Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha en stor betydning.

Ansatte i politi, vakthold og kriminalomsorg kjenner utfordringene på kroppen, og flere oppgir å ha søvnplager, muskel- og skjelettsmerter, og å føle seg psykisk utmattet.

Ifølge nasjonal statistikk om arbeidsmiljø og arbeidshelse, er dette de vanligste utfordringene i bransjen:

  • omorganisering og nedbemanning
  • høye emosjonelle krav
  • ugunstige arbeidstider
  • rollekonflikt
  • vold, trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet

Mulig å forebygge

Heldigvis er det mulig å løse mange av utfordringene i arbeidsmiljøet, slik at de kan bli mindre belastende. Dette kan forebygge helseplager og sykefravær som er relatert til jobben.

For å finne gode tiltak som kan løse utfordringene, trenger ansatte og ledere å skape et felles rom for å snakke sammen om dette.

Det er nettopp dette arbeidsmiljøverktøyet ‘En bra dag på jobb’ bidrar til.

Verktøyet består av korte filmer som visualiserer ulike arbeidsmiljøutfordringer. Disse filmene gir et utgangspunkt for ansatte og ledere, til å sammen diskutere utfordringer og tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet.

Her finner du En bra dag på jobb

Mange opplever rollekonflikt

Rollekonflikt er en utfordring som går igjen når vi i STAMI snakker med ledere, tillitsvalgte og verneombud i bransjen politi, vakthold og kriminalomsorg.

Det kan handle om manglende ressurser til å løse arbeidsoppgaver, eller å bli stilt overfor motstridende krav og forventninger fra kolleger, ledere, eller andre personer man møter i arbeidshverdagen.

Noen ganger kan ansatte oppfatte at oppgaver burde vært løst annerledes eller at situasjoner burde vært håndtert på en annen måte. Ofte er et ønske til stede om å gjøre mer enn en har mulighet og ressurser til. Samvittigheten sier gjerne èn ting, mens retningslinjene og stillingsbeskrivelsen sier noe annet.

Andre ganger er det kanskje ikke ressurser til å gjennomføre de tiltakene man ønsker å gjøre.

Emosjonelle krav

Politi, vektere og fengselsbetjenter opplever også høye emosjonelle krav i jobben, sammenlignet med resten av arbeidslivet. Det innebærer å forholde seg til andres følelser og samtidig justere eller undertrykke egne følelser for å opptre profesjonelt.

I seg selv er dette kravet ikke nødvendigvis belastende. Men hvis man trenger å skjule sine egne følelser i møte med mennesker som uttrykker sorg, sinne, fortvilelse og oppgitthet, kan det være en påkjenning over tid.

I noen situasjoner kan personer også opptre aggressivt, truende eller voldelig. Det å vise andre følelser utad enn det man selv føler, kan bli emosjonelt utmattende over lengre tid.

Et godt arbeidsmiljø er bra for alle

De arbeidsplassene som som har et godt partssamarbeid mellom ledelsen og ansatte, er godt rusta til å lykkes med å skape et godt arbeidsmiljø.

Å ha en felles forståelse for hva som er utfordringene på ens egen arbeidsplass gjør det lettere å samarbeide om å finne løsninger. Når man er enige om hvilke utfordringer man skal ta tak i, blir det lettere å gjøre tiltak som treffer riktig.

Et godt arbeidsmiljø er bra for motivasjonen, trivselen og helsa. Da er det lettere å gjøre en god jobb, noe som er positivt for både en selv, arbeidsgiverne og personene man møter i arbeidshverdagen.