Det er funnet en sammenheng mellom antall år i skiftarbeid og økt risiko for hjerte- og karsykdom der mekanismene kan være høyt blodtrykk, økt betennelse i kroppen, overvekt, diabetes og lavere fysisk aktivitet. Hvilke arbeidstidsfaktorer som er viktigst, er imidlertid lite kjent.

Kunnskapen prosjektet bringer, er viktig for å forstå hvilke arbeidstidsfaktorer som kan påvirke helsen. Det vil gi ny kunnskap om sammenhengen mellom skiftarbeid som inkluderer nattarbeid og lange arbeidsdager og hjerte- og karsykdom, som er en av de viktigste grunnene til død og uførhet i Norge.

Det er etablert en gruppe på 120 industriarbeidere som inkluderer skiftarbeidere og dagarbeidere fra to industribedrifter i Østfold. Gruppen skal følges i seks år.

Nye metoder

I dette prosjektet brukes nye, avanserte metoder for å finne fysiologiske effekter på hjerte- og karsystemet. Vi ser etter tidlige markører, som forteller om risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom senere.

Vi bruker ultralyd for å måle endring inne i åreveggen i halspulsåren gjennom oppfølgingsperioden. Fortykkelse i halspulsåren brukes som tegn på åreforkalkning og kan si noe om fremtidig risiko for hjerte- og karsykdom.

Vi studerer også sentralt pulstrykk i hovedpulsåren (aorta) og stivhet i arteriene, som kan forbindes med kardiovaskulær sykdom.

Prosjektet undersøker:

  • forholdet mellom eksponering for skiftarbeid og mulige virkninger på blodlipider, langtidsblodsukker og betennelsesmarkører i blodet hos arbeidstakerne
  • forholdet mellom eksponering for skiftarbeid og hvilepulsen og blodtrykket til arbeidstakerne
  • sammenhengen mellom skiftarbeid og tegn på negativ påvirkning av indre årelag i arteriene
  • sammenhengen mellom skiftarbeid og tegn på negativ påvirkning av indre årelag i arteriene
  • sammenhengen mellom skiftarbeid og utholdenhet hos arbeiderne målt med maksimalt oksygenopptak
  • om fysisk aktivitet, omfattende bruk av overtid, et lengre opphør av skiftarbeid og søvnforstyrrelser vil øke eller minke risikofaktorer for å utvikle hjerte- og karsykdom

Funn så langt

Ved første undersøkelse ble det funnet en sammenheng mellom skiftarbeid med nattarbeid og lange dager, og fortykkelse i halspulsåren. Vi så også at betennelse i kroppen er assosiert med skiftarbeid. Økt betennelse i kroppen er en kjent risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Disse funnene er beskrevet nærmere i artikkelen «Shift work including night work and long working hours in industrial plants increases the risk of atherosclerosis».

Studier av deltakernes utvikling etter henholdsvis tre år og fire år viser at skiftarbeiderne har en større økning i karstivhet enn dagarbeiderne. Karstivhet er stivhet i arteriens midtre årelag og en av de tidligste tegnene på sykdom i arteriene, uavhengig av høyt blodtrykk.

Skiftarbeiderne har også økte nivåer av enkelte betennelsesmarkører i blodet etter tre år, sammenlignet med dagarbeiderne. Disse endringene kan medføre høyere risiko for hjerte- og karsykdom.

Søvn

Søvnmangel er kjent for å påvirke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, men eksisterende studier er i all hovedsak basert på selvrapportering. I et annet delprosjekt ble det vist at personer med kortere søvnlengde over skiftperioden på fem uker, hadde høyere blodtrykk. De hadde også en høyere tendens til økt grad av karstivhet enn dem med lengre søvnlengde.

Arbeidstid

Tidligere forskning har vist at arbeidstid over 49 timer per uke øker risikoen for slag. Prosjektet vil undersøke om arbeidets organisering påvirker utfallene. Er det slik at overtidsarbeid gir en økning av risiko for tidlige tegn på hjerte -og karsykdom? I denne delen av prosjektet vil forskerne innhente nøyaktige opplysninger om antall timer skiftarbeiderne har arbeidet i løpet av en gitt oppfølgingsperiode, og vurdere dette opp mot tidlige tegn.

Stenging ga «naturlig eksperiment»

I 2020 holdt en av fabrikkene stengt i fem måneder i forbindelse med ombygging. I dette «naturlige eksperimentet» fant man at en pause fra skiftarbeidet førte til at karstivheten gikk tilbake, samtidig som deltakerne rapporterte om bedret søvnkvalitet.

Det er kjent at støvpartikler kan påvirke hjerte- og karsystemet. Nivåene av støv ved anleggene og størrelsen på partiklene ble vurdert. Konklusjonen etter målingene var at mengden støv minner om dem vi finner i vanlig byluft.

Fysisk aktivitet

I regi av Bedriftshelsetjenesten har skiftarbeiderne i de to aktuelle fabrikkene gjennomført åtte uker med høyintensitetstrening.  I en arbeidssammenheng er dette er interessant, fordi flere studier tyder på at skiftarbeidere lettere utvikler diabetes 2 (alderssukkersyke) og blodtrykkssykdom enn andre arbeidere.

Bidragsytere

Industri Energi og LO sentralt har gitt økonomisk støtte til prosjektet.