Prosjektleder

  • Dagfinn Matre

    Fagsjef arbeidstidsforskning/ ledende seniorforsker

Prosjektdeltakere

Tema

Det meste av forskningen på arbeidstid og helse har så langt basert seg på spørreskjemabesvarelser, og spørsmål som «hvor mange nattskift jobbet du i snitt per uke siste år?» eller «hvor mange overtidstimer per uke har du i gjennomsnitt?». Spørreskjemabesvarelser er en kilde til feilrapportering fordi respondentene ikke husker nøyaktig.

Formålet med prosjektet var å kartlegge og modne muligheten for å etablere et nasjonalt register ved STAMI med valide og nøyaktige registreringer av individuell arbeidstid. Prosjektets endepunkter er en kvalifisert vurdering av nytteverdien av et slikt register, om objektive data på arbeidstid og gode data på arbeidets innhold kan skaffes, samt gjennomførbarhet av ulike designalternativer for opprettelsen av registeret.

Hovedhypotesen er at arbeidstidsordninger har betydning for helse, sikkerhet og ulykker. Målet med et forskningsregister på arbeidstid er å kunne gi bedre svar på denne sammenhengen ved å koble objektive data angående arbeidstid til spørreskjemakartlegginger og til registerdata om helse, sykdom og ulykker. Det er videre behov for studier som i tillegg til arbeidstidsordningene vurder arbeidets innhold (arbeidsoppgaver).

Når registeret er etablert og begynner å generere data, vil den nye kunnskapen om helseeffekter av arbeidstid, kombinert med mer nøyaktige eksponeringsdata, kunne anvendes til rådgivning av BHT og myndigheter om grenseverdier, rapportere effekter av intervensjoner og omstillinger, gi tilbakemelding til bransjeorganisasjoner om utfordringer i aktuell bransje, mm.