Nasjonal statistikk om arbeidsmiljø og helse viser oss at flere av yrkene med høyest sykefravær, finner vi i helse- og omsorgssektoren.

I denne sektoren er det i dag og i framtiden stort behov for kompetent arbeidskraft, og høyest mulig deltakelse i arbeidslivet.

– Det er avgjørende å skaffe til veie best mulig kunnskap om kvinners arbeidshelse, slik at vi mer treffsikkert kan skape gode arbeidsmiljø som kan forebygge sykefravær og frafall, sier STAMIs direktør, Therese Hanvold.

Det handler om selve arbeidet

De eksponeringene i arbeidsmiljøet der kvinner er mest utsatt, sammenlignet med menn, er vold og seksuell trakassering, høye emosjonelle krav, og høye jobbkrav med samtidig lav kontroll.

Biologisk eksponering er også mer vanlig blant kvinner, det samme gjelder hudkontakt med vann, og dårlig inneklima.

Ser vi på helseutfall som kan skyldes arbeidet, er kvinner mer plaget av arbeidsrelatert hodepine og arbeidsrelaterte nakkesmerter og skuldersmerter.

Tidligere forskning fra STAMI tyder på at en betydelig del av den forhøyede risikoen for legemeldt sykefravær vi ser blant kvinner, kan forklares av kjønnsforskjell i opplevelsen av det psykososiale arbeidsmiljøet.

Studier fra både Danmark og Finland tyder også på at arbeidsmiljø har betydning for kjønnsforskjeller i sykefravær.

– Det er avgjørende å undersøke hvordan arbeidsmiljøene er forskjellige i ulike yrker. Disse studiene viser oss at en betydelig del av kvinners høyere risiko for sykefravær, kan forklares med arbeidsmiljø og yrkesforskjeller mellom menn og kvinner, sier Hanvold.

Undersøker sykefravær i hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten er én av de næringene i det norske arbeidslivet med høyest grad av sykefravær. De som arbeider i hjemmetjenesten oppgir at halvparten av sykefraværet skyldes jobben.

Dette er en kvinnedominert bransje, der mer enn 8 av 10 av alle som jobber i hjemmetjenesten er kvinner.

Noen av utfordringene her er:

  • høye emosjonelle krav, som kan føre til psykiske plager og muskel- og skjelettplager
  • lav jobbkontroll, som kan føre til psykiske plager og muskel- og skjelettplager
  • vold eller trusler, som kan føre til søvnvansker og psykiske plager

– Da er det viktig at vi forsker på hvordan disse faktorene i arbeidsmiljøet påvirker helsa til de som arbeider i disse yrkene, sier Hanvold.

Høye emosjonelle krav

Akkurat nå undersøker STAMI dette i en landsomfattende og representativ studie blant ansatte i hjemmetjenesten.

Resultatene viser at de viktigste risikofaktorene her er emosjonelle krav og emosjonell dissonans. Dette er aspekter av det samme, men emosjonelle krav handler om å måtte forholde seg til pasienters sterke følelser, mens emosjonell dissonans betyr å måtte skjule sine egne følelser for å opptre profesjonelt i møte med for eksempel pasienter.

Rundt 30 prosent av sykefraværet grunnet psykisk sykdom kan tilskrives emosjonell dissonans og emosjonelle krav.

– I mange kvinnedominerte yrker består arbeidshverdagen i stor grad av interaksjon med kunder, klienter, elever eller pasienter. Og det å håndtere egne og andres følelser er en viktig del av jobben. Det kan være at man må justere eller undertrykke egne følelser eller håndtere andre menneskers sorger og gleder, sier STAMI-direktøren.

Større behov for kunnskap

Denne typen kunnskap om arbeidshelse trenger vi mer av i flere kvinnedominerte yrker.

– Det er da man kan avdekke akkurat hva som gir økt risiko for sykefravær, og på bakgrunn av det finne forebyggingstiltakene som virker, sier Hanvold.

Det økende behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren de neste tiårene, vil også påvirke arbeidsmiljøet i denne sektoren. Dette vil kunne skape mer endring og omstilling, som i seg selv kan være belastende for de ansatte.

Therese Hanvold mener dette viser at god og detaljert kunnskap om utfordringene i arbeidsmiljø bare vil bli mer avgjørende i tiden som kommer.

– Dette vil være viktig for helsa og livskvaliteten til den enkelte sysselsatte, for helse- og omsorgssektoren, og for samfunnet som helhet, sier hun.