Hjem Prosjekter Hva er effekten av Arbeidstilsynets virke[...]

Hva er effekten av Arbeidstilsynets virkemidler på arbeidsmiljø og helse?

Arbeidstilsynet legger premisser for og følger opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Etatens viktigste virkemidler er tilsyn og veiledning. Det er begrenset kunnskap om i hvilken grad virkemidlene bidrar til å forebygge arbeidsrelaterte plager og sykdommer. STAMI er i gang med et forskningsprosjekt som skal undersøke om virkemidlene har primærforebyggende effekter på arbeidsmiljøet og helsen til ansatte i helsesektoren.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Informasjonsfilm til deltakere i prosjektet

 

Tilsyn og veiledning er Arbeidstilsynets viktigste virkemidler for å se til at virksomheter følger loven og jobber tilfredsstillende med helse, miljø og sikkerhet. Gjennom tilsyn kontrollerer Arbeidstilsynet at virksomheter overholder bestemmelser i arbeidsmiljøloven, og gir eventuelle sanksjoner ved manglende etterlevelse. Gjennom veiledning formidler etaten kunnskap om sammenhenger mellom eksponeringer i arbeidslivet og risiko for helseskade. Arbeidstilsynet gir også informasjon om hvordan regelverket skal forstås og hvordan det kan etterleves.

Kunnskapen om i hvilken grad tilsyn fører til at færre blir eksponert for helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet, og om tilsyn forebygger andre helseutfall enn arbeidsskader, for eksempel muskelskjelett- og psykiske plager, er svært begrenset. Forskerne skal gjennom dette prosjektet teste ut om Arbeidstilsynet sine verkemiddel har tiltenkte effekter på å forbedre arbeidsmiljø og helse i virksomheter innen helse- og sosialtjenester – ei næring som data viser at har utfordringer med muskelskjelett- og psykiske plager og sykefravær. Forskerne skal spesifikt undersøke om virkemidlene har effekt på denne type problemstillinger blant ansatte i hjemmetjenester.

Kunnskapen om dette vil danne grunnlag for videreutvikling av tilsynsmetoder, arbeidsprosesser og prioriteringer, og på den måten gjøre etaten mer effektiv i det primærforebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Studien er designet som en intervensjonsstudie. Forskerne skal plukke ut tilfeldige, offentlige bedrifter som tilbyr hjemmetjenester. Ved hjelp av loddtrekning vil de uttrekte bedriftene bli fordelt i tre tiltaksgrupper og ei kontrollgruppe. Totalt skal de gjennomføre fire runder med arbeidsmiljø- og helsekartlegginger – først en gang før de setter i gang med tiltak, og så tre ganger etter at de har gjennomført tiltak. De tre tiltaksgruppene vil ta imot ulike tiltak fra Arbeidstilsynet. Den ene gruppa vil få inspeksjon (tilsyn), den andre vil få veiledning gjennom et nettbasert bransjetilpasset verktøy til bruk for å kartlegge og vurdere risiko på arbeidsplassen, og den tredje gruppa får delta på ei dialogseminar der Arbeidstilsynet vil veilede om HMS-arbeid.

Prosjektet blir gjennomført i samarbeid med Arbeidstilsynet.

Bakgrunn for forskningen

STAMI oppsummerte i 2017 forskningen om effekter av ulike myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse. Målet var å fastslå hva vi vet og ikke vet med hensyn til primærforebyggende virkninger av ulike myndighetsintervensjoner. Tidligere forskning viser at Arbeidstilsynets håndheving av lovbestemmelser fører til økt etterlevelse av lovkrav og redusert hyppighet av arbeidsskader. Imidlertid er kunnskapen om hvorvidt tilsyn fører til at færre blir eksponert for helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet, og om tilsyn forebygger andre helseutfall enn arbeidsskader, svært begrenset.

Videre er tidligere forskning i hovedsak gjennomført i industrivirksomheter og i bygge- og anleggsvirksomheter, noe som begrenser funnenes gyldighet for næringer med andre typer arbeidsmiljøutfordringer, som for eksempel i helse- og sosialtjenester. Dessuten er forskningen i hovedsak gjennomført utenfor Norden, noe som gjør at overføringsverdien til Norge kan være begrenset. Endelig viste oppsummeringen at forskningen i hovedsak ikke var gjennomført som intervensjonsstudier, noe som gjør at forskningen i mindre grad er egnet til å trekke slutninger om årsak og virkning.

Status for prosjektet

Prosjektet er vurdert av REK – Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Les vurderingen.

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  (Referansekode 566128)

I februar 2019 går forskerne i gang med å rekruttere hjemmetjenester. KS – Kommunesektorens organisasjon, NSF – Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet stiller seg positiv til forskningsprosjektet og vil delta i referansegruppen til prosjektet.

Arbeidstilsynet er ekstern samarbeidsparter og økonomisk bidragsyter.

Innlogging for inviterte deltakere.

 

Omtaler

Nyhetssak om prosjektet i Sykepleien: «Kartlegger hjemmetjenestens arbeidsmiljø»

Nyhetssak om prosjektet på vår side. 

Artikkel om prosjektet i magasinet Arbeid og Helse side 25:

 

Relatert informasjon

Få nyhetsbrev
Lukk