Prosjekter

Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye te...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Prosjekt 12. juni 2019

Kartlegger vold og trusler blant barnevernsansatte

Hensikten med prosjektet er å kartlegge omfang av vold, og trusler om vold, blant ansatte i barnevernstjenesten i Oslo kommune, og å unde...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Prosjekt 15. november 2019

Skiftarbeid og helse i aluminiumsindustrien

Formålet med studien er å undersøke hvordan skiftarbeid, i kombinasjon med andre eksponeringer i arbeidsmiljøet som støv, gass, varme og ...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2026
Prosjekt 14. august 2020

Effekter av skiftarbeid med nattarbeid og lange dager på hjerte- og karsystemet

I vår del av verden vil mer enn 20 prosent av arbeidsstokken utføre skiftarbeid som kan omfatte nattarbeid og lange dager. Målet med pros...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2021
Prosjekt 9. februar 2018

Future of Work (FoW)

Det foreligger allerede solid dokumentasjon på at psykologiske og sosiale arbeidsbetingelser kan påvirke arbeidstakeres helse. Men endrin...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2020
Prosjekt 10. september 2018

Hva er effekten av Arbeidstilsynets virkemidler på arbeidsmiljø og helse?

Arbeidstilsynet legger premisser for og følger opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. ...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2021
Prosjekt 30. august 2019

En bra dag på jobb - forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis

'En bra dag på jobb' er et pilotprosjekt der målsetningen var å skape et verktøy for å gjøre det enklere å ta tak i relevante arbeidsmilj...

Avsluttet Prosjektperiode 2018 – 2019
Prosjekt 5. mai 2017

Utvikling av spørreskjemainstrument for kartlegging av nye eksponeringsforhold i arbeidslivet

Teknologiske endringer og globalisering fører til at arbeidslivet endrer seg med stor fart, dette kan ha dypgripende konsekvenser for hv...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2019
Prosjekt 4. januar 2018

Etablering av et nasjonalt register for arbeidstid og helse

STAMI ønsker å etablere et nasjonalt register med valide og nøyaktige registreringer av individuell arbeidstid, samt arbeidets innhold, f...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2019
Prosjekt 5. mai 2017

Virkninger av organisatoriske endringer på ansattes helse

Prosjektet vil ha tre hovedproblemstillinger: 1: Å undersøke effekter av organisatoriskeendringer på arbeidsfaktorer og helse, 2: å under...

Pågående Prosjektperiode 2016 – 2019
Prosjekt 5. mai 2017

Effekten av myndighetstiltak for forebygging av arbeidsrelatert helseskade: en systematisk kunnskapsoppsummering

Kunnskapsoppsummeringen vil gi et bilde av hvilke strategier som er virkningsfulle med hensyn til å forebygge arbeidsrelaterte helseskade...

Avsluttet Prosjektperiode 2016 – 2017
Prosjekt 11. november 2015

Working hours, health, well-being and participation into working life. Creating new working time models and solutions to Nordic countries

I de nordiske landene er arbeidslivet strukturert på noenlunde samme måte, og grunnlaget for regulering av arbeidstid er omtrent det samm...

Pågående Prosjektperiode 2015 – 2019
Prosjekt 30. desember 2014

Den nye arbeidsplassen II: Arbeidsfaktorer av betydning for fravær og frafall. En prospektiv studie

The primary aim of the present project is to determine factors and mechanisms that contribute to sickness absence and early retirement (d...

Pågående Prosjektperiode 2015 – 2019
Prosjekt 27. februar 2015

Psykososiale arbeidsfaktorer, langvarige smerter og sykefravær – betydningen av psykiske plager og epigenetiske forandringer

Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan ulike typer psykososiale arbeidsfaktorer kan lede til smerte og sykefravær.

Pågående Prosjektperiode 2015 – 2021
Prosjekt 18. mai 2015

Tiltak for primærforebygging av helseplager og sykefravær i gjenvinningsindustrien

I dette prosjektet undersøkes virkninger av tiltak for å forebygge helseplager og sykefravær i gjenvinningsindustrien. Sykefraværet i avf...

Pågående Prosjektperiode 2015 – 2019
Prosjekt 30. desember 2014

Fysiologiske effekter av arbeidsmotivert aktivitet

I dette prosjektet vil vi studere om arbeidsplassmotivert, økt fysisk aktivitet hos veiarbeidere og deres ledere kan ha en positiv innfly...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2016
Prosjekt 30. desember 2014

Konsekvenser av psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer for søvnvansker, helseatferd og muskelskjelettplager

Prosjektet har som målsetning å undersøke hvorvidt forskjellige psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer påvirker arbeidstakeres helseatfe...

Pågående Prosjektperiode 2014 – 2018
Prosjekt 23. desember 2014

Arbeidstidsordninger og betydningen av disse for risikovurderinger av kjemikalier

In recent years, an increasing proportion of the work force has been employed in various types of shift work and other unusual working ho...

Pågående Prosjektperiode 2013 – 2018
Prosjekt 17. juni 2015

Psykososiale arbeidsmiljøfaktorers betydning for legemeldt sykefravær: En landsomfattende prospektiv studie.

Sykefravær er et aktuelt tema i den offentlige debatten og har fått økt oppmerksomhet i forskningen, særlig i kjølvannet av IA (Inkludere...

Avsluttet Prosjektperiode 2013 – 2016
Prosjekt 23. desember 2014

Arbeid, gener og smerte

The purpose of the proposed project is to examine the interaction between genetics, MRI findings, gender, and work factors with regard to...

Avsluttet Prosjektperiode 2012 – 2017
Prosjekt 26. februar 2015

Skiftarbeid og helseplager

Hvilke konsekvenser kan skiftarbeid ha for helsa? Dette spørsmålet forsøker Statens arbeidsmiljøinstitutt å finne svar på i en forsknings...

Avsluttet Prosjektperiode 2012 – 2018
Prosjekt 26. februar 2015

Skiftarbeid, søvn og helse blant offshore-arbeidere. En longitudinell studie.

Det er begrenset kunnskap om virkninger av skiftarbeid og nattarbeid for sikkerhet, yteevne og helse. Det skyldes delvis at fagfeltet er ...

Avsluttet Prosjektperiode 2009 – 2015
Prosjekt 30. desember 2014

Den nye arbeidsplassen: Arbeid, helse og deltakelse i arbeidslivet

Pågående Prosjektperiode 2003 – 2020