Tema

Arbeidstid

Beskrivelse

Nærmere en av fire ansatte i Norge jobber i skift, turnus eller nattarbeid. Skiftarbeid påvirker arbeidsmiljøet, og kan potensielt gi uønskede effekter for de ansattes helse, sikkerhet og sosiale liv. STAMI forsker på en rekke problemstillinger innen feltet, og har til nå særlig hatt fokus på skiftarbeid i petroleumsindustrien og blant sykepleiere.

Kunnskap om hvordan arbeidstiden påvirker de ansatte i ulike arbeidssituasjoner er begrenset, og det er stort behov for å vite mer om virkninger av ulike former for eksponering og av ulike former for tiltak. Mange arbeidstakere opplever det belastende å jobbe skift, men hva det er ved skiftordningen som er belastende er ikke alltid åpenbart.

Med arbeidstider i kontinuerlig forandring, øker behovet for forskningsbasert viten. Utfordringene skiftarbeidere opplever faller grovt sett inn i fire kategorier; problemer med søvn, redusert helse, risiko for uheldige hendelser samt sosiale og familiære problemer. STAMI forsker på en rekke problemstillinger innen feltet, og har til nå særlig hatt fokus på skiftarbeid i petroleumsindustrien og blant sykepleiere. For tiden forsker STAMI på følgende problemstillinger knyttet til arbeidstid:

 • Påvirker flere påfølgende lange skift, inkludert nattskift, risikoen for å utvikle hjerte-/karsykdom? Prosjektet gjennomføres i samarbeid med to norske industribedrifter. Prosjektleder er Marit Skogstad.
 • Hvordan påvirker skiftarbeid helse i kombinasjon med eksponering for støy, støv, varme og gass? Prosjektet gjennomføres i samarbeid med aluminiumsindustrien i Norge, Sverige og Island. Prosjektleder er Jenny-Anne S. Lie.
 • Hvordan påvirkes smertefølsomhet og kognitiv funksjon i kalde omgivelser og ved arbeid om natta? Prosjektet er en eksperimentell lab.studie. Prosjektleder er Fred Haugen.
 • Hva er sammenhengen mellom arbeidstid og sikkerhet/ulykker? En systematisk litteraturgjennomgang. Prosjektleder er Dagfinn Matre.
 • Hva er sammenhengen mellom arbeidstid, inflammasjon og muskelskjelettplager i befolkningsundersøkelsene HUNT4 og Tromsøundersøkelsen? Prosjektleder er Dagfinn Matre
 • Hva er sammenhengen mellom skiftarbeid, søvn og smertefølsomhet? Prosjektet er en kombinert feltstudie og eksperimentell lab.studie. Prosjektleder er Dagfinn Matre
 • Mekanismer for brystkreftrisiko relatert til nattskift hos norske sykepleiere. Prosjektleder er Shan Zienolddiny.
 • Etablering av et nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID). Registeret vil inneholde nøyaktige registreringer av individuell arbeidstid fra ansatte i norske virksomheter og kommuner. Prosjektleder er Dagfinn Matre.

Nyhetssaker om temaet

 • Smerter ved for lite søvn etter nattevakt

  Ny studie har sett på samanhengen mellom smerter og forskjellig type skiftarbeid. Studien viser at nattskift aukar risikoen for smerter fleire stader i kroppen. For lite søvn mellom vaktene kan vere ei av årsakene.

 • Råd om arbeidstid med hensyn til helse og sikkerhet

  Studier på arbeidstid viser at både skift og nattarbeid, samt lang arbeidstid, kan ha negative konsekvenser for helse og sikkerhet. Forskningen peker også på mulige tiltak som kan kompensere for dette. STAMI har samlet hva forskningen sier om arbeidstid og risikoreduserende tiltak.

 • Ny doktorgrad: Skiftarbeid, arbeidsmiljø og mental helse

  En ny doktorgradsavhandling fra STAMI belyser hvordan skiftordninger og psykologiske og sosiale faktorer på jobb kan påvirke arbeidstakeres psykiske helse. Mona Berthelsen disputerer 10. februar for ph.d.-graden med avhandlingen “Effects of shift work and psychological and social work factors on mental distress. Studies of onshore/offshore workers and nurses in Norway.”

 • Kan mangel på søvn gi smerter i muskler og ledd?

  Den direkte sammenhengen mellom skiftearbeid og smerter i muskler og ledd bør undersøkes, sier STAMI-forsker på internasjonal forskningskonferanse om skiftarbeid og arbeidstid.

Prosjekter om temaet

Få nyhetsbrev
Lukk