Arbeidstid

Nærmere en av fire ansatte i Norge jobber i skift, turnus eller nattarbeid. Skiftarbeid påvirker arbeidsmiljøet, og kan potensielt gi uønskede effekter for de ansattes helse, sikkerhet og sosiale liv. STAMI forsker på en rekke problemstillinger innen feltet, og har til nå særlig hatt fokus på skiftarbeid i petroleumsindustrien og blant sykepleiere.

Kunnskap om hvordan arbeidstiden påvirker de ansatte i ulike arbeidssituasjoner er begrenset, og det er stort behov for å vite mer om virkninger av ulike former for eksponering og av ulike former for tiltak. Mange arbeidstakere opplever det belastende å jobbe skift, men hva det er ved skiftordningen som er belastende er ikke alltid åpenbart.

Med arbeidstider i kontinuerlig forandring, øker behovet for forskningsbasert viten. Utfordringene skiftarbeidere opplever faller grovt sett inn i fire kategorier; problemer med søvn, redusert helse, risiko for uheldige hendelser samt sosiale og familiære problemer. STAMI forsker på en rekke problemstillinger innen feltet, og har til nå særlig hatt fokus på skiftarbeid i petroleumsindustrien og blant sykepleiere. For tiden forsker STAMI på følgende problemstillinger knyttet til arbeidstid:

  • Påvirker flere påfølgende lange skift, inkludert nattskift, risikoen for å utvikle hjerte-/karsykdom? Prosjektet gjennomføres i samarbeid med to norske industribedrifter. Prosjektleder er Marit Skogstad.
  • Hvordan påvirker skiftarbeid helse i kombinasjon med eksponering for støy, støv, varme og gass? Prosjektet gjennomføres i samarbeid med aluminiumsindustrien i Norge, Sverige og Island. Prosjektleder er Jenny-Anne S. Lie.
  • Hvordan påvirkes smertefølsomhet og kognitiv funksjon i kalde omgivelser og ved arbeid om natta? Prosjektet er en eksperimentell lab.studie. Prosjektleder er Fred Haugen.
  • Hva er sammenhengen mellom arbeidstid og sikkerhet/ulykker? En systematisk litteraturgjennomgang. Prosjektleder er Dagfinn Matre.
  • Hva er sammenhengen mellom arbeidstid, inflammasjon og muskelskjelettplager i befolkningsundersøkelsene HUNT4 og Tromsøundersøkelsen? Prosjektleder er Dagfinn Matre
  • Hva er sammenhengen mellom skiftarbeid, søvn og smertefølsomhet? Prosjektet er en kombinert feltstudie og eksperimentell lab.studie. Prosjektleder er Dagfinn Matre
  • Mekanismer for brystkreftrisiko relatert til nattskift hos norske sykepleiere. Prosjektleder er Shan Zienolddiny.
  • Etablering av et nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID). Registeret vil inneholde nøyaktige registreringer av individuell arbeidstid fra ansatte i norske virksomheter og kommuner. Prosjektleder er Dagfinn Matre.
Prosjekt 14. august 2020

Effekter av skiftarbeid med nattarbeid og lange dager på hjerte- og karsystemet

I vår del av verden vil mer enn 20 prosent av arbeidsstokken utføre skiftarbeid som kan omfatte nattarbeid og lange dager. Målet med p...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2021
Nyhet 22. juli 2020

Fra ferie til jobb - råd om søvn og døgnrytme

– Et godt råd for å få en mykere start på jobb kan være å gradvis snu døgnet de siste dagene av ferien, sier Dagfinn Matre, fors...

Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Nyhet 8. juni 2020

Ny doktorgrad: Skiftarbeid, fatigue og hjerte-karbelastninger hos pleiere, piloter og kabinbesetning

Utvidet arbeidstid er spesielt belastende dersom det ikke er tilstrekkelig tid til hvile mellom arbeidsøktene, noe som ser ut til å væ...

Nyhet 25. februar 2020

Belastande arbeidsmiljø aukar risikoen for sjukefråvær blant gravide

I ein ny dansk studie har forskarar funne at risikoen for fråvær er tre gongar så høg dersom den gravide blir utsett for mange belast...

Prosjekt 15. november 2019

Skiftarbeid og helse i aluminiumsindustrien

Formålet med studien er å undersøke hvordan skiftarbeid, i kombinasjon med andre eksponeringer i arbeidsmiljøet som støv, gass, varm...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2026
Film 13. juni 2019

Skiftarbeid, søvn og smerte - er det en sammenheng?

Frokostseminar
Nyhet 6. juni 2019

Smerter ved for lite søvn etter nattevakt

Ny studie har sett på samanhengen mellom smerter og forskjellig type skiftarbeid. Studien viser at nattskift aukar risikoen for smerter...

Nyhet 11. mars 2019

Råd om arbeidstid med hensyn til helse og sikkerhet

Studier på arbeidstid viser at både skift og nattarbeid, samt lang arbeidstid, kan ha negative konsekvenser for helse og sikkerhet. For...

Prosjekt 4. januar 2018

Etablering av et nasjonalt register for arbeidstid og helse

STAMI ønsker å etablere et nasjonalt register med valide og nøyaktige registreringer av individuell arbeidstid, samt arbeidets innhold...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2019
Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Fluctuations in heart rate variability of health care workers during four consecutive extended work shifts and recovery during rest and sleep

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

The association of sleepiness, insomnia, sleep disturbance and pain: a study amongst shiftworking nurses

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Sleep quality and methylation status of selected tumor suppressor genes among nurses and midwives

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Circadian gene methylation in rotating-shift nurses: a cross-sectional study

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Sleep quality and methylation status of core circadian rhythm genes among nurses and midwives

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Mechanisms of breast cancer in shift workers: DNA methylation in five core circadian genes in nurses working night shifts

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

The impact of sleep quality, fatigue and safety climate on the perceptions of accident risk among seafarers [L'impact de la qualite du sommeil, de la fatigue et du climat de securite sur la perception des risques d'accidents chez les marins]

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Mechanisms of breast cancer risk in shift workers. Association of telomere shortening with the duration and intensity of night work

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Rotating night work, lifestyle factors, obesity and promoter methylation in BRCA1 and BRCA2 genes among nurses and midwives

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Night-shift work is associated with increased pain perception

Nyhet 3. februar 2017

Ny doktorgrad: Skiftarbeid, arbeidsmiljø og mental helse

En ny doktorgradsavhandling fra STAMI belyser hvordan skiftordninger og psykologiske og sosiale faktorer på jobb kan påvirke arbeidsta...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Night shift work and other determinants of estradiol, testosterone, and dehydroepiandrosterone sulfate among middle-aged nurses and midwives

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Shift work, mental distress and job satisfaction among Palestinian nurses

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Arbeidstid og helse. Oppdatering av en systematisk litteraturstudie

Et stadig økende antall arbeidstakere i Norge har en arbeidstid som avviker fra vanlig 08-16 arbeidsdag. Spørsmål om helseskadelige ef...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The Brief Norwegian Safety Climate Inventory (Brief NORSCI) - Psychometric properties and relationships with shift work, sleep, and health