Tema

Arbeidstid

Beskrivelse

Nærmere en av fire ansatte i Norge jobber i skift, turnus eller nattarbeid. Skiftarbeid påvirker arbeidsmiljøet og det er behov for mer kunnskap om hvordan arbeidstiden vil påvirke de ansatte i en spesiell arbeidssituasjon.

Skiftarbeid påvirker arbeidsmiljøet, og ikke minst kan det potensielt gi uønskede effekter for de ansattes helse, sikkerhet og sosiale liv. Det er fremdeles svært begrenset kunnskap om hvordan arbeidstiden påvirker de ansatte i en spesiell arbeidssituasjon, og det er stort behov for å vite mer om virkninger av ulike former for eksponering og av ulike former for tiltak.

Utfordringene skiftarbeidere opplever faller grovt sett inn i fire kategorier; problemer med søvn, redusert helse, risiko for uheldige hendelser og sosiale og familiære problemer.

STAMI forsker på en rekke problemstillinger innen feltet, og har særlig hatt fokus på skiftarbeid i petroleumsindustrien og skiftarbeid blant sykepleiere. STAMI har også gjennomført større kunnskapsgjennomganger på all internasjonal forskning på feltet.

Les mer

Få nyhetsbrev
Lukk