Tema

Arbeidstid

Beskrivelse

Nærmere en av fire ansatte i Norge jobber i skift, turnus eller nattarbeid. Skiftarbeid påvirker arbeidsmiljøet og det er behov for mer kunnskap om hvordan arbeidstiden vil påvirke de ansatte i en spesiell arbeidssituasjon.

Nærmere en av fire ansatte i Norge jobber i skift eller turnus. Skiftarbeid påvirker arbeidsmiljøet, og ikke minst kan det potensielt gi uønskede effekter for de ansattes helse og sosiale liv.

Det er fremdeles svært begrenset kunnskap om hvordan arbeidstiden vil påvirke de ansatte i en spesiell arbeidssituasjon, og det er stort behov for å vite mer om virkninger av ulike former for eksponering og av ulike former for tiltak.

Utfordringene skiftarbeidere opplever faller grovt sett inn i tre kategorier; problemer med søvn, redusert helse og sosiale og familiære problemer.

STAMI forsker på en rekke problemstillinger innen feltet, og har særlig fokus på skiftarbeid i petroleumsindustrien og skiftarbeid blant sykepleiere. STAMI har også gjennomført de siste års større kunnskapsgjennomganger på all internasjonal forskning på feltet.

Prosjekter

Publikasjoner

Nyhetsartikler

 • Ny doktorgrad: Skiftarbeid, arbeidsmiljø og mental helse

  En ny doktorgradsavhandling fra STAMI belyser hvordan skiftordninger og psykologiske og sosiale faktorer på jobb kan påvirke arbeidstakeres psykiske helse. Mona Berthelsen disputerer 10. februar for ph.d.-graden med avhandlingen “Effects of shift work and psychological and social work factors on mental distress. Studies of onshore/offshore workers and nurses in Norway.”

 • Vil du delta som forsøksperson?

  De neste månedene skal vi undersøke de fysiologiske effektene av lite søvn. Som deltakere trenger vi sånne som deg, hvis du er en vanlig frisk person som kan tenke deg å gi litt av din tid og søvn til forskningen.

 • Kan mangel på søvn gi smerter i muskler og ledd?

  Den direkte sammenhengen mellom skiftearbeid og smerter i muskler og ledd bør undersøkes, sier STAMI-forsker på internasjonal forskningskonferanse om skiftarbeid og arbeidstid.

 • Arbeidstid og helse

  Kan arbeidstid og arbeidstidsordningar ha innverknad på helsa? Dette spørsmålet har i seinare tid fått mykje merksemd. Statens arbeidsmiljøinstitutt publiserte nyleg ein oppdatert litteraturstudie om arbeidstid og helse, og du kan her lese meir om temaet.

 • Skiftarbeid i offshoreindustrien og psykiske plager

  Ein ny studie ved STAMI viser at det er ein samanheng mellom individuelle og arbeidsrelaterte faktorar og mental helse i form av symptom på angst og depresjon, blant skiftarbeidarar som jobbar offshore i petroleumsindustrien. Menn rapporterer høgare nivå av psykiske plager enn kvinner.

 • Nattarbeid og brystkreftrisiko

  Ein ny studie av norske sjukepleiarar viser samanheng mellom fleire års arbeid i skiftordningar med mange påfølgjande nattevakter og auka risiko for brystkreft. Blant sjukepleiarar som hadde arbeidd 6 eller fleire påfølgjande nattevakter i minst 5 år, såg ein høgare risiko for brystkreft samanlikna med sjukepleiarar som aldri hadde jobba nattevakter. I analysar der ein brukte andre mål for mengde nattarbeid, vart det ikkje påvist nokon klar samanheng.

STAMI-TV