Arbeidstid

Nærmere en av fire ansatte i Norge jobber i skift, turnus eller nattarbeid. Skiftarbeid påvirker arbeidsmiljøet, og kan potensielt gi uønskede effekter for de ansattes helse, sikkerhet og sosiale liv. STAMI forsker på en rekke problemstillinger innen feltet, og har til nå særlig hatt fokus på skiftarbeid i petroleumsindustrien og blant sykepleiere.

Kunnskap om hvordan arbeidstiden påvirker de ansatte i ulike arbeidssituasjoner er begrenset, og det er stort behov for å vite mer om virkninger av ulike former for eksponering og av ulike former for tiltak. Mange arbeidstakere opplever det belastende å jobbe skift, men hva det er ved skiftordningen som er belastende er ikke alltid åpenbart.

Med arbeidstider i kontinuerlig forandring, øker behovet for forskningsbasert viten. Utfordringene skiftarbeidere opplever faller grovt sett inn i fire kategorier; problemer med søvn, redusert helse, risiko for uheldige hendelser samt sosiale og familiære problemer. STAMI forsker på en rekke problemstillinger innen feltet, og har til nå særlig hatt fokus på skiftarbeid i petroleumsindustrien og blant sykepleiere. For tiden forsker STAMI på følgende problemstillinger knyttet til arbeidstid:

  • Påvirker flere påfølgende lange skift, inkludert nattskift, risikoen for å utvikle hjerte-/karsykdom? Prosjektet gjennomføres i samarbeid med to norske industribedrifter. Prosjektleder er Marit Skogstad.
  • Hvordan påvirker skiftarbeid helse i kombinasjon med eksponering for støy, støv, varme og gass? Prosjektet gjennomføres i samarbeid med aluminiumsindustrien i Norge, Sverige og Island. Prosjektleder er Jenny-Anne S. Lie.
  • Hvordan påvirkes smertefølsomhet og kognitiv funksjon i kalde omgivelser og ved arbeid om natta? Prosjektet er en eksperimentell lab.studie. Prosjektleder er Fred Haugen.
  • Hva er sammenhengen mellom arbeidstid og sikkerhet/ulykker? En systematisk litteraturgjennomgang. Prosjektleder er Dagfinn Matre.
  • Hva er sammenhengen mellom arbeidstid, inflammasjon og muskelskjelettplager i befolkningsundersøkelsene HUNT4 og Tromsøundersøkelsen? Prosjektleder er Dagfinn Matre
  • Hva er sammenhengen mellom skiftarbeid, søvn og smertefølsomhet? Prosjektet er en kombinert feltstudie og eksperimentell lab.studie. Prosjektleder er Dagfinn Matre
  • Mekanismer for brystkreftrisiko relatert til nattskift hos norske sykepleiere. Prosjektleder er Shan Zienolddiny.
  • Nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID). Registeret vil inneholde nøyaktige registreringer av individuell arbeidstid fra ansatte i norske virksomheter og kommuner. Prosjektleder er Dagfinn Matre.
Nyhet

Arbeidstid, helse og sikkerhet

Skiftarbeid, nattarbeid og utvidet arbeidstid kan ha negative konsekvenser for helse og sikkerhet. STAMI forsker på helseeffekter av ulik...

Person i arbeidsklær sitter i et kontrollrom i en fabrikk, foran kontrollskjermer og overvåkingsskjermer.
Nyhet

Logg av i ferien!

Å kvile og nyte livet med mindre krav og mas, er sjølve poenget med ferien for mange. Likevel er det ikkje alltid slik dei etterlengta so...

Kvinne på ein benk i ein skog, med utsikt til ein innsjø
Prosjekt 7. september 2021

Skiftarbeid, søvn og smerte

Søvnforstyrrelser er en mulig kobling mellom skift- og nattarbeid, og muskelskjelettplager. Prosjektet kartlegger hvilke søvnforstyrrelse...

Avsluttet Prosjektperiode 2019 – 2022
Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye te...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Få nyhetsbrev
Lukk