Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Organiseringen av arbeidstid endrer seg hele tiden, og skiftarbeid og arbeidstider som avviker fra 09-17 blir mer og mer vanlig i samfunnet. Forskning har vist at arbeid utenom vanlig dagtid, og lange skift påvirker søvn og naturlig døgnrytme, og kan øke risikoen for sykdom og ulykker.

Kartlegge omfang og gi kunnskap om tiltak

I dialog med Aluminiumsindustriens Miljøsekretariat gjennomfører STAMI et forskningsprosjekt blant ansatte i denne industrien.

Hensikten med prosjektet er å kartlegge risikoen for helseproblemer og ulykker knyttet til fatigue og nedsatt kognitiv funksjon som følge av skiftarbeid og fysisk og kjemisk eksponering. Prosjektet vil omfatte arbeidstakere ved aluminiumsverk i Norge, Sverige og på Island.

Viktig for helse og sikkerhet

Kjennskap til hvordan skiftarbeid i kombinasjon med andre faktorer i arbeidsmiljøet påvirker helse og sikkerhet er viktig ved planlegging av skiftordninger, for å redusere risikoen for sykdom og ulykker.

Kartlegging gjennom kort og lang tid

Ved studier som går gjennom 5-14 dager (korttidsstudier), vil vi blant annet undersøke søvn og søvnkvalitet som mål for restitusjon/hvile, forandringer i spytt knyttet til døgnrytmeforstyrrelse ved nattarbeid, risikomål for hjerte/karsykdom: endringer av reaksjonstid som følge av tretthet/slitenhet og smerter i muskler og skjelett. Enkelte av kortidsstudiene vil inngå i et doktorgradsprosjekt ved STAMI, med oppstart januar 2022.

Gjennom oppfølgning av arbeidstakere ved aluminiumsverkene i 5-15 år (langtidsstudie) vil vi undersøke effekter av de ulike eksponeringene ved å kople måledata med informasjon fra Norsk Pasientregister og Dødsårsaksregisteret.

Første runde med tester og registreringer ble gjennomført første halvår av 2022. Langtidsstudien vil vare helt til 2040.

Eksterne samarbeidspartnere

Göran Kecklund, Professor, Stressforskningsinstituttet, Stockholm Universitet, Sverige
Olöf Anna Steingrimsdottir, Folkehelseinstituttet

Økonomisk bidragsyter

Aluminiumsindustriens Miljøsekretariat