGU, Tyskland
  • DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ – NFA, Danmark
  • LUNDS UNIVERSITET, Sverige
  • UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN – NUID UCD, Irland
  • NANOTECHNOLOGY INDUSTRIES ASSOCIATION – NIA AISBL, Belgia

Industriell partner: SALONIT ANHOVO GRADBENI MATERIALI D.D., Slovenia

Økonomisk bidragsyter: EU Horizon