Prosjekt 2018–2021

Effekter av Arbeidstilsynets virkemidler på arbeidsmiljø og helse

Arbeidstilsynet legger premisser for og følger opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Etatens viktigste virkemidler er tilsyn og veiledning. Kunnskapen om i hvilken grad tilsyn fører til at færre blir eksponert for helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet, og om tilsyn forebygger andre helseutfall enn arbeidsskader, er svært begrenset. STAMI starter nå opp et forskningsprosjekt med mål om å avdekke de primærforebyggende effektene av Arbeidstilsynets virkemidler.

Gjennom tilsyn kontrollerer Arbeidstilsynet at virksomheter overholder bestemmelser i arbeidsmiljøloven, og gir eventuelle sanksjoner ved manglende etterlevelse. Gjennom veiledning formidler etaten kunnskap om sammenhenger mellom eksponeringer i arbeidslivet og risiko for helseskade. Arbeidstilsynet gir også informasjon om hvordan regelverket skal forstås og hvordan det kan etterleves.

Formålet med dette forskningsprosjektet er å evaluere i hvilken grad virkemidlene til Arbeidstilsynet bidrar til å øke etterlevelsen av lovkrav, redusere omfanget av helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet og forebygge helseskade. Kunnskap knyttet til i hvilken grad Arbeidstilsynets virkemidler har tiltenkte effekter på arbeidsmiljø og helse kan danne grunnlag for videreutvikling av tilsynsmetoder, arbeidsprosesser og prioriteringer, og på den måten gjøre etaten mer effektiv i det primærforebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Studien er designet som en intervensjonsstudie, som vil si at forskerne anvender den beste metoden tilgjengelig for å få sikre svar på om etatens virkemidler evner å redusere årsaksfaktorene til helseskade i arbeidsmiljøsammenheng.

Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med Arbeidstilsynet og i næringer som tidligere har vært lite studert med hensyn til effekter av myndighetstiltak.

Bakgrunn for forskningen

STAMI oppsummerte i 2017 forskningen om effekter av ulike myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse. Målet var å fastslå hva vi vet og ikke vet med hensyn til primærforebyggende virkninger av ulike myndighetsintervensjoner. Tidligere forskning viser at Arbeidstilsynets håndheving av lovbestemmelser fører til økt etterlevelse av lovkrav og redusert hyppighet av arbeidsskader. Imidlertid er kunnskapen om hvorvidt tilsyn fører til at færre blir eksponert for helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet, og om tilsyn forebygger andre helseutfall enn arbeidsskader, svært begrenset.

Videre er tidligere forskning i hovedsak gjennomført i industrivirksomheter og i bygge- og anleggsvirksomheter, noe som begrenser funnenes gyldighet for næringer med andre typer arbeidsmiljøutfordringer, som for eksempel i undervisning og helse- og sosialtjenester. Dessuten er forskningen i hovedsak gjennomført utenfor Norden, noe som gjør at overføringsverdien til Norge kan være begrenset. Endelig viste oppsummeringen at forskningen i hovedsak ikke var gjennomført som intervensjonsstudier, noe som gjør at forskningen i mindre grad er egnet til å trekke slutninger om årsak og virkning.

Status for prosjektet

Prosjektet er vurdert av REK – Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Les vurderingen. 

 

Eksterne samarbeidspartnere:

Arbeidstilsynet

Økonomiske bidragsytere:

STAMI og Arbeidstilsynet

 

Les artikkel om prosjektet i STAMI-magasinet Arbeid og Helse side 25:

Relatert prosjekt

  • "Effekter av myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse. En systematisk kunnskapsoppsummering"