Tilsyn og veiledning er Arbeidstilsynets viktigste virkemidler for å se til at virksomheter følger loven og jobber tilfredsstillende med helse, miljø og sikkerhet. Gjennom tilsyn kontrollerer Arbeidstilsynet at virksomheter overholder bestemmelser i arbeidsmiljøloven, og gir eventuelle sanksjoner ved manglende etterlevelse. Gjennom veiledning formidler etaten kunnskap om sammenhenger mellom eksponeringer i arbeidslivet og risiko for helseskade. Arbeidstilsynet gir også informasjon om hvordan regelverket skal forstås og hvordan det kan etterleves.

Kunnskapen om i hvilken grad tilsyn fører til at færre blir eksponert for helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet, og om tilsyn forebygger andre helseutfall enn arbeidsskader, for eksempel muskelskjelett- og psykiske plager, er svært begrenset.

Forskerne tester i dette prosjektet ut om Arbeidstilsynets virkemidler har tiltenkte effekter på å forbedre arbeidsmiljø og helse i virksomheter innen helse- og sosialtjenester – en næring som data viser at har utfordringer med muskelskjelett- og psykiske plager og sykefravær. Forskerne undersøker spesifikt om virkemidlene har effekt på denne type problemstillinger blant ansatte i hjemmetjenester.

Kunnskapen om dette vil danne grunnlag for videreutvikling av tilsynsmetoder, arbeidsprosesser og prioriteringer, og på den måten gjøre etaten mer effektiv i det primærforebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Studien er designet som en intervensjonsstudie. Forskerne plukket ut tilfeldige, offentlige bedrifter som tilbyr hjemmetjenester, og disse ble fordelt i tre tiltaksgrupper og en kontrollgruppe. Totalt ble det gjennomført de tre runder med arbeidsmiljø- og helsekartlegginger. Tiltaksgruppene fikk ulike tiltak fra Arbeidstilsynet. Den ene gruppa hadde inspeksjon (tilsyn), den andre gruppa deltok på et dialogseminar der Arbeidstilsynet veiledet om HMS-arbeid.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Arbeidstilsynet.

Bakgrunn for prosjektet

STAMI oppsummerte i 2017 forskningen om effekter av ulike myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse. Målet var å fastslå hva vi vet og ikke vet med hensyn til primærforebyggende virkninger av ulike myndighetsintervensjoner. Tidligere forskning viser at Arbeidstilsynets håndheving av lovbestemmelser fører til økt etterlevelse av lovkrav og redusert hyppighet av arbeidsskader. Imidlertid er kunnskapen om hvorvidt tilsyn fører til at færre blir eksponert for helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet, og om tilsyn forebygger andre helseutfall enn arbeidsskader, svært begrenset.

Videre er tidligere forskning i hovedsak gjennomført i industrivirksomheter og i bygge- og anleggsvirksomheter, noe som begrenser funnenes gyldighet for næringer med andre typer arbeidsmiljøutfordringer, som for eksempel i helse- og sosialtjenester. Dessuten er forskningen i hovedsak gjennomført utenfor Norden, noe som gjør at overføringsverdien til Norge kan være begrenset. Endelig viste oppsummeringen at forskningen i hovedsak ikke var gjennomført som intervensjonsstudier, noe som gjør at forskningen i mindre grad er egnet til å trekke slutninger om årsak og virkning.