I 2022 har STAMI arbeidet strategisk og systematisk for å videreutvikle, styrke og tilgjengeliggjøre kunnskapsgrunnlaget på arbeidsmiljø- og helseområdet til det beste for norsk arbeidsliv. Instituttet har i 2022 styrket den vitenskapelige produksjonen sammenliknet med tidligere år. Vi har også gjennomført store satsinger på ny digital infrastruktur for innhenting av arbeidsmiljødata på det psykososiale og organisatoriske området.

God utvikling

I året 2022 har STAMIs hovedinnsatsområder forskning, arbeidsmiljøovervåking, undervisning, formidling, forvaltningsstøtte og virksomhetsstøtte alle vært i god utvikling.

Antall vitenskapelige publikasjoner nådde 91 referee-bedømte, publiserte artikler i 2022, hvilket er det høyeste antallet STAMI-publikasjoner noensinne. Det har vært god progresjon i forskningsaktivitetene, og forsinkelser fra pandemiperioden har til en viss grad blitt tatt igjen, spesielt når det gjelder ekstern datainnsamling og samhandling med arbeidslivet.

Forskningsporteføljen totalt sett for STAMI er preget av større, mer omfattende prospektive studier enn tidligere, med store behov for personalressurser og nyinvesteringer i vitenskapelig utstyr. Forskningen er også basert på et stadig større omfang av internasjonalt samarbeid. I et omskiftelig og stadig mer komplekst arbeidsliv, er dette skiftet i prosjektporteføljen nødvendig for å sikre at forskningsresultatene stadig holder høy, vitenskapelig kvalitet, og at STAMI oppfyller sitt samfunnsoppdrag som det nasjonale forskningsinstituttet på arbeidsliv og -helsefeltet.

STAMI står godt rustet til å møte fremtidens kunnskapsbehov og det er i 2022 lagt et godt grunnlag for videre arbeid med god fremdrift på alle våre nedslagsfelt og på nye, viktige innsatsområder.

Se tidligere årsrapporter:

STAMIs årsrapport 2021

STAMIs årsrapport 2020