Prosjekter

Prosjekt 14. februar 2022

Effekter av kontorkonsepter for ansattes helse og arbeidsevne

Rundt 40 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber med kontoroppgaver mesteparten av dagen. Åpne kontorlandskap og bruk av hjemmekontor ...

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2025
Prosjekt 8. november 2021

Arbeidsmiljøets betydning for sykefraværet til ansatte i hjemmetjenesten

Formålet med dette forskningsprosjektet er å få kunnskap om faktorer i arbeidsmiljøet som kan bidra til å forklare risikoen for sykefravæ...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2024
Prosjekt 9. mai 2022

Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST) - forskning på innsamlede data

MUST er et kunnskapsbasert, digitalt verktøy for medarbeiderundersøkelser. STAMI vil benytte datagrunnlaget fra MUST i sin forskning om p...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2024
Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye te...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Prosjekt 7. september 2021

Covid-19 og helseplager blant sykehuspersonell

Prosjektet kartlegger hvilke arbeidsbelastninger og kritiske hendelser sykehusansatte opplever på norske sykehus i behandlingen av pasien...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2024
Prosjekt 7. oktober 2021

Jobbstressorer, hodepine og nakkesmerter – betydningen av genetiske faktorer, kjønn og konflikthåndtering

Målet med prosjektet er å undersøke en mulig årsakssammenheng mellom jobbstressorer, hodepine og nakkesmerter i den norske arbeidende bef...

Avsluttet Prosjektperiode 2020 – 2022
Prosjekt 20. desember 2022

Nattarbeid i kalde omgivelser

Turnus med nattarbeid, innebærer å være våken, bevege seg og spise når man egentlig skulle sovet. Dette fører til at den naturlige døgnry...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2024
Prosjekt 7. september 2021

Skiftarbeid, søvn og smerte

Søvnforstyrrelser er en mulig kobling mellom skift- og nattarbeid, og muskelskjelettplager. Prosjektet kartlegger hvilke søvnforstyrrelse...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2022
Prosjekt 12. juni 2019

Kartlegger vold og trusler blant barnevernsansatte

Hensikten med prosjektet er å kartlegge omfang av vold, og trusler om vold, blant ansatte i barnevernstjenesten i Oslo kommune, og å unde...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Prosjekt 9. februar 2018

Future of Work (FoW)

Det foreligger allerede solid dokumentasjon på at psykologiske og sosiale arbeidsbetingelser kan påvirke arbeidstakeres helse. Men endrin...

Avsluttet Prosjektperiode 2018 – 2020
Prosjekt 10. september 2018

Hva er effekten av Arbeidstilsynets virkemidler på arbeidsmiljø og helse?

Arbeidstilsynet legger premisser for og følger opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. ...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2023
Prosjekt 30. august 2019

En bra dag på jobb - forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis

'En bra dag på jobb' er et pilotprosjekt der målsetningen var å skape et verktøy for å gjøre det enklere å ta tak i relevante arbeidsmilj...

Avsluttet Prosjektperiode 2018 – 2019
Prosjekt 5. mai 2017

Utvikling av spørreskjemainstrument for kartlegging av nye eksponeringsforhold i arbeidslivet

Teknologiske endringer og globalisering fører til at arbeidslivet endrer seg med stor fart, dette kan ha dypgripende konsekvenser for hv...

Avsluttet Prosjektperiode 2017 – 2019
Prosjekt 4. januar 2018

Etablering av et nasjonalt register for arbeidstid og helse - mulighetsstudie

STAMI ønsket å etablere et nasjonalt register med valide og nøyaktige registreringer av individuell arbeidstid, samt arbeidets innhold, f...

Avsluttet Prosjektperiode 2017 – 2019
Prosjekt 5. mai 2017

Virkninger av organisatoriske endringer på ansattes helse

Prosjektet vil ha tre hovedproblemstillinger: 1: Å undersøke effekter av organisatoriskeendringer på arbeidsfaktorer og helse, 2: å under...

Avsluttet Prosjektperiode 2016 – 2019
Prosjekt 5. mai 2017

Effekter av myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse

Kunnskapsoppsummeringen gir et bilde av hvilke strategier som er virkningsfulle med hensyn til å forebygge arbeidsrelaterte helseskader, ...

Avsluttet Prosjektperiode 2016 – 2017
Prosjekt 18. mai 2015

Tiltak for primærforebygging av helseplager og sykefravær i gjenvinningsindustrien

I dette prosjektet undersøkes virkninger av tiltak for å forebygge helseplager og sykefravær i gjenvinningsindustrien. Sykefraværet i avf...

Pågående Prosjektperiode 2015 – 2021
Prosjekt 11. november 2015

Working hours, health, well-being and participation into working life. Creating new working time models and solutions to Nordic countries

I de nordiske landene er arbeidslivet strukturert på noenlunde samme måte, og grunnlaget for regulering av arbeidstid er omtrent det samm...

Avsluttet Prosjektperiode 2015 – 2019
Prosjekt 30. desember 2014

Den nye arbeidsplassen II: Arbeidsfaktorer av betydning for fravær og frafall. En prospektiv studie

The primary aim of the present project is to determine factors and mechanisms that contribute to sickness absence and early retirement (d...

Avsluttet Prosjektperiode 2015 – 2019
Prosjekt 27. februar 2015

Psykososiale arbeidsfaktorer, langvarige smerter og sykefravær – betydningen av psykiske plager og epigenetiske forandringer

Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan ulike typer psykososiale arbeidsfaktorer kan lede til smerte og sykefravær.

Avsluttet Prosjektperiode 2015 – 2021
Prosjekt 30. desember 2014

Fysiologiske effekter av arbeidsmotivert aktivitet

I dette prosjektet vil vi studere om arbeidsplassmotivert, økt fysisk aktivitet hos veiarbeidere og deres ledere kan ha en positiv innfly...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2016
Prosjekt 30. desember 2014

Konsekvenser av psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer for søvnvansker, helseatferd og muskelskjelettplager

Prosjektet har som målsetning å undersøke hvorvidt forskjellige psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer påvirker arbeidstakeres helseatfe...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2018
Prosjekt 17. juni 2015

Psykososiale arbeidsmiljøfaktorers betydning for legemeldt sykefravær: En landsomfattende prospektiv studie.

Sykefravær er et aktuelt tema i den offentlige debatten og har fått økt oppmerksomhet i forskningen, særlig i kjølvannet av IA (Inkludere...

Avsluttet Prosjektperiode 2013 – 2016
Prosjekt 23. desember 2014

Arbeidstidsordninger og betydningen av disse for risikovurderinger av kjemikalier

In recent years, an increasing proportion of the work force has been employed in various types of shift work and other unusual working ho...

Avsluttet Prosjektperiode 2013 – 2018
Prosjekt 23. desember 2014

Arbeid, gener og smerte

The purpose of the proposed project is to examine the interaction between genetics, MRI findings, gender, and work factors with regard to...

Avsluttet Prosjektperiode 2012 – 2017