Hjem Nyheter Nytt funn om sammenhengen mellom nattarbe[...]

Nytt funn om sammenhengen mellom nattarbeid, døgnrytmegener og brystkreft

Forstyrrelser i døgnrytmen er en av mekanismene som kobler nattarbeid til økt brystkreftrisiko. En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) tyder på at endringer i genet som koder for reseptoren for hormonet melatonin, kan gi økt risiko for brystkreft.

Tidligere studier fra STAMI og andre har vist at nattarbeid, og spesielt langvarig arbeid i skiftordninger med mange netter i strekk, øker risikoen for brystkreft. Som følge av det har flere forskere anbefalt restriksjoner på antall påfølgende nattskift som et forebyggende tiltak for skiftarbeidere.

Nødvendig med mer kunnskap

For å kunne gi flere forskningsbaserte anbefalinger, trengs det mer kunnskap om underliggende biologiske mekanismer bak økt brystkreftrisiko, relatert til nattarbeid og døgnrytmeforstyrrelser. STAMI har i mange år forsket på dette emnet.

− Forskningen vår har de siste årene vist at spesifikke endringer i gener som regulerer døgnrytmen kan medvirke til økt bryskkreftrisiko blant nattarbeidere, forteller STAMI-forsker Johanna Samulin-Erdem, som med flere forskere fra STAMI og NOFER-instituttet i Polen, står bak en ny studie på feltet.

Hormonet melatonin og økt brystkreftrisiko

Hormonet melatonin er viktig i regulering av døgnrytmen (også kjent som den sirkadiske rytmen). Endringer i cellenes melatoninnivå hos nattskiftarbeidere er en potensiell mekanisme for økt kreftrisiko. Melatonin produseres rytmisk som respons på mørke. Eksponering for lys om natten hemmer produksjonen av melatonin.

−  Ettersom dette hormonet har en rekke gunstige effekter – det er blant annet krefthemmende – kan nattarbeid og dermed et lavere melatoninnivå være med på å øke brystkreftrisikoen hos de som jobberom natten, forklarer Samulin-Erdem.

Økt metylering

Epigenetiske forandringer, slik som DNA-metylering, kontrollerer genuttrykket ved å gjøre gener utilgjengelige for transkripsjon. Funnene i den nye studien viser økt metylering i reseptorgenet for melatonin (MTNR1A) hos sykepleiere som hadde blitt diagnostisert med brystkreft. Denne effekten var ikke påvirket av skiftarbeid

­­− Det denne studien viser, er at epigenetisk regulering av MTNR1A kan bidra til utvikling av brystkreft, sier Samulin-Erdem.

 

Epigenetiske forandringer

Epigenetiske forandringer er et fellesbegrep for reversible forandringer som ikke forandrer DNA-sekvensen, men som påvirker hvordan genene avleses/transkriberes. Det betyr at epigenetiske mekanismer styrer om genene blir uttrykt eller ikke. Metylering av DNA er den antatt viktigste epigenetiske forandringen som regulerer genuttrykket vårt.

Europa-samarbeid skal gi mer kunnskap

STAMI nå deltar i et stort Europeisk prosjekt finansiert av EUs Horizon 2020-program for å komme til bunns i den komplekse koblingen mellom brystkreft og skiftarbeid. EPHOR er et stort EU-prosjekt som skal kartlegge alle relevante eksponeringer gjennom arbeidstakeres livstid og helseeffektene av disse. Forskere ved STAMI skal blant annet delta i arbeidet med å studere biomarkører og underliggende effekter av skiftarbeid på flere ulike helseutfall, bland annet kreftutvikling.

Les mer om EPHOR

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk