Hjem Nyheter Eget kontor gir økt kontroll over arbeidet

Eget kontor gir økt kontroll over arbeidet

Ansatte på cellekontor rapporterer høyere nivåer av kontroll over arbeidssituasjonen sammenlignet med kolleger som arbeider i delte og åpne løsninger. Flytting fra delt eller åpen løsning til cellekontor gir økning i kontroll over arbeidsintensiteten.

Dette kommer frem i en ny undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) hvor 3415 norske arbeidstakere ble fulgt opp over fire år.

I studien har forskerne sett på hvordan ulike kontorløsninger (cellekontor vs delt eller åpent landskap) er forbundet med opplevelse av kontroll over beslutninger og intensitet i arbeidet. I tillegg har de undersøkt om det å flytte fra en kontortype til en annen fører til endringer i opplevelse av kontroll.

− Resultatene viser at ansatte som arbeider på eget cellekontor, generelt sett rapporterer høyere nivåer av kontroll når det gjelder tidspress og beslutninger i arbeidet. Vi fant også ut at å flytte fra delt eller åpen løsning til cellekontor gir en tydelig og vedvarende økning i opplevelse av kontroll over arbeidsintensitet, forklarer Morten Birkeland Nielsen, professor i psykologi og forsker på STAMI.

Selvbestemmelse i jobben

Jobbkontroll handler om grad av autonomi eller selvbestemmelse i jobbsammenheng. Det kan for eksempel dreie seg om hvilke muligheter man har til å planlegge hvordan eller når jobben skal utføres. Tidligere forskning har vist at jobbkontroll er en viktig arbeidsmiljøfaktor som fremmer helse, trivsel og produktivitet blant arbeidstakerne.

− I tillegg til å ha direkte positive effekter på helse og velvære, kan en opplevelse av kontroll fungere som en buffer mot negative virkninger av høye jobbkrav og kan bidra til høyere jobbtilfredshet og bedre arbeidsevne hos de ansatte, forklarer Birkeland Nielsen.

− På grunn av de gunstige effektene jobbkontroll har, vil kontorløsninger som øker de ansattes opplevelse av kontroll være et viktig arbeidsmiljøtiltak, legger han til.

I studier av den norske yrkesbefolkningen finner man støtte for at lav kontroll øker risikoen for både ryggsmerter og psykiske plager. Motsatt er det studier som viser at ansatte som opplever at de har kontroll over beslutninger om eget arbeid har en lavere risiko for muskelsmerter og psykiske plager. Resultatene fra disse norske studiene samsvarer med resultatene fra kunnskapsoppsummeringer som konkluderer med at lav jobbkontroll er en godt dokumentert risikofaktor for sykefravær og uførhet og sykefravær relatert til mentale helseplager.

Å jobbe i åpne arbeidsområder øker risikoen for å oppleve avbrudd og forstyrrelser.

En forklaring på forskjellene i oppfattet kontroll mellom cellekontorer og delte eller åpne landskap kan ifølge forskeren være at distraksjoner og støy kan redusere opplevelsen av kontroll over arbeidssituasjonen og dermed konsentrasjon og flyt i arbeidet.

? Hør podkast om STAMIs forskning på kontorkonsepter og helse

Cellekontorene forsvinner

Det er for tiden mange arbeidsplasser som bygger om arbeidsområdene sine og fjerner cellekontor til fordel for åpne og aktivitetsbaserte løsninger.

− Resultatene våre viser at det å ivareta ansattes opplevelse av kontroll over arbeidsintensiteten og beslutninger er viktig med hensyn til å opprettholde helse, trivsel, og produktivitet når de flytter fra et cellekontor og ut i åpent landskap, påpeker Birkeland Nielsen.

Hvordan kan virksomhetene få til det?

− Hvis man må innføre åpne kontorarbeidsplasser, er det viktig at arbeidsgivere identifiserer og iverksetter tiltak som kan bidra til å opprettholde følelsen av kontroll hos de ansatte i den nye kontorsituasjon, sier Birkeland Nielsen

Han peker på bruk av skillevegger, skrivebordsdelere, støyreduserende hodetelefoner og anledning til å bruke stillerom som noen mulige tiltak. Om slike tiltak vil gi like god opplevelse av kontroll som det man opplever på cellekontor, er imidlertid usikkert.

− Noen arbeidstakere trives rett og slett ikke trives med åpne kontorløsninger. Da bør arbeidsgivere vurdere muligheten til å la dem bli på cellekontor eller legge til rette for bruk andre arbeidsplasser, for eksempel hjemmekontor, foreslår forskeren.

I tillegg viser forskningen at endringsorientert ledelse kan bidra til å redusere negative effekter i kontorovergangsprosesser.

Må tilpasses de ansatte og oppgavene deres

Studien viser at oppfatningen av kontroll varierer innenfor de ulike kontorkategoriene, noe som kan tyde på at noen ansatte klarer seg bedre enn andre i samme type kontorløsning.

− Alle kontorløsninger kan gi både gevinster og utfordringer. I det store og hele handler tilrettelegging av kontorløsninger om å ivareta ansattes behov slik at de kan utføre arbeidsoppgavene på en best mulig måte. I og med at vi alle har ulike preferanser og behov, finnes det neppe én kontorløsning som passer for alle, sier Birkeland Nielsen

Han legger til at virksomhetene bør vurdere egenskapene til de ansatte, men også samtidig analysere arbeidet og oppgavene deres når de skal bestemme utformingen av arbeidsplassen.

Med utgangspunkt i teorier om jobbdesign var det overordnede målet med denne studien å undersøke betydningen kontorløsning som en årsak til  opplevd jobbkontroll. Nærmere bestemt kartlaforskerne forskjeller i opplevd kontroll mellom grupper ved å sammenligne ansatte i cellekontorer med ansatte i delte/åpne kontorer, samt effekter på kontroll blant ansatte som flytter fra ett kontordesign til et annet. Dette er en longitudinell studie med tre undersøkelsespunkter over 48 måneder og inkluderer 3 415 norske kontoransatte.

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk