Hjem Nyheter Skiftarbeid kan øke risikoen for muskelsk[...]

Skiftarbeid kan øke risikoen for muskelskjelettplager

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) støtter hypotesen om at skiftarbeid er assosiert med kroniske muskel- og skjelettsmerter.

Om lag en av fire ansatte i Norge jobber utenom regulær dagtid, det vil si i en skift-/turnusordning. Én av 10 har jobbet om natten i løpet av de siste tre månedene.

Skift-/turnus og nattarbeid er forbundet med søvnproblemer, fordi den normale søvn/våken-syklusen forstyrres. Tidligere forskning antyder at søvnproblemer både gir en betennelsesreaksjon i kroppen, men også øker følsomheten for smerte. Terskelen for hva som oppleves smertefullt, senkes.

Også forhøyet CRP-nivå

Dagfinn Matre, forsker ved STAMI, har ledet en studie der målet var å kartlegge om de som oppgir å jobbe skiftarbeid, i større grad rapporter om muskelskjelettplager og om de har et høyere CRP-nivå, som er et vanlig mål på betennelsesreaksjon i kroppen. Deretter undersøkte forskerne om det var støtte for å kunne si at sammenhengen mellom skiftarbeid og muskelskjelettplager gikk via CRP.

− Resultatene viste at både skiftarbeid og CRP hadde en sammenheng med muskelskjelettplager og med antall smertefulle områder som for eksempel nakke, bryst og korsrygg.

Selv om effekten var liten, kan det se ut som om personer som både jobber skiftarbeid og som har muskelskjelettplager, også har forhøyet CRP.

Resultatene støttet dermed hypotesen om at effekten går delvis via CRP.

− Selv om effekten var liten, kan det se ut som om personer som både jobber skiftarbeid og som har muskelskjelettplager, også har forhøyet CRP. Funnene støttes delvis av andre liknende studier, som blant annet viser en sammenheng mellom nattarbeid og risiko for ryggplager eller økt smertefølsomhet. Men det finnes også andre studier som ikke støtter disse resultatene, kommenterer Matre.

Her kan du lese mer om arbeidstid

Styrker og svakheter ved studien

Matre peker på at en svakhet ved studien er at den er basert på tverrsnittsdata. En tverrsnittstudie samler informasjon på en planlagt måte i en definert populasjon (utvalg) på et gitt tidspunkt. Det gjør det vanskelig å si noe om årsak-virkning. En annen svakhet er at begrepet «skiftarbeid» er lite presist definert og ulike personer vil legge ulike ordninger i begrepet.

En styrke ved studien, ifølge forskeren, er at studien har få eksklusjonskriterier, slik at studiepopulasjonen trolig er ganske representativ for den norske arbeidsstokken.

− At skiftarbeid og andre arbeidstidsordninger som forstyrrer søvn/våken-syklusen, kan øke risikoen for kroniske muskelskjelettplager er relevant kunnskap for arbeidslivet, både for bedriftshelsetjenesten og for myndighetene og partene i arbeidslivet, når avtaleverk og politikk skal utarbeides, konkluderer Dagfinn Matre.

 

Alle innbyggere over 18 år i Nord-Trøndelag fylke ble invitert til å delta i den 4. Helseundersøkelsen i Trøndelag, som ble gjennomført i 2017-2019 (HUNT4). Av de inviterte, deltok 56 042 personer (54%). I denne studien inngår data fra 23 223 personer mellom 18 og 70 år, som oppga å jobbe fulltid og som hadde svart på spørsmålet «Har du skiftarbeid?» og som hadde svart på spørsmålet «Har du vært plaget med smerter i muskler og ledd sammenhengende i minst 3 måneder i løpet av det siste året?»

Studien er et samarbeid mellom forskere ved STAMI, Oslo Universitetssykehus, NTNU og Universitetet i Sydney.

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk